NGO 2017-2018

Natuurgidsenopleiding IVN West-Friesland 2017-2018

Cursusagenda

IVN West-Friesland

Vrijwilligers zijn het hart van IVN West-Friesland. De leden organiseren publieksactiviteiten voor jong en oud, zoals excursies, lezingen, evenementen, cursussen, tentoonstellingen, opleidingen en activiteiten zoals vogelbescherming, landschapsonderhoud en natuurwerkdagen. Het IVN maakt onderdeel uit van de landelijke IVN Vereniging met zelfstandige afdelingen in het hele land. IVN West-Friesland staat daarbij landelijk bekend om de vele binnen- en buitenactiviteiten voor scholen, maar ook als het gaat om andere activiteiten heeft IVN West-Friesland een goede naam binnen en buiten het IVN. Dit komt mede door de 2 bezoekerscentra en de eigen fluisterboot, die IVN West-Friesland mag beheren. Dit alles met één doel: het vergroten van de bewustwording over natuur, milieu en landschap onder de Nederlandse bevolking. Onze natuurgidsen hebben er plezier in om anderen te laten genieten van al het moois in de natuur. Betrekkelijk nieuw is dat natuurgidsen het publiek ook bewust willen laten worden van het belang van duurzaamheid.

De Natuurgidsenopleiding (NGO)

Het IVN hecht groot belang aan de opleiding van nieuwe Natuurgidsen. De Natuurgidsenopleiding (NGO) is een landelijk erkende Opleiding met diverse criteria waaraan een goede NGO moet voldoen. De NGO kan pas van start als het Landelijke Cursushuis de Opleiding heeft goedgekeurd.

Cursusteam IVN West-Friesland:

Ria van de Graaf, Beppie van de Wegen, Geert Veldhuis, Anna Frederiks, Theun de Jong, Astrid Bijster

Theorieavonden:

Avondindeling:
Op dinsdagavond, eens per twee weken, schoolvakanties uitgezonderd.
Vanaf 19.10 : Inloop
19.30 – 20.00: Spreekbeurten en feedback
20.00 – 20.30: Eerste deel theorie
20.30 – 20.45: Pauze
20.45 – 21.30: Tweede deel theorie/praktijk
21.30 – 22.00: Andere cursusonderdelen, zoals natuurmoment en artikel over duurzaamheid, opgeven opdrachten en huishoudelijke zaken

Praktijkbijeenkomsten

In principe elke zaterdag aansluitend aan een theorieavond. Praktijkbijeenkomsten zijn zoveel mogelijk buiten en starten om 9.30 uur en zijn tussen 12.00 en 12.30 uur afgelopen, tenzij anders vermeld. In een enkel geval kan een avondexcursie i.p.v. of aansluitend aan een theorieavond worden georganiseerd.

Texelweekend

Dit weekend wordt gehouden op 9, 10 en 11 juni 2017 en is een werkweekend. Er wordt gericht geoefend met informatie verzamelen, excursietechnieken en -plannen. Een apart programma wordt gegeven en doorgesproken tijdens de voorbereidingsavond. Deelname is verplicht voor alle cursisten. De kosten zijn in het cursusgeld inbegrepen.

Vaste cursusonderdelen

Natuurmoment
Een docent (eerste keer) maar daarna de cursisten (aanwijzen voor volgende bijeenkomst) gaan aandacht vragen voor een biologische bijzonderheid: een beestje een bloemetje, een gedicht of al wat verbazing of verwondering wekt over de natuur. Het biologische moment is daarom altijd seizoensgebonden. Voor kleine zaken staan ons binoculairs en/of microscopen ter beschikking.

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling: Artikel over duurzaamheid bespreken
Het IVN staat voor natuureducatie en duurzaamheid. Wat doen we binnen het IVN met het begrip duurzaamheid? Educatie voor Duurzame ontwikkeling (EDO) loopt als een rode draad door de Natuurgidsenopleiding. Iedere cursusavond wordt er een actueel (kranten)artikel besproken over duurzaamheid. Alle cursisten komen een keer aan de beurt. De eerste keer wordt het duurzaamheidsartikel als voorbeeld door het cursusteam meegenomen en besproken.

Verder wordt tijdens de Natuurgidsenopleiding regelmatig aandacht besteed aan duurzaamheidsthema’s, zoals biodiversiteit, kringlopen, (leef)klimaat, exoten.

Spreekbeurten en feedback
Spreekvaardigheid en presentatietechnieken worden geoefend d.m.v. spreekbeurten.

Van 7 februari tot en met 6 juni 2017 worden de individuele vijfminutenspreekbeurten gehouden. Iedere cursist bereidt een verhaaltje van maximaal vijf minuten over een onderwerp naar keuze. Er wordt feedback gegeven door een of meer docenten. Tussen 19.30 uur en 20.00 uur kunnen drie vijfminutenspreekbeurten aan bod komen. Cursisten schrijven zich in op de eerste bijeenkomst van 10 januari 2017 door middel van een inschrijfformulier.

Vanaf 5 september 2017 worden de vijftienminutenspreekbeurten gehouden. Deze keer moet de spreekbeurt over een natuur- of duurzaamheidsonderwerp gaan. De 15 minuten spreekbeurten worden steeds voorbereid door twee cursisten die ook zorgen voor een evenwichtige rolverdeling tijdens de presentatie. Er wordt feedback gegeven door medecursisten en docenten. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een evaluatieformulier. Tussen 19.30 uur en 20.00 uur komt steeds één vijftienminutenspreekbeurt aan bod. Cursisten schrijven zich met behulp van een inschrijfformulier in op de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie: dinsdag 20 juni 2017

Opdrachten en vaardigheden
In de cursus is een aantal opdrachten opgenomen die stimuleren tot gericht waarnemen, informatie vergaren en verwerken van ervaringen.

De belangrijkste opdrachten zijn:
-‘adoptie van een boom en omringend groen’ (uitleg 7 februari 2017, inleveren verslag 6 februari 2018), waarbij een boom en zijn omgeving gedurende 4 seizoenen moet worden gevolgd, zowel de boom zelf, als alles wat erop, erin en eronder leeft.
-‘verwerken van observaties van excursieleiders en zelfreflectie op het eigen optreden tijdens presentaties op Texel’
-‘zoeken en beschrijven van een cultureel of natuurlijke object t.b.v. een fietstocht’ (opgeven 9 januari 2018, inleveren 23 januari 2018).
-‘Beschrijf in een A4 je favoriete zoogdier en geef aan waarom dit je favoriete zoogdier is’

Tijdens de natuurgidsenopleiding kunnen meer opdrachten worden gegeven.

Belangrijke vaardigheden zijn:
-‘gericht informatie zoeken en het opzetten van een onderzoek’ (hiervan wordt de structuur aangeleerd, waarna de opdracht volgt een onderzoeksopzet te maken t.b.v. het informatief verzamelen voor de eigen eindpresentatie),
-‘samenwerken in tweetallen en in groepjes’ (bijv. bij de vijftienminutenspreekbeurten)
-‘oefenen in presentatievaardigheid, gebruik van werkvormen’

Werkgroep stages
Gedurende de cursus loopt elke cursist 2 stage bij werkgroepen van IVN-afdeling West-Friesland. Eén van de stages betreft het meelopen met enkele schoolexcursies of publiekswandelingen. Voor de andere stage kan uit alle andere werkgroepen worden gekozen. Doel is het kennismaken met specifieke IVN-activiteiten. Onderdelen van de stage zijn: kennismaken, snuffelen, half actief meedraaien en zelfstandig actief meedraaien. De duur van de stage verschilt per werkgroep en in overleg met de stagebegeleider en cursusleiding. Van elke stage wordt een verslag geschreven dat moet worden ingeleverd bij de werkgroepcoördinator en het cursusteam. In verband met de voorbereiding van de eindpresentaties wordt geadviseerd de stages voor het einde van het eerste cursusjaar afgerond te hebben. Nadere informatie over de stages wordt in het begin van de cursus verstrekt en inschrijven geschiedt met behulp van een inschrijfformulier.

Verslag praktijkbijeenkomsten:
Iedere cursist maakt een keer een samenvatting en verslag van een praktijkbijeenkomst op zaterdagochtend.

Eindpresentaties
De natuurgidsencursus wordt afgesloten met een eindpresentatie. Deze presentatie wordt vanaf de zomervakantie in 2017 maar vooral in de laatste vier maanden van de cursus voorbereid en in april en mei 2018 uitgevoerd door een groep van vier tot zes cursisten en begeleid door een mentor. Elke eindpresentatie wordt ten minste bijgewoond door de mentor, de vaste docenten, zo mogelijk een vertegenwoordiger van het Cursushuis en alle medecursisten. Over de vorm en inhoud van de eindpresentaties worden de cursisten halverwege het eerste cursusjaar nader geïnformeerd. Vanaf die tijd kunnen ook de groepen worden vastgesteld. De presentatiedata zijn al in de cursusagenda opgenomen.