Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.

Samenstelling Raad van Toezicht IVN

Gedurende 2019 werd de Raad van Toezicht gevormd door 8 personen. Conform de statuten zijn 3 leden van de Raad van Toezicht lid van het bestuur van de Vereniging IVN, dit betreffen Kees de Ruiter, Nynke Runia en Janneken Sprangers. Kees De Ruiter was in 2019 tevens voorzitter van het landelijk bestuur van de vereniging IVN. In november 2019 is Nynke Runia afgetreden uit de Raad van Toezicht, en is de heer Roelf Boersma, tevens lid van de Vereniging IVN, toegetreden. Daarnaast is Kees de Ruiter afgetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Hans Gilissen is per december 2019 benoemd als nieuwe voorzitter.

Ultimo 2019 bestaat de Raad van toezicht van de Stichting IVN uit de volgende personen:

  • Hans Gilissen, voorzitter 
  • Riyan van den Born
  • Louisa van den Broek
  • Bram van Dijk
  • José Hendriksen
  • Rolf Boersma
  • Han Mouton
  • Janneken Sprangers 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar gezamenlijk met de algemeen directeur en minimaal een ander lid van het managementteam ter bespreking van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. De Raad van Toezicht verleent jaarlijks de goedkeuring aan het inhoudelijk jaarverslag en het financieel jaarverslag met bijbehorende accountantsverklaring. Het jaarplan en de begroting worden vastgesteld in de Raad van Toezicht. Hierdoor is de Raad van Toezicht adequaat in staat haar toezichthoudende functie te vervullen.