Gelderland
IVN
donderdag09jul2020

Sterke impuls natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst 20 organisaties hebben daarvoor hun handtekening gezet. Provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

Over 7 jaar is zoveel mogelijk landbouwgrond in Gelderland op basisniveau natuurinclusief. Dat is één van de doelen van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland, zoals het samenwerkingsverband heet. Of het nu gaat om verbeteren van de bodem, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het ophangen van nestkastjes, kruidenrijk grasland en/of agroforestry (het combineren van bomenteelt met akkerbouw of veeteelt). Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf.

Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten en neemt drempels weg. Ook wil het platform ervoor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat duurzame productie wordt beloond.

Maatschappelijk initiatief

De 20 partners zijn agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen zij de individuele boer een goede ondersteuning geven bij het vrijwillig zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Vorig jaar presenteerden de maatschappelijke organisaties het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De ambities zijn nu vertaald naar een Uitvoeringsprogramma.

 

Joline

 Joline de Weerdt, Regiodirecteur Oost IVN Natuureducatie, ondertekent de samenwerkingsovereenkomst voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

6 miljoen euro

Provincie Gelderland besloot gisteravond het platform te ondersteunen met 6 miljoen euro. Gedeputeerde Peter Drenth: “Ik ben blij met deze samenwerking en de stappen die gezet worden naar een natuurinclusieve kringloop landbouw met een duurzaam verdienmodel. Hier zijn veel partijen bij betrokken die deze stap willen zetten. En daarbij is het belangrijk dat dit in de praktijk ook wordt gedragen. En dat gebeurt ook: ik zie dat er veel met agrarisch ondernemers zelf het gesprek wordt aangegaan over hoe zij hun bedrijf kunnen omvormen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Er zijn nu maar liefst 25 initiatieven. Zo kunnen we samen ontdekken en uitproberen wat er werkt en wat niet, en wat we nodig hebben om verder te komen. Ik ga graag het gesprek aan om te zien welke rol we daarin als provincie kunnen spelen om dat samen met alle partners en de individuele boeren voor elkaar gaan krijgen”.

Toekomstbestendig

Trekker van het Platform, Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland, is verheugd dat het platform van start gaat: “Het platform is er om vanuit gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig, zodat we samen zowel de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen.”

Landbouw en natuur laten samenwerken

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond dinsdagavond plaats bij Landwinkel IJsseloord. De familie Lubbers runt hier al jaren een melkveebedrijf met 175 koeien en 100 stuks jongvee en de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten. Bart Lubbers: “Onze boerderij valt in het Rivierklimaatpark IJsseloord, waarin ook de natuur de ruimte krijgt. Bij het opstellen van het plan hiervoor, heb ik gemerkt dat het lang niet altijd gemakkelijk is om natuur- en agrarische organisaties met elkaar te laten samenwerken. Van oudsher zijn het verschillende bloedgroepen. Toch moeten we samen optrekken, zodat we zowel de natuur als de landbouw toekomstbestendig maken. Een platform als dit kan daarin veel betekenen.”

IVN trotse partner

IVN Gelderland is één van de twintig partners van het platform en deelt het verhaal van het belang biodiversiteit. Dat gaan we samen met de vrijwilligers van de IVN-afdelingen doen. Wil je ook met natuurinclusieve landbouw aan de slag? Neem contact op met projectleider Mirjam Koedoot (m.koedoot@ivn.nl; 06- 306 27906).
 

Partners

Andere organisaties die meewerken in het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.