Zuidwest Veluwezoom
Vogels
zaterdag14apr2018

Vogelwerkgroepexcursie Zouweboezem 14 april 2018


Vandaag hadden wij een zeer geslaagde excursie bij de Zouweboezem in de Alblasserwaard, Zuid Holland.

Zouweboezem2
In totaal waren er 14 deelnemers, inclusief de gidsen.
De wandeling startte om 8.00 uur in een mistig landschap, direct langs en door de rietvelden van de Zouweboezem.
De vogels zaten luidkeels te zingen en door de mist zagen we meteen al purperreigers vliegen.
Wat een verrassing is dit gebied, eigenlijk was niemand van ons er ooit geweest, behalve de gidsen die vorige week een voorwandeling hebben gedaan.

Zouweboezem3
Vele rietzangers, Cetti’s zangers en grauwe ganzen voerden de boventoon.
Heel apart was de snor, die we niet alleen hoorden maar ook goed gezien hebben.


Twee prachtige waarnemingen van de blauwborst maakte iedereen blij.
Wat ik ook erg mooi vond waren de jagende en baltsende kiekendieven.
In totaal zagen en hoorden wij 73 vogelsoorten!
Voor meer informatie van het gebied met afwisselend landschap voeg ik deze link van het Zuid-Hollands Landschap toe:
https://www.zuidhollandslandschap.nl/zouweboezem#
 
 
Na afloop hebben we geluncht bij de Gouden Leeuw in Meerkerk om vervolgens weer naar huis te rijden.
 Zouweboezem1
De hele lijst met waarnemingen is door Marleen Kalsbeek gemaakt: Vogellijst IVN_ZW_Veluwezoom excursie Zouweboezem d.d. 14 april 2018

Aalscholver

Holenduif

Scholekster

Blauwborst

Houtduif

Slobeend

Blauwe reiger

Huismus

Smient

Boeren zwaluw

Kauw

Snor

Boomkruiper

Kievit

Soepeend

Braamsluiper

Kleine mantelmeeuw

Spreeuw

Bruine kiekendief

Kneu

Tafeleend

Buizerd

Knobbelzwaan

Tjiftjaf

Canadese gans

Kokmeeuw

Torenvalk

Cetti's zanger

Kolgans

Tureluur

Dodaars

Koolmees

Turkse tortel

Ekster

Krakeend

Veldleeuwerik

Fazant

Kuifeend

Vink

Fitis

Lepelaar

Visdief

Fuut

Meerkoet

Waterhoen

Gaai

Merel

Waterral

Grasmus

Nijlgans

Wilde eend

Grauwe gans

Ooievaar

Winterkoning

Groene specht

Pimpelmees

Wintertaling

Groenling

Purperreiger

Witte kwikstaart

Grote bonte specht

Rietgors

Wulp

Grote zilverreiger

Rietzanger

Zanglijster

Grutto

Roodborst

Zilvermeeuw

Heggemus

Roodborsttapuit

Zwarte kraai

 

 

Zwartkop

snor
www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel...

grauwe-gans
www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel...

blauwborst
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi...

cetti’s zanger 
www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel...

purperreiger
www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids?q=pur...

kiekendief
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi...