De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen
Kind & Natuur
dinsdag08mrt2022

Voorwaarden Voucherregeling Groene Revolutie Zeeland 2022

Door het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen 2022 ga je automatisch akkoord met de voorwaarden:

Voorwaarden


Algemeen

 • De regeling wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie, in deze voorwaarden aangeduid als ‘de organisatie’.
 • Partners van de Groene Revolutie zijn GGD Zeeland, SportZeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Plan Boom (Waterschap Scheldestromen ZMF), de NME’s van Zeeland, gemeenten (financiers), Provincie Zeeland (financier), Hogeschool Zeeland, Jong Leren Eten Zeeland en diverse hoveniers.
 • De voucherregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen 2022 is onder voorbehoud van een formeel besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. Indien er geen positief besluit van GS volgt, mag IVN Natuureducatie de actie annuleren of de regels aanpassen.
 • Het groene schoolplein past in het ‘Streefbeeld groen schoolplein’, waarbij de vijf thema’s klimaat, leren en spelen, gezondheid (waaronder voeding), bewegen en de Zeeuwse natuur geborgd moeten worden. De onderwerpen die worden genoemd in de factsheet Geef de Zeeuwse Natuur een (t)huis op je schoolplein worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het voorstel van de school.
 • Kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten worden betrokken in het bedenkproces en ideevorming.
 • Het ontwerp wordt afgestemd met de gemeente. 
 • In algemene zin moet een groen schoolplein voldoen aan dezelfde eisen als een ‘gewoon’ schoolplein. Speelonderdelen, waarvoor dat nodig is, worden gekeurd door een officiële keuringsinstantie en vooraf gecertificeerd. De school is hier verantwoordelijk voor. 
 • De GGD Zeeland kijkt indicatief naar mogelijke loodverontreiniging en scholen adviseren bij vervolgstappen. 

Klimaat

 • De vergroening heeft een blijvend karakter. 
 • Minimaal 50% van het aantal m2 van het schoolplein wordt ontsteend.
 • De school stelt een onderhouds- en beheerplan op voor het schoolplein 
 • Het schoolplein draagt bij aan de waterbergingscapaciteit door bijvoorbeeld regenwater op te vangen of een poel aan te leggen.
 • Het schoolplein helpt om hittestress tegen te gaan, door genoeg groen aan te leggen en schaduwplekken te creëren.

Leren en spelen

 • Het gebruik van het schoolplein voor les- en spelsituaties (beleefplan) ligt vast in een plan. Dit plan wordt opgesteld door een team van leerkrachten. Het leerkrachtenteam volgt hiervoor een verplichte inspiratiesessie die wordt begeleid door IVN. De school houdt hier 15 juni voor vrij.
 • Het leerkrachtenteam volgt een verplichte buitenlestraining, die wordt begeleid voor IVN Natuureducatie. Deze training vindt plaats op de volgende data: 10, 11, 12, 13, 16, 18, 23,  24, 25 mei en 1, 2, en 3 juni 2022. De school dient in het aanmeldformulier minimaal 4 data door de geven waarbij de leerkrachten beschikbaar zijn.
 • Het onderhoud van het plein wordt geborgd middels een beheer- en onderhoudsplan, waarbij kinderen een actieve rol spelen. Er komt een inspiratie/werksessie voor de scholen waarin het beheer en onderhoud wordt behandeld (techniek en hulptroepen). Deelname aan deze sessie is verplicht.
 • Per school wordt tenminste 1 onderwijzer lid van het natuurjuffen – en meesterabonnement van IVN. De bijdrage bedraagt € 59,- per jaar en is geborgd binnen de begroting van dit project en in het toekomstige beheer- en onderhoudsplan.
 • Een aantal kinderen van de school gaan voor de zomervakantie op excursie naar een Zeeuws Buitenlokaal om inspiratie op te doen om hun eigen plein te vergroenen. De school werkt hier verplicht aan mee.

Gezondheid en bewegen 

 • Een plek om voedsel te verbouwen is verplicht. Denk hierbij aan een moestuin, voedselbosje of kruiden. 
 • Het schoolplein stimuleert bewegen voor alle leeftijden. Hierbij worden motorische vaardigheden, zoals springen en balanceren, ontwikkeld. 
 • De school is een Gezonde School of gaat in 2022 hiermee aan de slag. Het schoolplein wordt ingezet ter bevordering van een gezonde leefstijl van de leerlingen (thema Voeding, Bewegen & Sport of Natuur & Milieu), waarbij wordt gewerkt volgens de Gezonde School-aanpak.

De Zeeuwse Natuur

 • In het beplantingsplan op het schoolplein is aandacht voor specifiek (inheemse) Zeeuwse dieren-en plantensoorten en biodiversiteit. Deze vind je terug in de factsheet Geef de Zeeuwse Natuur een (t)huis op je schoolplein.
 • Er is aandacht voor een bij-vriendelijke inrichting van het schoolplein.
 • De school zet een ontwerper en/of hovenier in die preferred partner is binnen de Groene Revolutie. De school wordt hier tijdens het traject over geïnformeerd.

Praktische zaken en de rol van de school

 • De school verklaart zich projectleider van het groene schoolplein.
 • De school is in staat om na toekenning van de subsidie het idee door te ontwikkelen, zodat deze gereed is voor uitvoering. 
 • De partners van de Groene Revolutie ondersteunen de school.

Subsidie en financiën 

 • De school ontvangt een bijdrage van max. €10.000 incl. BTW voor de uitvoering.

 • De school reserveert budget voor onderhoud en beheer.

 • Herstel van het huidige schoolplein wordt niet gefinancierd.

 • De cofinanciering van de gemeente waarin de school gevestigd is bedraagt tenminste € 5.000,- per school. De school neemt hiertoe zelf contact op met de gemeente om afspraken te maken over de cofinanciering. 

 • De eigen bijdrage van de school aan haar eigen groene schoolplein bedraagt tenminste € 5.000. 

 • Van de totale middelen geldt dat:
  -    ten minste 60%  bedoeld is als bijdrage voor het herinrichten van het schoolplein;
  -    ten hoogste 10% bedoeld is voor de ontwerpkosten en/of procesbegeleiding incl. planning van de uitvoering en begroting incl. financieel dekkings- en onderhoudsplan voor de komende vijf jaar;
  -    ten hoogste 10% bedoeld is voor het organiseren van activiteiten voor leerlingen, buurtkinderen, leerkrachten en ouders/vrijwilligers;
  -    ten hoogste 10% bedoeld is als tegemoetkoming voor beheer en onderhoud van het nieuw ingerichte plein voor het eerste jaar na realisatie. Het beheer en onderhoudsplan voor de komende vijf jaar geeft een verdere borging weer.

Communicatie

 • Het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon van de school worden gebruikt voor communicatiedoeleinden.
 • Scholen die een toekenning ontvangen verlenen hun medewerking aan promotionele activiteiten, verband houdend met de toekenning, zoals foto- of filmopnames en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij IVN en IVN is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de school. De school houdt hierin rekening met AVG-wetgeving.
 • De school werkt mee aan eventuele onderzoeksprogramma’s die aansluiten bij de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen.

Aanmelding en beoordeling 

 • In principe mogen alle scholen in het basisonderwijs uit Zeeland zich aanmelden indien de gemeente aan heeft gegeven te willen cofinancieren voor tenminste € 5000. 
 • Scholen die zich eerder hebben aangemeld en daadwerkelijk een groen schoolplein hebben gerealiseerd zijn uitgesloten van deelname.
 • Maximaal 1 inzending per school wordt beoordeeld.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Maximaal acht scholen ontvangen de subsidie.
 • Een professionele jury selecteert inzendingen op basis van de punten die in het aanmeldformulier aan bod komen. De beslissing van de jury is bindend. Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag. 
 • Inschrijving is mogelijk vanaf 8 maart 2022. De inschrijfronde sluit op 31 maart 2022.
 • Indien er niet genoeg scholen aanmelden volgt een nieuwe inschrijfronde.
 • Inzendingen die na 31 maart 2022 binnenkomen worden alleen beoordeeld als het totaalbudget daarvoor nog ruimte biedt. Deze inzendingen worden in dat geval automatisch meegenomen in een eventuele tweede ronde.
 • Een telefonisch interview kan onderdeel uitmaken van de selectie. Deze worden gehouden op 6, 7 en 8 april.
 • De kick-off vindt plaats op woensdagmiddag 13 april. De contactpersoon van de school houdt deze datum vrij in zijn/haar agenda. 
 • De school realiseert uitvoering van de fysieke verandering voor 31 december 2022.
 • Uiterlijk op 1 februari 2023 verantwoordt de school de besteding van de financiële bijdrage via een foto / video over het groene schoolplein inclusief voedselplek en een financiële rapportage waaruit blijkt dat de bijdrage vanuit de provincie Zeeland besteed is volgens de voorwaarden.