ANBI en jaarverslag

IVN Afdeling Zutphen is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst

Als ANBI instelling dient IVN Zutphen de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Naam:                                   IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zutphen
Adres:                                    Het Glacis 41
Postcode en plaats:            7202 DK Zutphen
Telefoon:                               06-12788372

Mail:                                       ivn.zutphen@gmail.com

KVK nummer:                      40103333

RSIN/Fiscaal nummer:       816427069

Bank:                                     NL19 TRIO 0338 5780 99 t.n.v. IVN Afdeling Zutphen

Bestuur

Als het bestuur volledig is, bestaat het uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. Bestuursleden zijn te vinden onder tabblad Contact/ Bestuur.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten (materialen, benzine).

Doelstelling en beleidsplan

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. De vereniging is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming onder leiding van een coördinator. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

Jaarverslag IVN Zutphen

Activiteiten van alle werkgroepen worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag. Hier vindt u het jaarverslag 2022:

Jaarverslag 2022 IVN Zutphen