IVN Het Groene Wiel
Kind & Natuur
dinsdag14dec2021

Geef jouw groene schoolplein een impuls met het IVN Groene Schoolpleinenfonds

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Prins Bernard Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 elk jaar €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
Natuurbehoud begint bij een kennismaking met de natuur. Een kennismaking die je doet verwonderen, ontdekken en leert houden van de natuur om je heen. Een kennismaking die niet voor ieder kind even van zelfsprekend is. De aanleg van groene schoolpleinen brengt de natuur voor kinderen dichtbij. Zo krijgen kinderen de kans zich te ontpoppen tot de natuurliefhebbers en -beschermers van morgen. 

Door heel Nederland worden groene schoolpleinen aangelegd. Pleinen vol struiken, houtsnippers, moestuinen, modder, kriebelbeestjes, poelen en bomen. Het groene schoolplein kent vele voordelen. Niet alleen voor de kinderen die van het plein gebruik maken, maar ook voor biodiversiteit en de waterhuishouding. Daarnaast biedt het groene schoolplein fantastische mogelijkheden voor bijzondere educatie. Om maximaal gebruik te maken van de educatieve mogelijkheden die het groene schoolplein biedt is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds opgericht. Het fonds biedt ruimte voor projecten die het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

Het Cultuurfonds en natuur
Sinds 1975 ondersteunt het Cultuurfonds natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dit doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van biodiversiteit, het Nederlandse (cultuur)landschap en natuureducatie. Het ondersteunen van projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren is mogelijk dankzij het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds.    

Komt jouw project in aanmerking?
Bij uitzondering op het reguliere bestedingenbeleid van het Cultuurfonds is deze regeling gericht op scholenstichtingen. Als scholenstichting kan een projectaanvraag worden ingediend die aansluit op een van de volgende twee categorieën:  

  • Kennis & kunde. Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten; 
  • Materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera. 

Voorwaarden
Naast dat het project binnen deze categorieën moet vallen, moet deze ook voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk: 

  • De school is reeds in het bezit van een groen schoolplein
  • Het betreft een project gericht op het stimuleren van het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en/of cultuureducatie
  • Het project heeft een duurzaam karakter. Er worden duurzaam inzetbare materialen aangeschaft of de eigen kennis wordt vergroot. Het inkopen van gastlessen en het huren van materialen valt buiten de ondersteuningsmogelijkheden 
  • In het projectplan is een beschrijving van de school opgenomen, evenals enkele foto’s van het groene schoolplein 
  • Het project wordt helder op papier gezet en waar nodig voorzien van voldoende onderbouwing. Welke kennis wordt opgebouwd of welke materialen worden aangeschaft en hoe komt dit natuur- of cultuureducatie op het groene schoolplein ten goede?
  • Het Cultuurfonds kan tot 50% van de projectkosten dekken. Dit betekent dat ten minste 50% van de projectkosten worden gedekt middels een eigen bijdrage of cofinanciering
  • Er worden bedragen tot €2.000 toegekend 

Aanvragen
In 2022 geldt voor aanvragen voor het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds de volgende uiterste inleverdatum: 17 januari. Let op: deze datum wijkt af van de reguliere inzendtermijn binnen het werkterrein natuur.

Aanvragen worden voorzien van de benodigde documentatie ingediend via het digitale aanvraagformulier van het Cultuurfonds. Daarbij dient op scherm 1 gekozen te worden voor ‘Landelijk’. Op scherm 3 dient gekozen te worden voor ‘Overdragen (kennis, vaardigheid)’ met als specificatie ‘Educatieproject’ en als werkterrein ‘Natuur’. Geef in de titel van de projectaanvraag duidelijk aan dat deze betrekking heeft op ‘Groene Schoolpleinen’.  

Let op: alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Het is echter niet nodig een PR- en marketingplan aan te leveren. 

Bijdragen
Je kunt ook bijdragen aan het fonds. Je kunt je bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL07RABO0367377535 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds en o.v.v. IVN. Zo komt uw bijdrage rechtstreeks ten goede aan het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds. Of neem contact op met het team Fondsenwerving van het Cultuurfonds via mecenaat@cultuurfonds.nl.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het fonds, bekijk de site van het Prins Bernard Cultuurfonds.