Meerjarenvisie IVN 2021
Beleid & Organisatie
vrijdag12mei2017

Planning, monitoring en evaluatie

De ambities in deze meerjarenvisie gaan we per jaar uitwerken in een jaarplan. Daarbij worden specifieke doelstellingen per thema en onderdeel benoemd, uitgewerkt in een aantal indicatoren.

In de komende periode (2017-2021) gaan we een belangrijke stap zetten op het gebied van monitoring. De jaarlijkse bereikmeting onder vrijwilligersafdelingen breiden we uit naar al onze programma’s en projecten. We gaan deze monitoring structureel verbinden met onze financiële (kern)processen. We maken voor de buitenwereld in onze jaarverslagen transparant hoe we ons geld besteden, wie we daarmee bereiken en welke resultaten we daarmee boeken. Dit clusteren we steeds meer op programma- en themaniveau.

We evalueren onze grotere programma’s met medewerking van externe kennisinstellingen en betrekken wetenschappelijke inzichten voortdurend bij het verbeteren en doorontwikkelen van onze programma’s en projecten.

Om onze ambities tot uitvoer te brengen zijn groeiende middelen nodig. Dit werkt IVN uit in een jaarlijkse begroting, Daarin geven we de voorgenomen besteding van min of meer vaste middelen aan, zoals onze provinciale subsidies, toekenning van de Nationale Postcode Loterij, bijdragen van leden, et cetera, en geven we ook aan welke middelen we nog willen verwerven per thema(doelstelling). We zetten daarbij in op groei van fondsenwerving bij particulieren en vermogensfondsen, alsmede het uitbreiden van het aantal programmatische samenwerkingen met lokale en provinciale overheden, alsmede de Rijksoverheid.