West-Friesland
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag12mrt201919:30

Algemene Ledenvergadering 2019

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van IVN West-Friesland van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur in de bovenzaal van het Streekbos Paviljoen.

Agenda algemene ledenvergadering 2019.

 1. Opening door de voorzitter dhr. Geert Veldhuis. 
 2. Mededeling van het bestuur. 
 3. Ingekomen stukken. 
 4. Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden op 13 maart 2018. (zie Alchemilla lentenummer 2018 blz 16,17 en 18)
 5. Notulen van de bijzondere algemene ledenvergaderingen gehouden op dinsdag 2 en donderdag 11 oktober 2018. (zie Alchemilla winternummer 2019)
 6. Jaarverslagen 2018. (zie Alchemilla winternummer 2019)
 7. Uitreiking Snoeshaan. 
 8. Aanpassingen huishoudelijk reglement. *
 9. Financieel verslag 2018. 
 10. Verslag kascontrolecommissie. 
 11. Begroting 2019. 
 12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
 13. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
 14. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 15. Contributie 2019.
 16. Datum jaarvergadering 2020.
 17. Rondvraag.
 18. Sluiting.

Na de vergadering is er gelegenheid voor een hapje en drankje. Tot ziens op dinsdag 12 maart.

*Toelichting bij wijziging huishoudelijk reglement.
Het bestuur stelt voor om de volgende punten op te nemen in het huishoudelijk reglement:

 • instellen consulentschap: ter ondersteuning van het zittende bestuur kunnen oud bestuursleden of andere IVN leden gevraagd worden om als afvaardiging van het bestuur in bepaalde situaties op te treden.
 • in verband met de verzekering van vrijwilligers wordt het verplicht dat de nieuwe leden die zich aansluiten bij een werkgroep ook IVN lid zijn.
 • invoegen van AVG -beleid en -statement.

Algemene informatie

dinsdag 12 maart 2019 - 19:30
Locatie: 
Streekbos Paviljoen
Veilingweg 21a
1611 BN Bovenkarspel
Nederland
Google Maps image