Vogelwerkgroep IVN Zuidlaren

De Vogelwerkgroep biedt een ruime variëteit aan activiteiten, zowel voor de ervaren vogelaar als voor beginners. Deels betreft dit informele uitjes om gezamenlijk ‘vogels te kijken’ en deels gaat het om uitvoeren van officiële tellingen en inventarisaties.

Algemeen
Een belangrijk deel van de activiteiten wordt gevormd door excursies naar mooie vogelgebieden waar in ontspannen sfeer genoten kan worden van de vogelwereld en waarbij de beginnende vogelaars kennis en ervaring kunnen opdoen. Deze excursies zijn vaak in onze nabije omgeving, maar soms ook naar gebieden op grotere afstand, tot zelfs in Duitsland. Voorbeelden:  Hunzedal, Drentsche Aa gebied, de polders rond het Zuidlaardermeer, het Lauwersmeer, Schiermonnikoog en Urwald Hasbruch. Per jaar worden ongeveer 8 van deze excursies gepland, afwisselend op zaterdagen of zondagen.

Download hier de nieuwsbrief van de werkgroep (februari 2020):
Nieuwsbrief vogelwerkgroep nr.1

Kleine bonte specht

Kijk hier voor wat recente vogelfoto's van leden van de vogelwerkgroep:
Vogelfoto's - Zuidlaren

Overzicht excursies 2020  
18 januari Tusschenwater
23 februari Polders of bos (afhankelijk van het weer)
28 maart Telling Noordlaarderbos
26 april Tusschenwater (voor alle IVN-leden)
16 mei Wieden/Weerribben
2 t/m 5 juni Duitsland (Elbe bij Gartow)
27 juni  Schiermonnikoog
29 augustus Tusschenwater (jubileumwandeling)
20 september Waddenkust Friesland/Groningen
6 t/m 8 oktober Texel

Klik hieronder om het hele programma van dit jaar op te halen:
Programma vogelwerkgroep 2020

In het winterseizoen zijn er 2 avondbijeenkomsten waarop o.a. de ALV gehouden wordt en waarop ruimte is voor foto-presentaties van/door leden van de werkgroep. Ook kunnen er lezingen of korte cursussen gegeven worden op deze avonden.

Gedurende het seizoen zullen ook een aantal ‘thematochten’ georganiseerd worden. Deze tochten zijn gericht op specifieke, interessante vogelsoorten. Voorbeelden zijn het ’s avonds luisteren naar de Kwartelkoning en/of de Nachtzwaluw, of op zoek gaan naar een zeldzame soort die in de omgeving is gesignaleerd. Deze thematochten worden kort tevoren gepland als de omstandigheden gunstig zijn of zich een specifieke aanleiding voordoet.

Tellingen
Heel belangrijk zijn natuurlijk tellingen van vogels, zij vormen de kern van het werk van een vogelwerkgroep. Een aantal leden van de werkgroep houdt zich hiermee bezig. 

  • Slaapplaatstelling van zwanen/ganzen, steltlopers, watervogels, grote zilverreiger, aalscholver, blauwe kiekendief, grote stern, wulp.
  • Wintertelling (oktober – april) van zwanen/ganzen, watervogels, steltlopers
  • PTT (Post Transect Telling) van Drentsche Aa en Hunzedal
  • Muizenetertelling (roofvogels en reigers in de winter) van Drentsche Aa en Hunzedal
  • MAS (Meetnet Agrarische Soorten) op Eexterveld
  • Soortentellingen van roek, knobbelzwaan, grauwe klauwier, kwartelkoning, nachtzwaluw
  • BMP (Broedvogel monitoring) Zuidoevers en Tusschenwater
  • Kolonietelling huiszwaluwen in Annen
  • Midwintertelling watervogels in Annermoeras en De Strubben
  • Wintertelling van Noordlaarderbos en Boswachterij Anloo

Alle leden worden opgeroepen om, voor zover mogelijk, bijdrages te leveren aan deze tellingen.
Ook is het mogelijk om eens mee te gaan om bijvoorbeeld kennis en ervaring op te doen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de werkgroep-coördinatoren.
Alle werkgroepleden worden door de coördinatoren via email op de hoogte gehouden van de planning en alle bijzonderheden m.b.t. het programma.

Downloads:
Verslag broedvogelinventarisatie Tusschenwater 2019

Organisatie
De werkgroep wordt gecoördineerd door:
Dick Schoppers (tel. 050-4094168/06-51733809, dickschoppers at gmail.com)
Gerard Dekker (g.j.dekker at me.com)
Bob Hogeveen (bob.hogeveen at hetnet.nl)
Niels Grobben  (niels at thedeepsky.nl)