zwarte specht

De Zwarte Specht is door IVN Zuidwest Veluwezoom voorgesteld voor de keuzelijst Gemeenten Adopteren Soorten Renkum.

Lees meer over Zwarte Specht (artikel uit Zuidwester door Mary de Jong)

Zwarte bijzonderheiduit Zuidwester van voorjaar 2019

Frank Klinge schreef onderstaande over de Zwarte Specht

De zwarte specht.

Het IVN Zuidwest Veluwezoom wil graag de zwarte specht nomineren als ambassadeur voor de gemeente Renkum. Als boegbeeld van de prachtige, complexe bosbiotopen in de gemeente Renkum.   Waarbij samen met de bewoners en de terreinbeherende organisaties gewerkt wordt aan het instandhouden en verbeteren van de mooie bossen in de gemeente Renkum

De gemeente Renkum is een gemeente met grote bossen. Op de zandgronden, stuwwallen en langs de beekdalen. Gemeente Renkum, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en particulieren hebben grote delen van het bos in het beheer.

In deze bossen komt de zwarte specht voor. De grootste specht van Nederland die door zijn luide roep iedere wandelaar laat opkijken en genieten.

De zwarte specht is zeer belangrijke indicator hoe wij omgaan met onze bossen. De zwarte specht broedt en leeft in bossen waar genoeg mierenhopen zijn voor zijn voedsel en oude dikke bomen om zijn broedholen in te hakken.  Juist dat gevarieerde bossysteem in stand houden in Renkum is voorwaarde voor een goed ecosysteem in de bossen

De Zwarte Specht speelt een sleutelrol in bossen, omdat hij als enige specht boomholten met een ruime afmeting uithakt. Die holtes zijn belangrijke levensvoorwaarden voor talrijke holbewoners in Nederland zoals Holenduif, Kauw, Bosuil, vleermuizen, Boommarter, eekhoorn en insecten als bijen, hommels, wespen en hoornaars. In Europa zijn 58 diersoorten bekend die holen van Zwarte Spechten gebruiken. Het ‘kraken’ is in de natuur niet vreemd. Zelfs van een bewoond of net uitgehakt hol maken andere dieren zich meester. Vooral Kauwtjes zijn daar goed in. De Zwarte Specht kan dan niet anders dan opnieuw veertien dagen lang hakken aan een nieuwe nestholte. Als holenleverancier is hij belangrijk in de complexe ecologische bossystemen van Europa en Azië. Bij voedsel zoeken verkleint hij dood hout en versnelt zo de kringloop in het bos, het ”recyclingproces” van hout. Daarin passen houtparasiterende paddenstoelen, die via de spechtengaten in bast en stam toegang tot de boom krijgen.

De Zwarte Specht is een soort van grootschalig (> 100 ha) oud bos met veel dood hout. Beuk en Grove den van meer dan 100 jaar oud zijn favoriet. Ook middeloude bossen zijn geschikt mits nestgelegenheid in oude lanen van beuk of andere boomsoorten als Amerikaanse eik aanwezig is. Het optimale leefgebied bestaat uit aaneengesloten opgaand bos met kleinere open plekken waar de zon op de bodem kan vallen. Behoud van dergelijk bos is van groot belang voor deze soort. De Zwarte Specht foerageert met name op mieren.

De Veluwe is, uitgezonderd een klein aantal landbouwenclaves , geheel aangewezen als N2000 gebied. Op de Veluwe zijn 2 soorten vogels, namelijk de zwarte specht en de wespendief aangewezen als doel- en toetssoort voor het in stand houden met een hoge bescherming inzake bouw- en inrichtingsmaatregelen op de Veluwe.

Op de Veluwe is een instandhoudingsdoel vastgesteld van 400 broedpaar zwarte specht die geteld zijn in de negentiger jaren.

De stand van de Zwarte Specht is de afgelopen jaren terug gezakt tot onder de 400 broedparen. Dat betekent dat we de gunstige staat van instandhouding van enkele jaren terug zijn kwijtgeraakt. Met de juiste maatregelen zal de gunstige staat van instandhouding weer terugkeren. Deze maatregelen houden o.a. de vermindering van stikstofdepositie en zorgvuldig omgaan met de leeftijdsvariatie in de bossen en het maken en openhouden,  via bomenkap, van kleine open plekken voor nieuwe vestigingen van de bosmier.

 

Artikelen over Zwarte Specht en zijn biotoop:

Zwarte Specht  info Vogelbescherming
www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-specht

Bosbeheer speelt zwarte specht parten
www.trouw.nl/nieuws/bosbeheer-speelt-zwarte-specht-parten~bef3309b/ 

Zwarte specht - WUR E-depot
http://edepot.wur.nl/465077

Leefgebied voor de zwarte specht - Sovon Vogelonderzoek 
www.sovon.nl/sites/default/files/doc/brochure-zwarte-specht-2020.pdf

Leefgebied Vogels en bosbeheer Henk Sierdsema
www.probos.nl/images/pdf/evenementen/E20070321_BosBio_SOVON.pdf

zwarte specht

STEM!