Groningen
Duurzaamheid
maandag09okt2017

Krachten bundelen voor circulaire economie in Noord-Nederland

Is het onderwijs in Noord-Nederland klaar voor de overgang naar een circulaire samenleving?

In een circulaire samenleving draait alles om duurzame energie. Ook is er geen afval meer: alles is opnieuw een grondstof voor dezelfde of een andere toepassing. Een mooie en wellicht noodzakelijke ambitie. Zeker als je kijkt naar nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen. Onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Daar worden nu de mensen opgeleid die straks in een circulaire economie gaan werken. Binnen het onderwijs in Noord-Nederland zijn nog veel stappen te zetten. Dit blijkt uit het rapport ‘Parels zonder ketting’.

Veel mooi initiatieven
Het project ‘Inspireren voor circulair leven’ heeft onderzocht in hoeverre het onderwijs in Noord-Nederland klaar is voor de omschakeling naar een circulaire economie. Ook is gekeken naar de samenwerking hierin met het bedrijfsleven. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel mooie en inspirerende initiatieven zijn op zowel scholen als in het bedrijfsleven: de zogenaamde ‘parels’. Grote successen blijven echter uit, doordat het losse activiteiten zijn. Inbedding in het reguliere onderwijs ontbreekt: de ketting die de parels verbindt, is er niet. Zonder deze inbedding in alle onderwijskolommen, komen we niet tot de gewenste circulaire samenleving.

Aanbevelingen
In het rapport staan concrete aanbevelingen om een circulaire maatschappij een stap dichterbij te brengen:

Bewustwording creëren:

  1. Mensen moeten zich bewust worden van de noodzaak en de mogelijkheden van de circulaire economie. Consumenten en producenten moeten niet alleen beseffen waarom de overgang nodig is, ze moeten ook weten hoe ze eraan kunnen bijdragen. Dit kan via een gerichte campagne.
  2. Samenwerken in ‘organisatie-overstijgende’ netwerken: mensen en organisaties achter de ‘parels’ weten vaak niet van elkaars projecten. Ze leren zo niet van elkaar en kennis gaat verloren. Er kunnen nieuwe netwerken gecreëerd worden en binnen bestaande netwerken kan circulaire economie een nieuw thema worden.
  3. Betere ontsluiting van informatie: bijvoorbeeld via het opzetten van een databank met relevante informatiebronnen, lesmaterialen, gastdocenten en bedrijven.

    Maatschappelijke organisaties met doelstellingen omtrent circulaire economie en duurzaamheid kunnen deze routes ondersteunen.