Impuls Groene Vrijwilligers Brabant

In Noord-Brabant hebben IVN, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Milieufederatie, RAVON, Floron en de provincie aan het plan ‘Impuls Groene Vrijwilligers’ gewerkt met de ambities om de impact van de groene vrijwilligers te vergroten en om meer en meer verschillende nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren om ook mee te werken aan de monitoring, het beheer, behoud en de beleving van natuur en landschap.

Door hun actieve betrokkenheid dragen groene vrijwilligers bij aan de realisatie van natuurbeleidsdoelen van de provincie en gemeenten: beheren van natuurgebieden, monitoren van natuurdata, maatschappelijke betrokkenheid bij natuur vergroten en opkomen voor het natuurbelang. Naar schatting zijn in Brabant ruim 10.000 mensen wekelijks of maandelijks (zeer) actief en doen er 150.000 mensen (pop-up vrijwilligers) mee aan incidentele activiteiten als de jaarlijkse natuurwerkdag, Schone Maas of NL Doet. De gezamenlijke inzet van de groene vrijwilligers is een belangrijke maat voor de betrokkenheid van de Brabanders bij de natuur en vertegenwoordigt een enorme inbreng aan (specialistische) kennis en uren.

De Impuls Groene Vrijwilligers heeft vier pijlers waaraan de komende jaren invulling wordt gegeven:

  1. Vergroten van de impact van bestaande vrijwilligers, de impact van de huidige vrijwilligers kan worden vergroot als ze goed opgeleid zijn en organisatorisch en bestuurlijk ‘ontzorgd’ worden. De Impuls stimuleert het maken van stappen in de ‘vrijwilligerscarrière’ en het tot stand brengen van meer samenwerking tussen typen vrijwilligers, bijvoorbeeld tellers en herstellers. 

  2. Organiseren van activiteiten die toegesneden zijn op nieuwe (groepen) vrijwilligers, de Impuls is gericht op het werven van meer nieuwe vrijwilligers en op het vergroten van de diversiteit: leeftijd, nieuwe Nederlanders, gender en sociaal economische groepen.

  3. Projecten met grote impact & duurzame verankering, de impuls wil projecten initiëren met een grote impact, die veel vrijwilligers bereiken en die opgeschaald of breder uitgerold kunnen worden (het multipliereffect).

  4. Versterken van de samenwerking, de verwachting van de organisaties is dat een betere samenwerking leidt tot een effectievere en meer efficiënte ondersteuning van vrijwilligers. Bundeling van krachten voorkomt dubbel werk. Andere organisaties en initiatieven zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

 

Van 2019 tot en met 2021 worden er diverse projecten uitgevoerd met, door en voor vrijwilligers om bovenstaande ambities te verwezenlijken.