Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van IVN houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Ook heeft de RvT een adviesfunctie ten behoeve van het Bestuur. Gedurende 2017 werd de Raad van Toezicht gevormd door 7 personen, in overeenstemming met het door de Raad gewenste aantal leden. In juni 2017 trad Loes Phoelich af en werd Nynke Runia benoemd.

De Raad van Toezicht bestond eind 2017 uit de volgende personen:

  • Kees de Ruiter, voorzitter
  • Riyan van den Born
  • Louisa van den Broek
  • Bram van Dijk
  • José Hendriksen
  • Jan Hermans
  • Han Mouton
  • Nynke Runia

De Raad van Toezicht is in 2017 viermaal bijeengekomen voor vergaderingen in het bijzijn van de Algemeen directeur, de directeur Verenigingszaken, Communicatie en P&O en de manager Financiën & ICT.  Belangrijke onderwerpen waren de samenwerking tussen de beroeps- en de vrijwilligersorganisatie, de Meerjarenvisie IVN2021, en de financiële gang van zaken. Net als vorig jaar heeft de bijeenkomst ‘24 uur in de natuur’ plaatsgevonden met de Raad van Toezicht, het Management Team en het Landelijk Bestuur.