De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen
Kind & Natuur
donderdag02mei2019

Voorwaarden Subsidieregeling Groene Revolutie Zeeland

Door het indienen van een aanvraag voor de subisdieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen ga je automatisch akkoord met de voorwaarden:

Voorwaarden

 • De regeling wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie, in deze voorwaarden aangeduid als ‘de organisatie’.
 • Alle Zeeuwse basisscholen kunnen deelnemen.
 • Het totaalbudget van deze regeling bedraagt 100.000 euro.
 • Een bijdrage bedraagt maximaal 50% van de kosten voor fysieke maatregelen. Het maximale aan te vragen bedrag per school is 10.000 euro inclusief btw.
 • Ontwerpkosten en/of procesbegeleiding bedraagt maximaal 10% van de begrote kosten.
 • Regulier onderhoud/herstel van het schoolplein wordt niet gefinancierd.
 • Inzendingen die na 10 juni binnenkomen worden alleen beoordeeld als het totaalbudget daarvoor nog ruimte biedt. Deze inzendingen worden in dat geval automatisch meegenomen in een eventuele tweede ronde.
 • De inzending moet voorzien zijn van een geldig e-mailadres en telefoonnummer en correcte NAW-gegevens van de school, inclusief BRIN-nummer. Verplichte bijlages; ontwerp (indien beschikbaar), een begroting met dekkingsplan en minimaal 3 foto’s van de huidige situatie.
 • Onvolledige inzendingen worden niet beoordeeld.
 • Maximaal 1 inzending per school wordt beoordeeld.
 • Alleen ideeën die realistisch en haalbaar zijn om binnen de beschikbare tijd uit te werken komen in aanmerking.
 • De uitslag van de jury is bindend.
 • De school stelt een coördinator/aanspreekpunt ‘Buiten’ binnen het leerkrachtenteam beschikbaar die in samenwerking met IVN in een netwerk met andere coördinatoren het les- en spelplan verder ontwikkelt.
 • De school stelt een onderhouds- en beheerplan op voor het schoolplein en reserveert budget voor onderhoud en beheer. Leerlingen worden actief betrokken bij beheer en onderhoud van het plein.
 • Het schoolplein dient bewegen te stimuleren voor alle leeftijden 4 – 12 jaar, waarbij motorische vaardigheden, zoals springen, balanceren, huppelen etcetera ontwikkeld worden. Een goed schoolplein biedt voor ieder kind voldoende uitdaging.
 • Aanvrager is Gezonde School of heeft de intentie om binnen drie jaar een gezonde school te worden
 • Scholen die een toekenning ontvangen zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de toekenning, zoals foto- of filmopnames en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij de organisatie en de organisatie is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de school. De organisatie houdt hierin rekening met AVG-wetgeving.
 • De school werkt mee aan eventuele onderzoeksprogramma’s die aansluiten bij de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen.
 • Het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemer wordt gebruikt voor communicatie.
 • Deelname aan deze regeling houdt acceptatie van deze voorwaarden in.