Meerjarenvisie IVN 2021
Beleid & Organisatie
vrijdag12mei2017

Organisatie

De komende jaren zal IVN zich ook als organisatie sterk ontwikkelen. Op dit vlak onderscheiden we een viertal prioriteiten.

Visie: Eén IVN

De vrijwilligers- en beroepsorganisatie zijn beide onlosmakelijk verbonden aan de missie van IVN. In het verleden is ervoor gekozen beide in een aparte entiteit onder te brengen: de vereniging en de stichting. Dit markeerde ook een verwijdering. Deze meerjarenvisie is de weerslag van een groeiende gezamenlijkheid, van toenemend vertrouwen. We geloven dat IVN kracht ontleent aan de combinatie van gedreven en deskundige vrijwilligers met bevlogen en professionele beroepskrachten. Daarom zullen we de komende jaren de beweging naar één IVN versterken. Een verandering van de huidige governance (twee juridische entiteiten) wordt onderzocht en uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat we een democratische en slagvaardige organisatie willen zijn.

Samenwerking

Verbinding is één van de kernwaarden van IVN. We werken in lokale, regionale en landelijke netwerken. We zoeken de win-win en gaan waar dat kan voor co-creatie in plaats van concurrentie. Met partners en opdrachtgevers werken we aan een duurzame relatie, gebaseerd op gedeelde ambities. Prioriteiten hierin zijn:

  • Groene en educatieve organisaties. IVN werkt o.a. steeds nauwer samen met KNNV (Vereniging voor Veldbiologie). We benutten elkaars expertise en bereik. We onderzoeken de mogelijkheden om samenwerking met andere groene organisaties te versterken. Daarnaast werkt IVN samen met landelijke partners als Natuur en Milieu, Naturalis en Jantje Beton. Binnen onze thema’s ontstaan ook kansrijke verbindingen met partners buiten de groene sector.
  • Lokaal: NME (natuur- en milieueducatie)-sector. We werken samen met lokale NME-centra en zoeken naar synergie. Rond thema’s versterken we de samenwerking. In sommige gevallen heeft IVN zelf de lokale NME-rol. Daarin werken we nauw samen met gemeenten. De relaties met gemeenten bouwen we verder uit.
  • Provincies: een belangrijke ruggengraat van ons werk. Provincies spelen een cruciale rol in het natuurbeleid. We hebben in veel provincies de relaties verstevigd, ondanks bezuinigingen. Met ons werk blijken we steeds waarde te kunnen toevoegen aan belangrijke beleidsdoelen rond natuur, recreatie, landschap, et cetera.
  • Landelijke overheid: IVN werkt in opdracht van het ministerie van EZ aan voorlichting en educatie in de Nationale Parken. Ook in andere overheidsprogramma’s, zoals Jong Leren Eten en Gezonde Buurten, is IVN partner.

Medewerkers

De vrijwilligers en medewerkers zijn het goud van IVN. Aan de vrijwilligers hebben we dan ook een apart hoofdstuk gewijd. We willen een werkgever zijn waar mensen met plezier en passie werken. Dat lukt steeds beter, zoals blijkt uit de steeds stijgende tevredenheid van medewerkers. IVN verandert, we stellen duidelijkere en grotere maatschappelijke ambities, positioneren ons sterker in de samenleving, versterken de relaties met vrijwilligers en werken op ondernemender wijze. Dit stelt hoge eisen aan competenties en expertise van medewerkers. We binden talentvolle mensen aan IVN en we werken hard aan persoonlijke groei, zodat mensen uitgedaagd blijven en mee kunnen bewegen in de ontwikkeling van IVN. IVN kent 16 vestigingen (1 Landelijk Bureau, 2 groepsaccommodaties, 1 NME-centrum en 12 provinciale kantoren). Een belangrijke prioriteit is dan ook de interne communicatie, samenwerking en kennisdeling.

Duurzaam opereren

We willen in al onze activiteiten zo duurzaam mogelijk opereren. Zo dragen we niet alleen via onze programma’s bij aan duurzaamheid, maar verminderen we ook de impact van onze ‘bedrijfsvoering’. Belangrijke terreinen waarop we dit gestalte geven zijn:

  • Vervoer: we kiezen voor (vergader)locaties die goed per OV(-fiets) bereikbaar zijn en maken reizen per OV voor onze medewerkers en vrijwilligers aantrekkelijk.
  • Catering: we cateren zoveel mogelijk biologisch en met minder dierlijke eiwitten.
  • Inkoop: we kiezen bijvoorbeeld voor het gebruik van duurzame materialen bij fysieke vergroeningen zoals de aanleg van een groen schoolplein of een groene beleeftuin. Ook voor onze webwinkel versterken we de duurzame inkoop.
  • Locaties: voor onze vestigingen zetten we in op duurzame locaties waar met name energiebesparing veel aandacht krijgt. Op de plekken waar we zelf eigenaar of erfpachter zijn voeren we duurzaamheidsmaatregelen door.   

Ook IVN-afdelingen geven duurzaamheid intern een plek. Een landelijke duurzaamheidswerkgroep zorgt voor kennisvergroting, inspiratie en uitwisseling.