Natuur in de Buurt
donderdag16dec2021

IVN vraagt nieuwe kabinet biodiversiteit mee te nemen in woningbouwopgave

Reactie op regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord heeft zowel veel aandacht voor natuur en landschap als de grote opgave in de woningbouw. IVN Natuureducatie juicht toe dat de partijen, die opnieuw samen gaan regeren, de noodzaak zien om deze grote vraagstukken het hoofd te bieden. IVN roept het kabinet echter dringend op beide problemen niet afzonderlijk te benaderen, maar samen op te pakken. Vergroening van steden is voor zowel de mens als veel andere soorten van levensbelang.

De gevolgen van het veranderende klimaat en verlies aan biodiversiteit zijn niet te missen en de aandacht hiervoor is hoogstnoodzakelijk. Vijftig procent van de biodiversiteit is de afgelopen decennia verdwenen. Zo’n tien procent van de zogenoemde kritische soorten, waaronder de huiszwaluw, maar vooral veel insecten, is inmiddels afhankelijk van het stedelijk gebied. Het is belangrijk dat voor deze soorten de juiste aandacht is.  

Bouw natuurinclusief
Het bouwen van 100.000 woningen per jaar en de uitwerking van het Nationaal Isolatieprogramma moeten dan ook gebeuren op een wijze dat alle soorten er wel bij varen. Natuurinclusief dus.  
Met de bouwagenda moeten niet alleen belemmeringen voor klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw worden weggenomen, maar dient de biodiversiteit te worden versterkt.  

Woningcorporaties houden door het afschaffen van de verhuurdersheffing straks meer geld over om te investeren in groene ruimte voor mensen met een achterstand. In een tijd waarin hoger opgeleiden gemiddeld 15 gezonde levensjaren meer hebben dan lager opgeleiden, moet dit echt prioriteit krijgen. Brede welvaart komt alleen tot stand wanneer mensen zich weer verbonden voelen met hun natuurlijke omgeving. IVN kijkt uit naar de concretisering van het regeerakkoord op dit gebied