IVN Zwolle als ANBI-instelling

IVN Zwolle is een zogenaamde ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  

De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling kent een aantal belastingvoordelen. Zo mogen schenkingen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst.

Een ANBI is verplicht de volgende gegevens op de website te publiceren:

Naam

IVN Zwolle e.o.

(Statutaire naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afd. Zwolle en omstreken)

Adres Primulastraat 54, 8013 XH  Zwolle
E-mail ivn@ivnzwolle.nl
Telefoon 038-4217317 (secretaris)
Website www.ivnzwolle.nl
KvK-nummer

40060185

RSIN/Fiscaal nummer 801785960
Bank NL26 INGB 0000 1241 97 t.n.v. IVN afdeling Zwolle e.o.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. Hier is de samenstelling van het bestuur te zien. 

Doelstelling en beleidsplan

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

De vereniging is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen, die onder leiding van een coördinator relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie. Het bestuur ondersteunt zodanig dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

De doelstelling wordt nagestreefd door de verschillende activiteiten van de vereniging op het gebied van natuur- en milieueducatie. IVN-natuurgidsen organiseren onder meer excursies, cursussen, kinderactiviteiten, groen voor ouderen en veldlessen voor basisscholen.

Om het aantal gekwalificeerde natuurgidsen op peil te houden of uit te breiden, organiseert de vereniging eenmaal per 4 à 5 jaar een Natuurgidsencursus, een tweejarige opleiding met een landelijk diploma.

IVN Zwolle e.o. onderhoudt contacten met andere groene organisaties en de gemeente (o.m. in het Natuurplatform Zwolle) en draagt daarbij de doelstelling uit.

Beloningsbeleid

De vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en kent geen bezoldigde werknemers. De vrijwilligers (incl. de bestuurders) kunnen de voor de vereniging gemaakte kosten declareren en krijgen deze vergoed (bijv. benzine, materialen).

Activiteitenverslag

Zie de informatie in het jaarverslag

Jaarverslag 2019 IVN Zwolle e.o.

Financiële verantwoording

Jaarverslag financieel 2019 IVN Zwolle e.o.