Geef jouw groene schoolplein een impuls met het IVN Groene Schoolpleinenfonds

Hebben jullie een groen schoolplein en willen jullie hiervan meer gebruik maken? Dien dan een projectplan in bij het Groene Schoolpleinenfonds!

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Prins Bernard Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 elk jaar €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.

Komt jouw project in aanmerking?

Bij uitzondering op het reguliere bestedingenbeleid van het Cultuurfonds is deze regeling gericht op scholenstichtingen. Als scholenstichting kan een projectaanvraag worden ingediend die aansluit op een van de volgende twee categorieën:  

  1. Kennis & kunde. Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten; 
  2. Materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera. 

Voorwaarden

Naast dat het project binnen deze categorieën moet vallen, moet deze ook voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk: 

  • De school is reeds in het bezit van een groen schoolplein; 
  • Het betreft een project gericht op het stimuleren van het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en/of cultuureducatie; 
  • Het project heeft een duurzaam karakter. Er worden duurzaam inzetbare materialen aangeschaft of de eigen kennis wordt vergroot. Het inkopen van gastlessen en het huren van materialen valt buiten de ondersteuningsmogelijkheden; 
  • In het projectplan is een beschrijving van de school opgenomen, evenals enkele foto’s van het groene schoolplein; 
  • Het project wordt helder op papier gezet en waar nodig voorzien van voldoende onderbouwing. Welke kennis wordt opgebouwd of welke materialen worden aangeschaft en hoe komt dit natuur- of cultuureducatie op het groene schoolplein ten goede?; 
  • Het Cultuurfonds kan tot 50% van de projectkosten dekken. Dit betekent dat ten minste 50% van de projectkosten worden gedekt middels een eigen bijdrage of cofinanciering; 
  • Er worden bedragen tot €2.000 toegekend.  

Aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen voor jouw project tot 5 oktober 2022. Medio december krijgen deelnemende scholen bericht over de toekenning.

Dien een aanvraag in

Bijdragen

Je kunt ook bijdragen aan het fonds. Je kunt je bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 07 RABO 036 73 77 535 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds en o.v.v. IVN. Zo komt uw bijdrage rechtstreeks ten goede aan het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds. Of neem contact op met het team Fondsenwerving van het Cultuurfonds via mecenaat@cultuurfonds.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het fonds, bekijk de site van het Prins Bernard Cultuurfonds.