Vrije Universiteit

VU Universiteit, afdeling Klinische Psychologie

De afdeling Klinische Psychologie is onderdeel van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam. De afdeling is gerenommeerd om haar wetenschappelijke productiviteit en de bijdrage die het onderzoek van de afdeling levert aan het verminderen van de ziektelast van veelvoorkomende psychische klachten zoals depressie en angststoornissen. Dit wordt met name gedaan door nieuwe psychologische behandelingen te ontwikkelen en te onderzoeken. Daarnaast houden de onderzoekers binnen de afdeling zich ook bezig met preventie van psychische problemen, zoals suïcidepreventie, de zorg voor mensen met kanker, preventie en vroege behandeling van psychotische stoornissen, en psychische problemen bij ouderen. Een nieuwe onderzoekslijn binnen de afdeling houdt zich bezig met de bijdrage van groen aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Binnen de afdeling zullen Professor Sander L. Koole, dr. Jolanda Maas en dr. Karin Tanja-Dijkstra zich bezig houden met het project.

Dr. Jolanda Maas
Jolanda MaasJolanda Maas, bekend van haar Vitamine G onderzoek, is projectleider van het project Groene Gezonde Ziekenhuizen. Ze heeft zich de afgelopen 10 jaar intensief bezig gehouden met het onderzoeken van de relatie tussen een groene woon- en schoolomgeving en gezondheid. Dat nu ook de gezondheidssector warm begint te lopen voor onderzoek naar groen en gezondheid vindt ze een mooie ontwikkeling. Ze ziet grote kansen voor de inzet van groen in de gezondheidssector, maar tegelijkertijd constateert ze dat er weinig wetenschappelijk bewijs is voor een dergelijke relatie. Ze ziet het dan ook als een grote uitdaging om te onderzoeken in hoeverre groen in de zorgomgeving kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van patiënten, medewerkers en bezoekers. "De wetenschappelijke kennis over de relatie tussen een groene zorgomgeving en gezondheid is beperkt. Middels dit project kunnen we middels gecontroleerde klinische studies de relatie nader onderzoeken. Een sterke kant van dit project is ook de publiek-private samenwerking. Doordat er sprake is van een intensieve samenwerking tussen groene en zorgpartijen zullen de resultaten ook een goede plek krijgen in de praktijk."

Dr. Karin Tanja-Dijkstra
Karin Tanja-DijkstraKarin Tanja-Dijkstra is na haar promotie op het gebied van healing environments als omgevingspsycholoog werkzaam geweest in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In die tijd heeft ze ruime ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van gerandomiseerde trials in klinische omgevingen. Sinds april 2015 is Karin verbonden aan de VU Amsterdam bij de afdeling Klinische Psychologie waar zij werkzaam is op het terrein van natuur en gezondheid. Dijkstra: "Dit onderzoeksprogramma over effecten van groen in en rondom ziekenhuizen is een prachtige uitdaging en het biedt een uitgelezen kans om een significante bijdrage te leveren aan het onderzoek op dit domein".

Prof. Dr. Sander L. Koole
Prof. Dr. Sander L. KooleSander Koole is directeur van het Amsterdam Emotion Regulation Lab, een groep psychologische onderzoekers die bestuderen hoe mensen meer grip kunnen krijgen op hun emoties. Aan het lab wordt onder meer onderzocht hoe mensen kunnen leren om effectiever om te gaan met hun boosheid en hoe piekeraars meer inzicht kunnen krijgen in hun emoties. Het onderzoek naar groen en gezondheid ziet Sander als een belangrijke aanvulling van het onderzoek van zijn onderzoeksgroep. "Van oudsher kijken psychologen vooral naar innerlijke factoren, zoals onze gedachten en ideeën, die onze emoties bepalen. Onze fysieke omgeving heeft echter ook een belangrijke invloed op onze emoties. Het onderzoek naar de invloed van groen kan daarom nieuwe inzichten opleveren over hoe we ons gevoelsleven kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek heeft enorme implicaties voor tal van klinische behandelingen."