Avondwandeling Planken Wambuis door vogelwerkgroep

Op woensdag 12 juli 2017 heeft de vogelwerkgroep een mooie avondwandeling gemaakt door Planken Wambuis.
Er waren inclusief de vijf werkgroep leden in totaal 16 personen.
Het was erg gezellig, maar ondanks dat het zonnig was bij aanvang  waren de vogels al vrij stil. Zo half juli zingen ze niet meer uitbundig, want het broedseizoen is bijna voorbij.
Het had die dag nogal hard geregend, waardoor de ouder-vogels waarschijnlijk druk waren met voedsel zoeken voor de nestjongen.

Toch hebben we de volgende soorten gehoord en of gezien
 • raaf
 • zwarte kraai
 • gaai
 • geelgors
 • veldleeuwerik
 • boerenzwaluw
 • kneu
 • gierzwaluw
 • boompieper
 • graspieper
 • huismus
 • roodborst
 • torenvalk
 • buizerd
 • koekoek
 • pimpelmees
 • merel
 • zanglijster
 • koolmees
 • holenduif
 • vink
 • winterkoning
 • putter
 • roodborsttapuit
 • grote bonte specht
 • zwarte specht (gehoord, ver weg)
 • achtzwaluw.

 

Avondexcursie Oud Reemst

Het was erg leuk om ook wilde zwijnen en reeën te zien. Opvallend was ook een groepje jonge raven die rondstruinden in het gebied.

Raven
    Jonge raven vormen  een soort jeugdbendes die grote stukken bos en berg afstruinen. Maar die zijn gemengd, er zitten jonge jongens en jeugdige meisjes in. Als raven ouder worden, vormen ze meestal paartjes die kinderen krijgen en doorgaans hun hele leven bij elkaar blijven. Op hetzelfde stukje grond. Ongeveer zoals bij mensen, dus.

Vogelbescherming

Raven (link Vogelbescherming)

    Biologen dachten dat die groepen raven sommige dingen beter konden dan die paartjes. Zo kunnen groepen een uitgebreider terrein afzoeken op aas – raven eten graag dode dieren. Ook kan zo’n groep beter andere roofdieren van hun prooi wegjagen, zoals vossen die net een konijn te pakken hebben gekregen. De raven verlaten pas hun hanggroep wanneer ze een paartje willen vormen en kinderen willen krijgen.

Reemsterveld

Poolse onderzoekers hebben nu ontdekt dat die groepen jonge raven nog een andere reden hebben om een rustiger bestaan op te bouwen en een gezin te stichten. In de poep van de jonge raven vonden de onderzoekers namelijk grote hoeveelheden van een stresshormoon, een stof die je lichaam maakt wanneer je erg gespannen bent. Jonge groepsraven zijn ontzettende stresskippen.

De vraag was natuurlijk: waarom voelen die jonge raven die spanning? Die biologen dachten dat binnen die groepen veel tijd en moeite heenging met het bepalen wie de baas mocht zijn. Als die raven volwassen werden, dan vonden ze dat gedoe met die pikorde in de groep welletjes worden. Dan streken ze ergens met hun verloofde in een rustige streek neer. Dat is niet alleen ongeveer zoals bij mensen, maar dat is precies zoals bij mensen.

    NRC:   Menno Steketee,  19 februari 2011 

Nachtzwaluwzang

De nachtzwaluwzang vergde onze uiterste concentratie, handen achter de oren, want hij zat ver weg, maar om tien over tien, toen het donker begon te worden, hebben we hem gehoord.
Ik heb een stukje informatie opgezocht over de nachtzwaluw van de website van het SOVON. Eigenlijk had ik dat vóór de excursie moeten doen. Ik vind het leuk om de vogel te waarnemen en zoek dan meestal later meer informatie op. Maar als gids krijg je natuurlijk allerlei vragen over zo’n mysterieuze vogelsoort, dus alsnog wat achtergrond informatie:
Link nachtzwaluw vogelbescherming
Broedtijd Nachtzwaluw
Op enkele paren in de duinstrook na broeden alle Nachtzwaluwen op de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. De soort nestelt hier op heidevelden met enige opslag, aan randen van stuifzanden en regionaal op open plekken in naaldbos. De Veluwe, Noord-Brabant en Noord-Limburg nemen een groot deel van de landelijke populatie voor hun rekening. De stand van de Nachtzwaluw nam vanaf 1950 of eerder af, onder andere door ontginning van broedgebieden. Deze afname hield lang aan en de soort verdween in het laatste kwart van de twintigste eeuw uit veel kleine of geïsoleerd liggende heidevelden. Sindsdien herstelden de landelijke aantallen spectaculair, maar de verloren gegane terreinen werden niet allemaal opnieuw bezet. De recente opleving is deels bevorderd door selectieve boskap en andere vormen van heideherstel die tot vergroting van broedhabitat leiden.

Buiten broedtijd
Nachtzwaluwen arriveren in de laatste dagen van april en de eerste helft van mei in ons land. Ze verlaten het in augustus en september. Uit het verleden zijn uit de nazomer kleine samenscholingen op voedselrijke plekken bekend; het is onbekend of dit verschijnsel nog voorkomt. Van doortrek valt bij deze nachttrekker weinig te merken, op spaarzame waarnemingen ver buiten de broedgebieden na.

Bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/7780
 

ReeReegeit met kalf

Boompieper (link Vogelbescherming)