Werkgroep Flora

Jaarverslag VNMW 2019

September 2021 hooien bloemenweide.

bloemenweideEr lagen flinke hooibergen langs het Kromme Rijnpad bij de bloemenweide in Wijk bij Duurstede. Dat was zweten met de hooivork. De vrijwilligers van de VNMW / IVN hebben weer hun best gedaan. Een project van Groen aan de Buurt.

De natuurweide langs de Kromme Rijn in de Noorderwaard moet elk jaar handmatig gemaaid en gehooid worden. De gemeente voert het maaisel af. Waarom al die moeite? ,,Alles groeit vanzelf door en op rijke bodems ontstaat eerst verruiging en uiteindelijk bos. Wij willen hier echter een open landschap, een kruidenrijk gezond grasland. Dus de zware biomassa moeten we begrenzen. Als we niet maaien op deze vruchtbare klei krijgen we vooral raaigras, brandnetels, bramen, bereklauw en grote zuring. In de zaadbank onder de grond liggen vele andere soorten te wachten. bloemenweideVerschralen, maaien en afvoeren geeft hun een plekje. Een mantra voor kansen voor de streekeigen soorten, die we een handje helpen. Rolklaver, knoopkruid, margriet en wikke. Herderstasje en struisgras. Zo krijgen we meer biodiversiteit.

We horen vaak dat men vooral veel bloemen wenst. Feestelijke zaadmengsels met helianten, cosmea en korenbloemen. Dat is voor overleving van gebiedseigen soorten niet slim. Ze concurreren de oorspronkelijke soorten weg. Insecten halen hun nectar, maar overleven er niet op. De gekweekte soorten zijn bewerkte zaden, die meer bloem geven dan de oorspronkelijke. 

Goed beheer is dus zorgvuldig maaien, inzetten op wat ter plekke mogelijk is. Een derde deel dat er kwalitatief goed uitziet mag over blijven staan. Goed voor resterende insecten en kraamkamer voor volgend jaar. Laat ons eerlijk zijn: we doen het voor de insecten, Zij zorgen voor betere bodemkwaliteit en hebben de begroeiing nodig, zij zorgen voor bevruchting in de plantenwereld en daarna kunnen de vogels ze lekker verschalken. Een kringloop in het kort.

 

Oktober 2020 Herstel bloemenweide van start.
Een deel van de bloemenweide is op 30 september met een maaibalk gemaaid. Langs het struweel was veel verwildering, met name bramen, daar is de bosmaaier aan te pas gekomen. Het maaisel ligt nu op grote hopen om opgehaald te worden.
En dan kan nu Florijn aan de slag met de uitvoering van het herstelplan, waar de gemeente zich hard voor heeft gemaakt na de maaifouten van mei j.l.
Binnenkort , bij gunstig weer wordt door Florijn de grond licht opengetrokken om te kunnen zaaien. Dit gebeurt alleen in enkele banen van 2 meter breed.  Dan volgt het zaaien van gebiedseigen soorten tweejarigen voor kleiige grond, allemaal eco kwaliteit van wilde zaden kwekerij de Cruydt Hoeck.   

                                                                                 voorstel door te zaaien locatiesbloemenweide

bloemenweide                                          zand en zaad mengen --- zaaien --- licht aanstampen

Vrijwilligers van de VNMW zorgen voor het harken, zaaien en planten.  Het project is een Groen aan de Buurt  initiatief, waar  Linda Horst  met een zelfbeheercontract  het aanspreekpunt is. Ook omwonenden voelen zich betrokken bij dit project. Via de VNMW kunnen zij zich aanmelden als er behoefte is aan informatie en motivatie om mee te helpen in het beheer.

bloemenweideHalf december zijn 27 struiken geplant. Dat zijn dezelfde struiken die in mei zijn weggemaaid.
Een grote wens is dat het terrein daarna met rust wordt gelaten. Dat schijnt de beste manier te zijn om biodiversiteit en bodemkwaliteit  te krijgen. Dus laat daar geen honden meer loslopen. Dat mag wel verderop in de Noorderwaard.
En nu maar hopen op de kracht van moedertje natuur.

 

Herstelplan Bloemenweide is hier te lezen: Herstelplan Bloemenweide

3 juli 2020    Op 14 mei 2020 is de Bloemenweide in het Noorderwaardpark langs de Kromme Rijn per abuis gemaaid door aannemer Florijn. Intensief overleg tussen de gemeente, de VNMW en Florijn heeft geleid tot een herstelplan dat op 10 juni is ondertekend door alle partijen. Uitvoering gaat gebeuren in het najaar, zodat de weide er volgend voorjaar weer goed bij staat. In het herstelplaan staat de aanpak en het zaaimengsel.

Wat doet de florawerkgroep?

*  onderzoek naar de flora : leren determineren, inzicht in plantengemeenschappen en floristische waarden en bedreigingen vaststellen.

Flora bermen* bermen in onze gemeente inventariseren en monitoren als input voor aanpassingen van het gemeentelijk groenbeheer.  

* ander groen inventariseren, die geen bermen zijn, maar wel interessant in Wijk bij Duurstede. Het gaat om de wadi's (de drie lagere natte terreinen in de Geerwijk), de Nevengeul, Vikinghof en de Gravenbol.
* een starters cursus en flora excursies met vrije inschrijving voor geïnteresseerden.

Bloemen

Leden van de florawerkgroep trekken ook het initiatief tot de aanleg van een bloemenweide.

Verslag van 2019 is ingehaald: mei 2020
De bloemenweide is gemaaid door Florijn. Wij hebben nota bene een beheercontract. Waar hebben we dat eerder gezien? In Houten de Idylle voor vlinders, in Amsterdam Buitenveldert kortgeleden grote schadepost, in Stichtse Vecht: zwakke aansturing voor groenbeheer, vermaledijde aanbesteding kan beter in stukken worden geknipt.
Heeft hier in de weide alleen de bestuurder fout gehandeld?

Na excuses en veel rumoer in het gemeentehuis, wordt de weide in ere hersteld. Compensatie heet dat.
De maaizuig-combinatie heeft uiteraard het insecten leven gedecimeerd en alle margrieten het kopje afgehakt. Een twintigtal boompjes in wording afgerukt. Het is nu nog droger dan het al was. Troosteloos. Maar elke natuur heeft veerkracht, ook al zijn hier de milieuomstandigheden niet optimaal.
Florijn betaalt en regelt nieuwe inzaai en enkele grondverbeteringen. Dat heeft in deze droge periode geen zin, dus kiezen we voor het najaar. Het verbeterplan wordt opgesteld in samenwerking met de afdeling beheer van de gemeente.  De kleigrond was al zwaar ingedrukt door vorige zware machines. Water en lucht komen dan slecht de grond in, dwz verdichting, dan groeit er vooral weegbree, de "White man's footstep" genoemd. Deze tredplant groeit goed op onverharde droge wegen. En zij zijn lekker plat onder de machine door gegaan.

oktober 2019       De bloemenweide is gemaaid en het maaisel is na enkele dagen bijeengeharkt.bloemenweide

13 december 2018    Boompjes en Struiken geplant in de bloemenweide

Aan de achterrand van de bloemenweide zijn struiken/boompjes geplant.

 

Bloemenweidehondsroos, meidoorn, veldesdoorn, lijsterbes, vuilboom, vlier, boswilg, een krentenboom, een gelderse roos en rode kornoelje.

17 oktober 2018

Bloemenweide Noorderwaard

Dankzij een zestal vrijwilligers is het terrein afgelopen maandag gehooid en de bramen zijn geknipt. Vergrassing is aan de orde op een kwart van het terrein. Er staan zo’n 30 kleine braamstruikjes in het land, deze zijn afgeknipt. De rij struiken aan de kant van de volkstuinen is ontdaan van braamuitlopers. De struiken worden overheerst door braam en zijn aan de achterzijde onvoldoende vrijgehouden. BloemenweideDe eerste maaibeurt in juni/juli is overgeslagen, er stond nog niet veel om te maaien. De tweede maaibeurt op 10 oktober is uitgevoerd. René Langedijk (LEU) heeft gemaaid met een maaibalk. Twee lobben of longen op het landje hebben we laten staan tbv insekten en voortplanting. Dat is ongeveer 20 % van het terrein. Gekozen is voor de delen met de minste vergrassing.  De rand langs het struweel aan de achterzijde was niet voldoende meegenomen met het maaien en wordt met een bosmaaier alsnog gedaan.
Met name het middenstuk is mooi van samenstelling en wat ijler of dunner.
Langslopende wandelaars vertellen nu en dan hun mening. Enkelen zijn optimistisch en vinden het een goede ontwikkeling, enkelen zijn cynisch en moeten het nog maar zien wat beloofd is, namelijk een bloemenweide. Ik kreeg al cosmea en guldenroede aangeboden. Lief bedoeld, maar wij blijven gaan voor meer gebiedseigen soorten. Zo blijft het hopelijk een duurzaam landje, waar niet geëgd of gewied wordt. Dus niet vergelijkbaar met de mooie akkerranden aan de Gooyerdijk: dat zijn akkers en worden elk jaar opnieuw ingezaaid met 1- jarigen, na het schonen van de akker.

Er wordt aanastaande maandag nog wat zaad ingezaaid. Het gaat om een streekeigen bloemenzaadmengsel die is overgebleven van de actie zaadbommen op de markt van de duurzaamheid afgelopen juni 2018.
Daarna moet de bloemenweide met goed beheer zijn eigen gang gaan.BloemenweideWat is er nog te doen?
1-Een bankje plaatsen.
2-Een tiental struiken voor vogels en andere beestjes om te schuilen, te vermeerderen en te eten. Dat wordt een lobje gezocht aan de achterkant tegen het huidige struweel aan.
3-Een goed informatief bord dat het huidige bord vervangt.
4-Maaibeurten en hooien elk jaar in juni/juli en in september/oktober
Dan hoop ik weer op jullie steun en inzet te kunnen rekenen.
En ieder met aanbevelingen of bruikbare ideeën: laat het me weten.
Verslag opgetekend 17 oktober 2018   Linda Horst

10 oktober 2017   In onze gemeente is nu het groen aan de beurt!
In de ochtend van 9 oktober hadden zich zo'n 20 mensen verzameld bij de bloemenweide in het Noorderwaardpark langs de Kromme Rijn. Wethouder Hans Marchal verzorgde de niet-officiële opening van de bloemenweide, nadat Helene Hine van het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) de aanwezigen welkom had geheten.
De wethouder vertelde waarom de gemeente het graag ondersteunt en directeur Ivo Brautigam van LEU legde uit waarom Groen aan de Buurt zo belangrijk is. Daarna vertelde Sonja Fris het één en ander over de ontstaansgeschiedenis van de bloemenweide.

 

Bloemenwei startOp www.groenaandebuurt.nl staat informatie over dit en andere projecten.

12 september 2017    De bloemenweide is ingezaaidInzaaien bloemenwei
Nadat door de juiste bewerkingen het grasveld is omgevormd tot een mooie zwarte akker is door een gezamenlijke inspanning de bloemenweide ingezaaid.

augustus 2017      Een bloemenweide in het gemeentelijke groen
Langs het Kromme Rijnpad in het Noorderwaardpark komt een idylle van bloemen en fladderende vlinders, het zoemt er dan van de insecten. Volgend jaar zullen we het beleven, komende week starten de voorbereidingen.
Dit initiatief van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) werd een project in een samenwerkingsovereenkomst met GROEN AAN DE BUURT en de gemeente Wijk bij Duurstede.