Experts Natuur in Eigen Hand

Experts 

Voor mensen die aan de slag willen met hun groene idee of vragen hebben, er zijn diverse mensen die u daarbij kunnen helpen. Schroom niet om experts om advies te vragen. Hieronder vindt u een overzicht van experts van diverse organisaties.

IVN Brabant

IVN stimuleert mensen om als buurt, straat, wijk of op het schoolplein gezamenlijk  aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. Wij bieden deze buurtprojecten een landelijk platform om kennis en diensten uit te wisselen (www.groendichterbij.nl), inspiratie op te doen en anderen te inspireren. We organiseren regionale ontmoetingen voor initiatiefnemers van groene buurtprojecten voor ontmoeting & kennisuitwisseling.   

Joost Barendrecht
Sr Projectleider
Expertise over groene buurtparticipatie, betrekken van mensen, partners en financieringsmogelijkheden, groene schoolpleinen en Tiny Forest
tel: 06 - 2094 5209
mail: j.barendrecht@ivn.nl

Wim Ruis
Sr Projectleider
Expertise over groene buurtparticipatie, betrekken van mensen, partners en financieringsmogelijkheden
tel: 06 - 4625 0735
mail: w.ruis@ivn.nl

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Mogelijkheden nieuwe natuur in Noord-Brabant, van taxatie naar subsidieaanvraag bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant.  
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl  

Mary Fiers
Directeur
mail: mfiers@brabant.nl

Anne Tulkens
Procesmanager
mail: atulkens@brabant.nl

Jiri van der Drift
Adviseur Ondernemend Natuurnetwerk Brabant en Vastgoed 
tel: 06 - 1323 8452
mail: jvddrift@brabant.nl

Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap

Coördinatiepunt Landschapsbeheer gaat over het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied. Dit gebeurt vooral door het geven van advies en het verstrekken van subsidies aan agrariërs en particulieren.    
www.brabantslandschap.nl

Marjolein Jellema
Coördinator vrijwilligerswerk voor landschapsbeheergroepen in de hele provincie. Bij vragen over veilig werken, cursussen, werven van nieuwe vrijwilligers, of andere vragen over vrijwilligerswerk probeer ik u met raad en daad bij te staan.
tel: 06 - 5231 8813
mail: mjellema@brabantslandschap.nl

Carlo Braat
Coördinator Landschaps-beheer Regio West
Expertise over: agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer, groenblauwe diensten, ecologische verbindingszones en initiëren van projecten.
tel: 06 - 5231 8838
mail: cbraat@brabantslandschap.nl

Arjen Stoop
Veldmedewerker Regio West, voor advies over groene regelingen. 
tel: 06 - 1052 1770 
mail: astoop@brabantslandschap.nl

Provincie Noord-Brabant

De provincie investeert in projecten die groene initiatieven uit de samenleving versterken.   
www.brabant.nl/natuurensamenleving

Andrea Almasi
Projectleider Natuur en Samenleving
Groen burgerinitiatief en/of vrijwilligerswerk in Brabant faciliteren, overzicht van fondsen en subsidies groene initiatieven
Aanmelden voor de nieuwsbrief ‘natuur en samenleving’ kan via www.brabant.nl/natuurensamenleving.
tel: 06 - 1830 3442
mail: aalmasi@brabant.nl 

Jorien de Rooij
Projectmedewerker Natuur en Samenleving
Overzicht fondsen en subsidies groene initiatieven
mail: jdrooij5@brabant.nl

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. 
www.brabantsedelta.nl

Karin Moll
Gebiedsadviseur
Aanspreekpunt voor ontwikkelingen& initiatieven in Breda, Etten-Leur & Halderberge en 
aanspreekpunt voor subsidieregeling Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en Schoolpleinen van de toekomst
tel: 06 - 5239 8371
mail: k.moll@brabantsedelta.nl

René Rijken
Gebiedsadviseur 
Aanspreekpunt voor ontwikkelingen en initiatieven in Zundert en aanspreekpunt voor agrariërs
tel: 06 - 5239 8083
mail: m.rijken@brabantsedelta.nl


Overige experts

Vermeer Duurzame Diensten
John Vermeer
Al 5 jaar ben ik druk bezig met de ontwikkeling en stimulering van voedselbossen in Brabant. Ik verzorg lezingen en workshops rondom dit thema. Je mag me altijd bellen of mailen met vragen over voedselbossen. 
tel: 06 - 1257 9879
mail: vermeerduurzamediensten@gmail.com

Food4Bees
Eric van Oijen
Expertise over bijen, leefomgeving voor bestuivende insecten
tel: 06 - 3745 4943
mail: eric.van.oijen@food4bees.nl
www: food4bees.nl  

MORE Projectbegeleiding
Marianne Muller
Subsidiespecialist (met ruim 30 jaar ervaring in uiteenlopende projecten en rollen);  ondersteuning van fondsen-en subsidiewerving van idee tot en met realisatie en het faciliteren van (het vormen van) samenwerkingsverbanden.
tel: 06 - 2186 3446
mail: m.muller@more-projectbegeleiding.nl
www: more-projectbegeleiding.nl
 
Voor je buurt
Mirjam van ‘t Slot
Voor je Buurt is hét crowdfunding en -sourcingplatform voor je buurt, dorp en stad. Onze missie is om mensen met creatieve, leuke, inspirerende en soms broodnodige ideeën voor buurten, dorpen en steden te helpen bij het opzetten en realiseren van hun initiatief via crowdfunding en/of crowdsourcing. Via Voor je Buurt kun je als initiatiefnemer donaties (crowdfunding) en kennis, hulp en materiaal (crowdsourcing) werven. Mirjam is campagnebegeleider bij Voor je Buurt. Ze coacht initiatieven met het opzetten van een succesvolle campagne en ze geeft trainingen. 
tel: 020 - 337 7055 
mail: info@voorjebuurt.nl 
www: voorjebuurt.nl