Groningen
Vogels
donderdag09sep2021

Actieplan Groninger Akkervogels

Zestien partijen, waaronder IVN, slaan de handen ineen voor de Groninger akkervogels. De Groninger akkervogels verdienen een betere bescherming, stellen deze partijen in het Akkervogelmanifest Groningen 2021. In het manifest kondigen zij een Actieplan Groninger Akkervogels aan, dat eind 2021 gereed moet zijn. Dit zal concrete acties bevatten om te komen tot 
levensvatbare akkervogelpopulaties. 

Belangrijke provincie voor akkervogels 

Groningen is van groot belang voor de Nederlandse akkervogels. De markante grauwe kiekendief komt vrijwel alleen in Groningen voor. En voor soorten als veldleeuwerik, kwartel, gele kwikstaart en graspieper is de provincie met haar omvangrijke akkerbouwareaal van landelijke betekenis. Ondanks alle beschermingsinspanningen gaat het met de meeste van deze soorten niet goed. Als de huidige trends doorzetten, zullen van veel soorten binnen enkele decennia geen levensvatbare populatiesoverblijven. 

Vitale en veerkrachtige populaties 

Daarom hebben zestien organisaties die betrokken zijn bij het akkervogelbeheer de handen ineengeslagen om toe te werken naar vitale en veerkrachtige populaties in volwaardige akkervogellandschappen. Dit streven is vastgelegd in het Akkervogelmanifest, dat het uitgangspunt vormt voor het op te stellen Actieplan Groninger Akkervogels waarmee de partijen het komende halfjaar aan de slag gaan. De ondertekenende partijen zijn actief op het gebied van landbouw, natuur- en landschapsbeheer en onderzoek. 

Educatie onderdeel van actieplan 

Het actieplan richt zich op vijf thema’s: het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, het versterken van de akkervogellandschappen, het vernieuwen van het provinciale gebiedenbeleid, monitoring en kennisontwikkeling, en op communicatie, educatie en draagvlak. In vier breed samengestelde gebiedswerkgroepen (Noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën) worden deze thema’s de komende maanden in samenhang uitgewerkt.