Gedragscode voor de omgang van wachters met kinderen

Hieronder vind je de gedragscode. Deze wordt door alle vrijwilligers van Het Bewaarde Land digitaal ondertekend.  

Waarom heeft Het Bewaarde Land een gedragscode nodig?

Kinderen moeten in Het Bewaarde Land veilig zijn en zich veilig voelen. Dat is een voorwaarde voor het bereiken van ons doel: kinderen zich thuis te laten voelen in de natuur. Overal waar volwassenen met kinderen omgaan is het belangrijk om afspraken te maken over gedrag dat wel en gedrag dat niet gewenst is. Een project als Het Bewaarde Land is kwetsbaar voor (verdachtmakingen over) ongewenst gedrag van begeleiders, doordat we in kleine groepjes en verspreid over een groot gebied werken. Om deze redenen hebben we een gedragscode opgesteld en vragen we alle vrijwilligers en medewerkers van het Bewaarde Land om deze te ondertekenen.
Wat we met deze gedragscode beslist niet willen bereiken is dat ieder lichamelijk contact verdacht wordt gemaakt. Het ene kind wil jou als wachter graag een handje geven tijdens het wandelen, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol of wil even met je stoeien en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en seksuele insinuaties in het contact met de kinderen die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarnaast willen we in deze gedragscode voor enkele situaties concreet aangeven hoe daarmee om te gaan en willen we duidelijk maken hoe je (een vermoeden) van ongewenst gedrag kunt aankaarten binnen de organisatie.

Regels van de gedragscode

  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel gedrag ten opzichte van de kinderen. De begeleider mag de kinderen niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • Buiten de reguliere activiteiten van het Bewaarde Landprogramma waarbij je wel eens even met een kind alleen bent (zoals lievelingsboom, zintuigtouw, eigen plekje) zijn wachters niet met één kind alleen.
  • Als een kind moet plassen en dit niet alleen wil doen, ga dan niet zelf mee, maar vraag een ander kind om mee te gaan of roep eventueel de hulp van de leerkracht in.
  • Pootje baden is uiteraard toegestaan, maar als regel houden kinderen daarbij hun bovenkleding aan. Alleen wanneer de leerkracht hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven aan de dagcoördinator, mag hiervan worden afgeweken.
  • Begeleiders van Het Bewaarde Land controleren kinderen onder de kleding niet op teken.
  • Seksueel getint taalgebruik in de aanwezigheid van kinderen is uit den boze.
  • Wanneer je ongewenst gedrag signaleert of vermoedens daaromtrent hebt, kun je dat aankaarten  bij de locatiecoördinator, de directeur of bij de vertrouwenspersoon vanuit het bestuur (op de website van Het Bewaarde Land staat aangegeven welk bestuurslid de vertrouwenspersoon is). Dezelfde mogelijkheden staan open voor degene die beschuldigd wordt van ongewenst gedrag.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de bovengenoemde personen.

Gevolgen bij overtreding 

Overtreding van deze code kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt betrapt op strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen, zal de directeur, in overleg met de vertrouwenspersoon uit het bestuur, politie/justitie inschakelen.

We vragen iedereen die bij ons werkt als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, om deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

Deze gedragscode is op 21 november 2011 vastgesteld door het bestuur van Stichting Het Bewaarde Land en op 1 maart 2016 overgenomen door IVN.

Akkoord gaan 

Vul je naam en de datum in en vink het vakje aan om akkoord te gaan. 

Ik heb de gedragscode gelezen en ga akkoord met deze richtlijnen en houd me hier aan.