Friesland
Duurzaamheid
donderdag21dec2017

Krachten bundelen voor circulaire economie Noord-Nederland

Het onderwijs in Noord-Nederland is nog niet klaar voor de overgang naar een circulaire samenleving. In een circulaire samenleving draait alles om duurzame energie en is er geen afval meer: alles is opnieuw een grondstof voor dezelfde of een andere toepassing. Een mooie en wellicht noodzakelijke ambitie, als je kijkt naar nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen. Onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Daar worden nu de mensen opgeleid die straks in een circulaire economie gaan werken. Uit het rapport ‘Parels zonder ketting’ blijkt dat er nog veel stappen te zetten zijn binnen het onderwijs in Noord-Nederland.

Veel mooi initiatieven
Het project ‘Inspireren voor circulair leven’ heeft onderzocht in hoeverre het onderwijs in Noord-Nederland klaar is voor de omschakeling naar een circulaire economie. Ook is gekeken naar de samenwerking hierin met het bedrijfsleven. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel mooie en inspirerende initiatieven zijn op zowel scholen als in het bedrijfsleven: de zogenaamde ‘parels’. Grote successen blijven echter uit, doordat het losse activiteiten zijn. Inbedding in het reguliere onderwijs ontbreekt: de ketting die de parels verbindt, is er niet. Zonder deze inbedding in alle onderwijskolommen, komen we niet tot de gewenste circulaire samenleving.

In het rapport staan concrete aanbevelingen om een circulaire maatschappij een stap dichterbij te brengen:

Bewustwording creëren: mensen moeten zich bewust worden van de noodzaak en de mogelijkheden van de circulaire economie. Consumenten en producenten moeten niet alleen beseffen waarom de overgang nodig is, ze moeten ook weten hoe ze eraan kunnen bijdragen. Dit kan via een gerichte campagne.

Samenwerken in ‘organisatie-overstijgende’ netwerken: mensen en organisaties achter de ‘parels’ weten vaak niet van elkaars projecten. Ze leren zo niet van elkaar en kennis gaat verloren. Er kunnen nieuwe netwerken gecreëerd worden en binnen bestaande netwerken kan circulaire economie een nieuw thema worden.

Betere ontsluiting van informatie: bijvoorbeeld via het opzetten van een databank met relevante informatiebronnen, lesmaterialen, gastdocenten en bedrijven.

Deze routes kunnen ondersteund worden door maatschappelijke organisaties die doelstellingen hebben omtrent circulaire economie en duurzaamheid. Zij hebben veel kennis en ervaring in het promoten en organiseren van inzet op duurzaamheid.

Parels zonder ketting - circulaire economie