Stichting Nymphaea Limburg

Opgericht: 26 juli 2007
KvK: 12067576
RSIN: 818285643
Secretaris en contactpersoon: Lou Houben 

Doel

De statutair omschreven doelstelling van de stichting is: het verkrijgen van middelen om Limburgse activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuur- en milieueducatie (NME) en duurzaamheid financieel te ondersteunen. De stichting is verbonden aan IVN District Limburg en beheert naast de eigen verwervingen en reserveringen ook middelen van IVN District Limburg.

Hoe werkt Nymphaea Limburg

De Stichting Nymphaea Limburg is een instrument van IVN District Limburg.  De stichting is enerzijds in staat om in periodes met veel vraag naar middelen ondersteuning te bieden en heeft anderzijds de mogelijkheid om financiële continuïteit te waarborgen wanneer dat noodzakelijk is. Dat betekent dat normaal gesproken alleen de jaarlijkse opbrengsten zullen worden uitgekeerd, tenzij er sprake is van bijzondere projecten of situaties. Voordat een aanvraag gehonoreerd wordt, zal het stichtingsbestuur eerst nagaan in hoeverre de noden uit andere IVN-middelen gedekt kunnen worden. In de aanvraag moet ten minste vermeld worden: verantwoordelijkheid, doel, tijdsperiode, opbrengst op het gebied van NME en/of duurzaamheid, begroting met co-financiers.

  • De huidige middelen zijn gerealiseerd uit:
  • schenkingen
  • inkomen uit projecten
  • in beheer gegeven reserves

In het stichtingsbestuur hebben zitting: A. Boersma (voorzitter), L. Houben (secretaris), R. Kapma (penningmeester) en R. Belleflamme. Het bestuur zoekt versterking ten behoeve van effectievere fondsenwerving bij bedrijven, andere stichtingen en personen.

Jaarverslagen

De stichting rapporteert jaarlijks over haar activiteiten en financiële situatie. 
Download hieronder het laatste jaarverslag:

Jaarverslag Nymphaea 2021