ANBI

IVN Zwolle is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Belastingdienst heeft aan de ANBI een aantal voordelen toegekend. Zo mogen eenmalige en periodieke giften aan een ANBI onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Voor onze donateurs is hier een overzicht van de gegevens:

Naam

IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zwolle en omstreken

Adres Campherbeeklaan 82A, 8024 BZ  Zwolle
E-mail ivn@ivnzwolle.nl
Telefoon 038-4656445 (penningmeester)
Website www.ivnzwolle.nl
KvK-nummer

40060185

RSIN 801785960
Bank NL26 INGB 0000 1241 97 t.n.v. IVN afdeling Zwolle e.o.

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

  • Activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer;
  • Te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;
  • Daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;
  • Verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken.

 

Beleidsplan
Uitvoering doelstelling

IVN Zwolle e.o. is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen, die onder leiding van een coördinator relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie, -beleving en -beheer en duurzaamheid.

  • Natuurgidsen organiseren onder meer excursies, cursussen (vogelzang, wilde planten, klimaat, en in samenwerking met de KNNV: insecten en vlinders, paddenstoelen), kinder- en jeugdactiviteiten, groenactiviteiten voor ouderen. Om het aantal gekwalificeerde natuurgidsen op peil te houden of uit te breiden, organiseert de vereniging eenmaal per vijf jaar een Natuurgidsenopleiding, een tweejarige opleiding met een landelijk diploma. Daarnaast is er een opleiding voor begeleiders van kinder- en jeugdactiviteiten.
  • IVN Zwolle e.o. maakt deel uit van de Milieuraad Zwolle en het Natuurplatform Zwolle, waarin groene organisaties verenigd zijn en waar regelmatig overleg met de gemeente plaatsvindt.
  • IVN Zwolle ondersteunt scholen, ondermeer door het  geven van veldlessen voor basisscholen in de Vechterweerd en het ondersteunen bij de aanleg van een Tiny Forest.
  • Een nieuw speerpunt is de verbinding van de leden, zodat zij zich meer betrokken voelen en actief worden/blijven voor de vereniging.

Bij de uitvoering van de doelstelling wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van de landelijke organisatie IVN (o.a. ledenadministratie, inning contributies en landelijke publiciteit).

Verwerving inkomsten
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, cursusgelden, donaties, en rente. Incidenteel wordt een projectsubsidie ontvangen.

Vermogensbeheer
De gelden worden besteed aan materiaal- en reiskosten voor de activiteiten binnen de doelstelling, publiciteit, administratie, huisvesting en ledenverbinding.
Het vermogen staat op twee bankrekeningen: een lopende rekening en een spaarrekening. Er zijn reserveringen voor komende projecten zoals een volgende Natuurgidsenopleiding en mogelijke nieuwe huisvesting (huidige locatie over enkele jaren onzeker).

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. Hier is de huidige samenstelling van het bestuur te zien.

Beloningsbeleid
De vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en kent geen bezoldigde werknemers. De vrijwilligers kunnen de voor de vereniging gemaakte kosten declareren.

Activiteitenverslag
Download hier het meest recente jaarverslag van bestuur en werkgroepen.

Financiële verantwoording
Download hier het meest recente financiële jaarverslag.