Koppeling Groene Baten Planner aan 3D plantools biedt kansen voor gemeenten

Tijdens de Atlas Werkconferentie Online op donderdag 21 april wordt de Groene Baten Planner gelanceerd. De Groene Baten Planner is vanaf die datum beschikbaar in de 3D plantools Tygron en ESRI. Maken gemeenten gebruik van deze 3D plantools? Dan kunnen ze de baten van hun vergroeningsmaatregelen doorrekenen en driedimensionaal bekijken.

Lange tijd werd groen vooral als kostenpost beschouwd. De baten van groen zijn moeilijk meetbaar. De Groene Baten Planner brengt daar verandering in. Met deze door het RIVM ontwikkelde tool kunnen de baten van groen voor de leefomgeving worden berekend. Wat levert de aanleg van groen op voor de biodiversiteit, de gezondheid van mensen, het woongenot en de waarde van huizen? En waar is dit het meest kansrijk? Zo kan de Groene Baten Planner beleidsmakers helpen bij het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling.

Met een druk op de knop zien wat groen waard is

De koppeling van de Groene Baten Planner aan 3D planningstools zoals Tygron en ESRI biedt kansen voor gemeenten. Beleidsmakers kunnen zo de baten van duurzame ingrepen doorrekenen en driedimensionaal bekijken. In Zwolle en Amersfoort zijn pilots uitgevoerd. De gemeente Amersfoort en Tygron hebben in de Amersfoortse wijk Schuilenburg de impact van bomen en groene daken doorgerekend met de Groene Baten Planner. In Zwolle is de Groene Baten Planner gekoppeld aan ESRI’s Modeller en toegepast in de ontwikkeling van woningen op de voormalige veemarkthallen. Dit liet mooi zien waar je groen kunt inplannen in de stad en wat dat oplevert.

Groeifonds aanvraag voor Werklandschappen van de Toekomst

Vandaag maakte het kabinet de toekenningen voor het Nationaal Groeifonds bekend. Een deel van het geldbedrag uit de Groeifondsaanvraag voor Werklandschappen van de Toekomst is gereserveerd door het Nationaal Groeifonds. In het kennisprogramma Werklandschappen van de Toekomst wil IVN met een brede coalitie van partners toewerken naar toekomstgerichte en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Van grijs en onaantrekkelijk naar gezonde en groenblauwe werklandschappen. IVN gaat samen met het RIVM en andere partijen onderzoeken hoe zij toch aan de slag kunnen gaan met het vergroenen van bedrijventerreinen en welke groene baten kansrijk zijn. Deze baten wil het RIVM verder uitwerken in de Groene Baten Planner.

Ontwikkelingen in de toekomst

Het RIVM gaat onderzoeken hoe de Groene Baten Planner ook aan andere 3D plantools kan worden gekoppeld. Ook kijkt het RIVM hoe meer gezondheidsaspecten als geluid en luchtkwaliteit kunnen worden meegenomen in de Groene Baten Planner.

Meer informatie?

Bekijk de pagina Groene Baten Planner op de Atlas Natuurlijk Kapitaal.