Over Werklandschappen van de Toekomst

Werklandschappen van de Toekomst is een brede beweging van partijen die met innovaties op diverse terreinen toewerken naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief.

Naar een nieuw normaal

Het programma werkt in negen jaar toe naar een nieuw normaal, waarin bedrijventerreinen transformeren naar groene, gezonde, energie-efficiënte en klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst. Het programma draagt bij aan:

  • Het beperken van risico’s van hitte- en wateroverlast;
  • Het realiseren van een aantrekkelijke werkomgeving;
  • Het bijdragen aan biodiversiteitsherstel;
  • Het bevorderen van de energietransitie;
  • Het bevorderen van de innovatie- en implementatiekracht van de groensector.

Dit vraagt innovatie op meerdere terreinen. De werkwijze van Werklandschappen van de Toekomst bestaat uit vijf oplossingsrichtingen, die samen de status quo doorbreken:

  • Onderbouwen en verspreiden van de business cases voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen;
  • Verbinden van publieke en private belangen teneinde gezamenlijk te financieren;
  • Verhogen van inzicht in de waarde en opbrengsten van het groen;
  • Innovatieve fysieke oplossingen ontwikkelen, testen en toepassen;
  • Versterken van de groene sector door een nieuwe arbeidsmarktaanpak.

Zo pakken we het aan

Er wordt gewerkt met een opschalingsaanpak. Met de bijdrage van het Nationaal Groeifonds start Werklandschappen van de Toekomst met een groot onderzoeksprogramma, de aanpak wordt ontwikkeld op vier living labs en tien ambassadeursterreinen. Er worden Green Deals gesloten met zes provincies en een groot aantal gemeenten. Aanpakken en werkwijzen worden breed ontsloten. Het doel: binnen tien jaar sluiten minimaal duizend bedrijventerreinen zich aan bij deze beweging.

Partners

Werklandschappen van de Toekomst wordt uitgevoerd door een brede coalitie van partijen – overheden, koepelorganisaties van bedrijven en bedrijventerreinen, onderwijsorganisaties, de groene sector, adviesbureaus, kennisinstituten en NGO’s – die allemaal aan dezelfde missie werken. Het initiatief voor dit programma is genomen door IVN Natuureducatie. Voor de uitvoering wordt een stichting Werklandschappen van de Toekomst opgericht.

Deelnemende partners zijn: Arcadis, Centre of Expertise Groen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland), CLOK, Dolmans Landscaping Group, Donker Groep, DuurzaamDoor, Heijmans N.V., idverde Nederland, IVN Natuureducatie, Kim van der Leest, Koninklijke Ginkel Groep, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, Ministerie van LNV, MKB-Nederland, MVO Nederland, Natuur- en Milieufederaties, Next2Company, NextGreen, NL Greenlabel, Rebel Group, RIVM, RVO, Samen Klimaatbestendig, SKBN, Stadswerk, Stec Groep, Stichting Steenbreek, TAUW, Transitiemakers, TU Delft, VHG, VNO-NCW, Vrije Universiteit Amsterdam, Vogelbescherming Nederland, Wageningen University & Research, Yuverta (Wellantcollege, Helicon en Citaverde).