Werklandschappen van de Toekomst
Natuur in de Buurt
woensdag12okt2022

Handboek Werklandschappen van de Toekomst

Om bedrijventerreinen te ondersteunen en omdat we niet willen wachten totdat we écht aan de slag kunnen met Werklandschappen van de Toekomst, werken Arcadis, NL Greenlabel en TAUW nu alvast aan een handboek. In dit handboek bieden we bedrijventerreinen handvatten om ambities omtrent duurzaamheid te formuleren, verschillende duurzaamheidsthema’s te monitoren en de ambities ook te verwezenlijken.

Ambitievorming

TAUW buigt zich over het deel ambitievorming. Om inzicht te krijgen in het proces rondom ambitievorming hebben we een enquête verstuurd. Daarin hebben we gekeken in hoeverre bedrijventerreinen al ambities geformuleerd hebben en zo ja, hoe ze dit gedaan hebben. Daarnaast hebben we kort gevraagd naar de thema’s waar aan gewerkt wordt en welke obstakels men hierin tegenkomt.

We hebben mooie reacties ontvangen. Dank aan diegenen die de enquête ingevuld hebben. De reacties waren overwegend positief: er wordt al veel gedaan en vaak in goede samenwerking. Toch kunnen er nog dingen beter: de wil is er wel, maar de middelen zijn er niet altijd om de ambities waar te maken. Zeker omdat er veel initiatieven gelijktijdig lopen.

Leren van diepte-interviews

Om een beter beeld te krijgen van hoe bedrijventerreinen tot ambities komen en hoe ze deze ambities willen bereiken, hebben we een aantal verdiepende interviews afgenomen. Ook hiervoor: dank aan de deelnemende bedrijventerreinen! Hieruit bleek een belangrijk onderscheid. Een deel van de bedrijventerreinen werkt voornamelijk bottom up. Zij werken vanuit kleine initiatieven om hun bedrijventerrein te vergroenen en verduurzamen, maar hebben niet altijd een concrete visie of ambitie voor ogen. Andere bedrijventerreinen werken meer top down en hebben juist heel concrete ambities, maar missen nog de vertaalslag naar de praktijk.

Handboek Werklandschappen van de Toekomst

Later dit jaar presenteren we het handboek Werklandschappen van de Toekomst. Dit handboek helpt bedrijventerreinen om deze manieren van werken bij elkaar te brengen. Daardoor kunnen bedrijventerreinen aan de slag in de praktijk met heldere doelen voor ogen. We kregen alvast een aantal tips mee van de bedrijventerreinen om mee te nemen in ons handboek:

  • Zoek raakvlakken tussen initiatieven en bepaal het gezamenlijke belang van bedrijven
  • Benoem ambassadeurs die de voortrekkersrol op zich willen nemen
  • Zorg voor hoge organisatiegraad
  • Blijf niet te lang hangen in ambitievorming, maar ga aan de slag!

Voor nu gaan we terug naar de tekentafel om de resultaten uit te werken tot een werkbaar handboek. We houden jullie op de hoogte van onze bevindingen.