Groen moet wachtlijsten GGZ verlichten

Geld voor het Groene Perspectief in de ggz? Dat is nog even de vraag

De Groene GGZ 21 februari 2023

‘Het Groene Perspectief: van wachtlijst naar groene actie’ is een werkwijze waarbij cliënten die op de wachtlijst staan gewezen worden op de mogelijkheden om in contact te komen met ‘groen’, zoals meehelpen in de buurtmoestuin, het verzorgen van dieren of deelnemen aan wandelgroepen.
Het is aan de zorgprofessionals in de specialistische ggz om te beoordelen of deze werkwijze de druk op de specialistische ggz zal verlichten. Vanuit de Rijksoverheid geen specifieke subsidiëring plaats. Dat schrijft de Minister voor Langdurige zorg en Sport, Conny Helder, in antwoord op Kamervragen van Lisa Westerveld (GroenLinks). Westerveld verwees daarbij naar een artikel in GGZ Totaal: van 16 december: De Groene GGZ: breng de zorg naar de natuur. In haar antwoord verwijst de Minister naar afspraken uit de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. De brancheorganisaties in de zorg, waaronder de Nederlandse GGZ, werken volgens de Minister op dit moment aan sectorplannen voor de uitwerking en uitvoering van de afspraken. De plannen daarvoor moeten In het voorjaar gereed te zijn. De ggz wordt in ‘Samen werken aan duurzame zorg’ echter nauwelijks genoemd.

De complete brief met vragen en antwoorden:

Vraag 1. Bent u bekend met het initiatief ‘de Groene GGZ’? 1)

Antwoord 1. Ja, ik ben bekend met dit initiatief.

Vraag 2. Welke concrete maatregelen worden er op dit moment genomen om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verduurzamen?

Antwoord 2. Er is vanuit de Rijksoverheid een brede inzet op verduurzaming in de gezondheidszorg, deze is ook gericht op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo is op 4 november jl. de Green Deal ‘Samen werken aan Duurzame zorg’ (GDDZ 3.0) getekend, hierin zijn nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen van de zorg gemaakt. Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. De Nederlandse ggz is een van de ondertekenaars van de Green Deal.

Daarnaast zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar ten behoeve van verduurzamen en energiebesparing waar ook ggz aanbieders gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is de Duurzaam Maatschappelijke Vastgoed (DUMAVA) subsidie. Ook is voor de ggz-sector kennisdeling en advies beschikbaar over het verduurzamen van gebouwen en energiebesparing via het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) en het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.

Vraag 3. Bent u het ermee eens dat de inzet van natuur in de ggz een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn om cliënten sneller te laten herstellen en een fijne en gezonde werkplek voor medewerkers te genereren? Zo ja, wat gaat u doen om initiatieven die de natuur koppelen aan de ggz, zoals de Groene GGZ, te steunen?

Antwoord 3. Het is aan de zorgprofessionals om te beoordelen of een dergelijke inzet een waardevolle aanvulling kan zijn op het huidige zorgaanbod en werkpraktijk. Zoals hierboven aangeven sluit een initiatief zoals de Groene GGZ in ieder geval goed aan bij één van de doelen van de eerder genoemde Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. Het bevorderen van de gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers is één van de vijf doelen van deze afspraken. Concrete activiteiten en stappen om deze afspraken uit de Green Deal uit te voeren worden in principe gefinancierd vanuit eigen middelen van organisaties.

Vraag 4. Bent u bekend met het initiatief ‘Het Groene Perspectief’ van de Groene GGZ? 1)
Antwoord 4. Ja, ik ben bekend met dit initiatief.

Vraag 5. Bent u het ermee eens dat creatieve oplossingen, zoals het Groene Perspectief, een manier kunnen bieden om de druk op de specialistische ggz te verlichten? Zo ja, wat doet u om dergelijke oplossingen te steunen? Wat gaat u de komende tijd doen om dergelijke initiatieven te steunen?

Antwoord 5. ‘Het Groene Perspectief: van wachtlijst naar groene actie’ is een werkwijze waarbij cliënten die op de wachtlijst staan gewezen worden op de mogelijkheden om in contact te komen met ‘groen’, zoals meehelpen in de buurtmoestuin, het verzorgen van dieren of deelnemen aan wandelgroepen.
Het is aan de zorgprofessionals in de specialistische ggz om te beoordelen of deze werkwijze de druk op de specialistische ggz zal verlichten.

Vraag 6. Worden er op dit moment initiatieven voor de groene beweging in de ggz gesteund met financiële middelen vanuit de Rijksoverheid? Zo ja, kunt u een overzicht leveren van hoeveel geld er per initiatief wordt besteed? Zo nee, zou u nader kunnen toelichten waarom hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld?

Antwoord 6. Voor de werkwijze zoals beschreven in antwoord op vraag 5 vindt vanuit de Rijksoverheid geen specifieke subsidiering plaats. In antwoord op vraag 7 zal ik een nadere toelichting geven op de manier waarop de afspraken uit de Geen Deal nader worden vormgegeven.

Vraag 7. Kunt u een overzicht geven waaruit duidelijk wordt hoeveel budget er per afspraak is uit de Green Deal Duurzame zorg en waar dit geld aan wordt besteed?

Antwoord 7. In de brief van 4 november 2022 over Verduurzaming van de zorg heeft de minister van VWS u geïnformeerd over de wijze waarop de afspraken uit de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ opgepakt worden. De brancheorganisaties in de zorg, waaronder de Nederlandse GGZ, werken op dit
moment aan sectorplannen voor de uitwerking en uitvoering van de afspraken. De plannen worden onderbouwd met een begroting waarin duidelijk wordt welke onderdelen de sector zelf ter hand neemt en voor welke onderdelen de brancheorganisaties aanvullende financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid aanvragen. In het voorjaar dienen deze plannen gereed te zijn. Op basis hiervan bespreken de brancheorganisaties en het ministerie van VWS welke ondersteuning in operationeel en financieel opzicht nodig is en hoe die kan worden geleverd.

Dit artikel staat op de website van © GGZ Totaal / geschreven door Leendert Douma

 

Deel deze pagina