De Gaast

Als je over het pad door de Gaast fietst, heb je aan de ene kant een wijds uitzicht over akkers met boomsingels. Aan de andere kant zie je ruigten, rietkragen en wilgenbosjes, het boezemgebied van de Westerwoldse Aa.

de gaast bord(Informatiebord De Gaast)

De dijken, rechte waterlopen en gemalen, die de  waterstand op de akkers regelen zijn tijdens de ruilverkaveling aangebracht. Er staat nog een oude poldermolen. De Kompenkolk herinnert aan een van de dijkdoorbraken.

kolk, Kompenkolk(Kompenkolk)

In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur wordt er de laatste jaren hard gewerkt om het oorspronkelijk kleinschalige landschap en het kronkelende riviertje zo veel mogelijk te herstellen.

De Gaast hermeandering Westerwoldse Aa

 

westerwoldse aa(Herinrichting van de Westerwoldse Aa)

Het woord Gaast betekent hoog droog land, het gebied ligt in Oost Groningen tussen Bellingwolde en Wedde. Je treft er veen en zandgrond aan maar ook klei, die indertijd door de rivieren is meegebracht. Hierdoor is zowel  een cultuurlandschap als gevarieerde natuur ontstaan.

Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer, de Gemeente Westerwolde en het Waterschap. De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen zorgt voor stukken bloeiend grasland in de akkers, terwijl het IVN een gedeelte van het natuurgebied van de gemeente pacht.

Zo kan de geelgors in het rustgebied broeden en op de akker foerageren. Blauwborst en Karekiet leven in het riet, boven het graan jaagt ’s zomers de Grauwe kiekendief en jubelt hoog in de lucht de Veldleeuwerik. 

dauwnetel(Dauwnetel)

In de beek groeit Waterranonkel, op de ruigten langs het fietspad en de dijk vind je de Gele morgenster, Krulzuring en Dauwnetel. Een Torenvalk heeft er zijn nestkast. Je ziet er vaak Reeën en hoort de Kwartel.  Als de zon schijnt laten ook vlinders als Koevinkje en Ikarisblauwtje zich bekijken.

Nu de oude loop van de Westerwoldse Aa is hersteld, is IVN Bellingwedde begonnen met het monitoren van broedvogels.