Nationale Parken

Vergroten kwaliteit activiteiten en adviezen vanuit de werkgroepen zodat voorlichting, educatie en participatie van bewoners en gebruikers een volwaardige en gewaardeerde rol spelen voor de overlegorganen en andere betrokkenen binnen de NP’s. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar meerwaarde in de samenwerking met recreatieondernemers.

In alle Nationale Parken heeft IVN vanuit de rijksoverheid de functie om een plus te leveren op educatie, voorlichting en communicatie. We coördineren dit en betrekken nieuwe doelgroepen of ontwikkeleng nieuwe methodes en projecten. In opdracht van provincie Fryslân adviseren we de partijen van de beide geheel Friese Nationale Parken Schiermonnikoog en De Alde Feanen en vervullen we de voorzittersrol van de werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie. 

Daarnaast ontwikkelen we een aantal specifieke activiteiten:

Nationaal Park Schiermonnikoog

  • Advisering rond het nieuwe Bezoekerscentrum
  • Advisering bij het opstellen van het nieuwe meerjarige educatieprogramma
  • Opstarten Jongeren AdviesBureau

Nationaal Park De Alde Feanen

  • Vanaf 2019 verandert de organisatie: de werkgroepen worden samengevoegd tot 1 brede werkgroep, onder voorzitterschap van de voorzitter van Overleg Orgaan en Dagelijks Bestuur. Onze adviserende functie op het gebied van voorlichting, educatie en recreatie blijft vanuit het lidmaatschap van Overleg Orgaan en Dagelijks Bestuur.
  • Betrekken van bewoners 
  • Cursus gastheerschap en terugkomdagen huidige gastheren
  • Opstarten IVN Jongeren AdviesBureau
  • Opstarten ‘Nationaal Park De Alde Feanen als buitenlokaal’