ANBI-gegevens

IVN Zwolle is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Belastingdienst heeft aan de ANBI een aantal voordelen toegekend. Zo mogen eenmalige en periodieke giften aan een ANBI onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Voor onze donateurs is hier een overzicht van de gegevens:

Naam IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zwolle en omstreken
Adres Goertjesweg 3, 8013 PA Zwolle
E-mail ivn@ivnzwolle.nl
Telefoon 06-55304077 (penningmeester)
Website www.ivnzwolle.nl
KvK-nummer 40060185
RSIN 801785960
Bank NL26 INGB 0000 1241 97 t.n.v. IVN afdeling Zwolle e.o.

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

Beleidsplan
Uitvoering doelstelling
IVN Zwolle e.o. is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen, die onder leiding van een coördinator relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie, -beleving en -beheer en duurzaamheid.

Bij de uitvoering van de doelstelling wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van de landelijke organisatie IVN (o.a. ledenadministratie, inning contributies en landelijke publiciteit).

Verwerving inkomsten
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, cursusgelden, donaties, en rente. Incidenteel wordt een projectsubsidie ontvangen.

Vermogensbeheer
De gelden worden besteed aan materiaal- en reiskosten voor de activiteiten binnen de doelstelling, publiciteit, administratie, huisvesting en ledenverbinding.
Het vermogen staat op twee bankrekeningen: een lopende rekening en een spaarrekening. Er zijn reserveringen voor komende projecten zoals een volgende Natuurgidsenopleiding en mogelijke nieuwe huisvesting (huidige locatie over enkele jaren onzeker).

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. Hier is de huidige samenstelling van het bestuur te zien.

Beloningsbeleid
De vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en kent geen bezoldigde werknemers. De vrijwilligers kunnen de voor de vereniging gemaakte kosten declareren.

Activiteitenverslag
Download hier het meest recente jaarverslag van bestuur en werkgroepen.

Financiële verantwoording
Download hier het meest recente financiële jaarverslag.