Kom naar de Dialoogdag voor natuurvrijwilligers

Zet jij je belangeloos in voor de prachtige Noord-Hollandse natuur? Dan ben je van harte welkom op de Dialoogdag op woensdag 27 september in Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Een dag vol ontmoeting en uitwisseling, speciaal voor jou en alle andere groene vrijwilligers in onze provincie.

UPDATE: Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, we zitten vol. Je kunt je niet meer inschrijven. Hopelijk ben je er volgend jaar bij!

‘s Ochtends gaan we samen in gesprek over ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk. Tijdens vijf interactieve sessies zullen medewerkers van de provincie en natuurorganisaties plus de vrijwillige groene helden met elkaar brainstormen over uitdagende vraagstukken.

Het middagprogramma staat garant voor twee activiteiten: een inspirerende rondleiding en een verfrissende wandeling door de betoverende Haarlemmerhout. Aarzel niet en zorg dat je erbij bent op deze dag!

UPDATE: Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Je kunt je helaas niet meer inschrijven. Hopelijk ben je er volgend jaar bij!

Het programma

09.30 Inloop
10.00 Welkom
10.30 Start 1e ronde tafelgesprekken

 1. Basiskwaliteit Natuur
 2. Diversiteit en inclusie
 3. Meer impact op beleid door groene vrijwilligersnetwerken
 4. Invasieve exoten
 5. Wat betekent nieuw provinciaal beleid voor groene vrijwilligers?
11.20 Start 2e ronde tafelgesprekken
(Zie ronde 1)
12.10 Terugkoppeling
12.30 Lunch
13.15 Start excursies

 1. Wandeling door de Haarlemmerhout
 2. Rondleiding Paviljoen Welgelegen
14.30 Einde

 

UPDATE: Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, we zitten vol. Je kunt je niet meer inschrijven. Hopelijk ben je er volgend jaar bij!

Onderwerpen ronde tafel gesprekken

Thematafel 1. Basiskwaliteit natuur

Basiskwaliteit Natuur is een concept dat is ontwikkeld door Vogelbescherming NL en omarmd door de meeste groene organisaties. Basiskwaliteit Natuur is het minimumniveau in de aanwezigheid van niet-zeldzame, wilde planten en dieren, die kenmerkend zijn voor de verschillende landschapstypen. Voor de kwalificatie van onze landschappen ontbreekt zo’n minimale ondergrens. Door in het boerenland, maar ook in steden en bossen, de Basiskwaliteit Natuur te behouden of te herstellen, ondersteunen we de biodiversiteit en waarborgen we een gezonde leefomgeving. Door de basiskwaliteit Natuur te meten wordt de natuurwaarde buiten de natuurgebieden kwantificeerbaar.
Is Basiskwaliteit Natuur een interessant concept om verder te ontwikkelen? Wat hebben groene vrijwilligers nodig om aan de slag te gaan met Basiskwaliteit Natuur?

Thematafel 2. Diversiteit en inclusie

Groen vrijwilligerswerk wordt vaak uitgevoerd door een homogene groep van oudere, Nederlandse mensen. Het zou mooi zijn wanneer de groep mensen die zich inzet als groene vrijwilliger meer een afspiegeling is van de samenleving. Dan wordt groen vrijwilligerswerk aantrekkelijk voor meer mensen én de zorg voor natuur en landschap wordt breder gedragen in de maatschappij. Er wordt veel ingezet op het werven en binden van jongeren en projecten hiervoor zijn vaak succesvol. Het Groen Traineeship en Nature Bits zijn hier voorbeelden van. Maar inclusiviteit gaat verder dan alleen een afspiegeling van verschillende leeftijden. Hoe kan het vrijwilligersbestand van natuurorganisaties heterogener worden?

Thematafel 3. Meer impact op beleid door groene vrijwilligersnetwerken

Een belangrijke motivatie voor groene vrijwilligers om hun werk te doen is hun zorg over de achteruitgang van natuur en landschap. Groene vrijwilligers hebben veel kennis van natuur en landschap in hun eigen omgeving. Deze kennis is belangrijk om te komen tot goede provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen. De nieuwe wetgevingswet legt veel nadruk op inspraak en participatie.

Groene vrijwilligers zijn op dit moment nog niet goed georganiseerd om te participeren in omgevingsplantrajecten en het lukt vaak niet goed om de unieke kennis en lokale betrokkenheid in het beleid te laten landen. Wanneer groene organisaties zich zouden organiseren in lokale netwerken, kunnen zij meer impact  maken bij het beschermen en vergroenen van hun eigen leefomgeving. Hoe kan die samenwerking tot stand worden gebracht?

Thematafel 4:  Invasieve Exoten 

Klimaatverandering en een toenemende internationale handel leiden ertoe dat steeds meer planten- en diersoorten in Noord Holland verschijnen die hier eigenlijk niet thuishoren. Wanneer deze soorten ook nog eens geen natuurlijke vijanden hebben én in staat zijn om zich te vermeerderen kan dat leiden tot plagen en allerlei negatieve effecten. Vaak vormen deze soorten een bedreiging voor inheemse soorten en soms leidt het tot effecten waar mensen last van hebben, zoals het overdragen van tropische ziektes en het ondermijnen van gebouwen. Voor een effectieve aanpak is het vaak nodig om met veel partijen samen te werken.
Wat kunnen groene vrijwilligers betekenen in de bestrijding van invasieve exoten? En wat hebben zij daar voor nodig?

Thematafel 5: Wat betekent nieuw provinciaal beleid voor groene vrijwilligers?

Eind juni 2023 heeft de provincie Noord Holland haar startversie van het provinciaal plan landelijk gebied (PPLG) ingediend bij het Rijk, kort daarna is een coalitieakkoord gesloten en is een nieuw college van start gegaan. In het coalitieakkoord is het PPLG overgenomen als het beleidsvoornemen voor het landelijke gebied. Deze provinciale beleidsdocumenten beschrijven de nieuwe plannen die de provincie heeft met onder andere het landelijk gebied en de natuur.

Belangrijke groene punten die in beide documenten worden genoemd zijn:

 • De afronding van het NNN in Noord-Holland
 • Verbetering van de ecologische kwaliteit van de bestaande natuurgebieden
 • Uitvoering van de bossenstrategie
 • 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied

Het belang van groen vrijwilligerswerk wordt al jaren ondersteund door de provincie, onder andere via het programma ‘Betrekken bij Groen’. De activiteiten van groene vrijwilligersorganisaties dragen vaak bij aan de uitvoering van het provinciaal natuur- en landschapsbeleid.
Welke rol kunnen groene vrijwilligers vervullen in de realisatie van het nieuwe beleid?

Middag Excursies

 1. Wandeling door De Haarlemmerhout

Haarlem is een van de meeste versteende steden van Nederland. Toch heeft Haarlem de reputatie een groene stad te zijn.  Die reputatie is zeker deels te danken aan de Haarlemmerhout, het oudste stadsbos van Nederland met een veelbewogen geschiedenis en zeer gevarieerde flora en fauna.

Door de eeuwen heen is er heel wat veranderd in de Hout, het laatst nog door de zomerstorm van 4 juli van dit jaar. Tijdens deze excursie ga je daar wat van zien en vertelt de gids iets over geschiedenis, heden en toekomst van de Hout.

 1. Rondleiding door Paviljoen Welgelegen

Het provinciehuis van Noord-Holland is gelegen aan de Dreef in Haarlem. Het  schitterende neo-classicistische gebouw, met uitzicht op de Haarlemmer Hout, is een bezoek meer dan waard. Na de restauratie in 2007 is de inrichting in de oorspronkelijke staat hersteld. In een speciaal museaal gedeelte wordt bijzondere aandacht besteed aan de enige drie gebruikers tussen 1785 en 1820: bankier Henri Hope, koning Lodewijk Napoleon en Wilhelmina van Pruisen. Na ruim een eeuw onderdak te hebben geboden aan verschillende musea, werd het historische pand in 1930 in gebruik genomen als provinciehuis.


Waarom een Dialoogdag?

De provincie Noord-Holland ondersteunt de groene vrijwilligers via het programma Betrekken bij Groen dat wordt uitgevoerd door IVN en Landschap Noord-Holland namens de gezamenlijke natuurorganisaties. Ook zetten we met ons team Groen Kapitaal allerlei groene initiatieven graag in het zonnetje. De Dialoogdag is in het leven geroepen om in gesprek te gaan met de groene vrijwilligers en onze waardering te tonen voor al het werk dat zij verrichten om de natuur te behouden en verbeteren.

 

UPDATE: Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, we zitten vol. Je kunt je niet meer inschrijven. Hopelijk ben je er volgend jaar bij!
Waar
Paviljoen Welgelegen
Dreef 3
2012 HR Haarlem
Bekijk op Google Maps
 • Kosten: Gratis
 • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina