Zuid-Holland
Overig
donderdag28feb2019

Provinciale statenverkiezingen: aandacht voor natuur en milieu in de provincie Zuid-Holland

IVN Natuureducatie en de andere Zuid-Hollandse natuurorganisaties (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap) zetten zich in voor natuur en het landschap in Zuid-Holland en het verbinden van mensen hieraan. Dit kunnen we niet alleen, daarbij hebben we de provinciale overheid als partner hard nodig. Daarom schreven we een zevenpuntenplan met onze aandachtspunten voor het provinciale beleid. Maar ook als inwoner heb je invloed op hoe het natuur- en landschapsbeleid zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Hieronder laten we je zien hoe je inzicht kan krijgen in de politieke partijen die het meest bijdragen aan natuur en milieu.

  1. Zevenpuntenplan
  2. Groene kieskompas wijst de weg
  3. Zuid-Hollands verkiezingsdebat over natuur en milieu
  4. Onderzoek: GroenLinks, PvdA en PvdD meest actieve provinciale politieke partijen voor natuur en milieu in Zuid-Holland

Zevenpuntenplan

IVN en de andere Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties vinden het belangrijk dat het in de provincie goed wonen, werken en recreëren is, maar dat ook dier- en plantensoorten goed kunnen gedijen en robuuste populaties vormen. Daarom deelden we in aanloop naar de verkiezingen gezamenlijk een zevenpuntenplan voor natuur en milieu met de politieke partijen. Hierin staan de punten die komende Statenperiode volgens ons belangrijk zijn voor het provinciale beleid. Download het hele plan hier

Groene Kieskompas wijst de weg

Op 26 februari lanceerde Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland het Groene Kieskompas. Het Groene Kieskompas laat zien wat de standpunten van de politieke partijen zijn op onderwerpen binnen de thema’s natuur en milieu. Hiermee worden inwoners van Zuid-Holland, die waarde hechten aan een rijke natuur en een mooi landschap, geholpen bij het bepalen van hun stem. Aan de hand van zestien stellingen over natuur en milieu worden de standpunten van de politieke partijen inzichtelijk. Helaas gaven enkele partijen aan niet mee te willen werken aan het invullen van de stellingen voor het Groene Kieskompas waardoor het voor de kiezer gissen blijft of deze partijen enige ambitie hebben op het gebied van natuur en milieu.  

Zuid-Hollands verkiezingsdebat over natuur en milieu

Op 13 maart 2018 is er een debat voor de Provinciale Statenverkiezingen over natuur en milieu. De lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen zullen de degens kruisen over onderwerpen als biodiversiteit, landschapsbescherming en bodemdaling. Ook zullen we aan de hand van een aantal kennisvragen nagaan welke politicus ‘De Groenste Mens’ is. Het publiek kan via een app eveneens deelnemen aan deze spannende kennisquiz. In het verkiezingsdebat op 13 maart zal blijken wat de ambities zijn van de verschillende partijen op het gebied van natuur en milieu en zullen zij hun standpunten verdedigen. Meld je aan via deze link.

Onderzoek: GroenLinks, PvdA en PvdD meest actieve provinciale politieke partijen voor natuur en milieu in Zuid-Holland

Uit een onderzoek naar het stemgedrag in Provinciale Staten Zuid-Holland is gebleken dat GroenLinks, PvdA en PvdD het meest actief zijn met het indienen van moties en amendementen om de natuur en het milieu in Zuid-Holland te beschermen en te versterken. Samen met 50plus stemmen deze partijen ook het vaakst voor moties en amendementen die positief bijdragen aan natuur en milieu. De overige partijen (VVD, PVV, D66, CDA, SGP&CU en SP) zijn partijen die weinig ‘groene’ moties en amendementen indienen en hier weinig voor stemmen. Het onderzoek is uitgevoerd dor een student bestuurskunde van de Universiteit Leiden in opdracht van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie.

Naast een analyse van het stemgedrag is in het onderzoek ook gekeken hoe dit stemgedrag zich verhoudt tot verkiezingsbeloften zoals de politieke partijen die hadden opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s in 2015. Voor GroenLinks en PvdD ligt het stemgedrag in lijn met hun verkiezingsprogramma’s. PvdA laat in haar gedrag een positievere houding zien tegenover de groene onderwerpen dan in haar verkiezingsprogramma werd aangegeven. Opvallend is dat ook 50PLUS tot de groep partijen behoort die het vaakst voor groene moties en amendementen stemt, terwijl zij in haar verkiezingsprogramma weinig aandacht had voor natuur en milieu. D66 en SP verschilden in hun stemgedrag weinig van de VVD en het CDA, de partijen met wie zij in een coalitie zitten. Dit is opvallend omdat D66 en SP in 2015 hun verkiezingsprogramma’s duidelijk meer ambitie toonden op het gebied van natuur en milieu dan hun coalitiepartners.