Weert e.o.
Natuur in de Buurt
dinsdag20mrt2018

Standpunten van lokale politieke partijen Weert m.b.t. beleid t.a.v. natuur en milieu

De redactie van Puur Natuur van WeertFM heeft op 21 januari jl. een debat georganiseerd waarin de Weerter politieke partijen hun standpunten t.a.v. natuur en milieu in de komende vier jaar hebben gegeven. We hopen hiermee aan de luisteraars een bijdrage te leveren bij hun oriëntatie op de standpunten van de lokale politieke partijen m.b.t. natuur en milieu. En geven daarmee wellicht ook argumenten voor een keuze van een politieke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De redactie van Puur Natuur heeft de groene organisaties Groen Weert, I.V.N., NMC en Weert Energie gevraagd wat de politiek de komende vier jaar moet doen m.b.t. natuur en milieu. Hieruit kwamen vragen op vier gebieden naar voren: milieu. energie, bomen en groen en het NMC (zie bijlage 1).

Op het Natuur- en milieucentrum IJzeren Man hebben vertegenwoordigers van de partijen CDA (Pierre Sijben), D’66 (Tim Nijs, Erik Werps), DUS Weert (René van Asch, Peter Ramaekers), P v/d A (Ad van Mierlo), PvW (Theo Smolenaars), SP (Jeroen Goubet), VVD (Thomas van Gemert), Weert Lokaal (Geert Gabriëls) ) hun beleid op deze vier gebieden toegelicht en gereageerd op de standpunten van overige lokale politieke partijen.

Het debat is nog steeds te beluisteren op de website:  http://www.nmcweert.nl/puur-natuur-op-weert-fm/

 

Een overzicht van de in het debat naar voren gebrachte standpunten en reacties:

 

Milieu/fijnstof:

CDA: In Weert is er nergens een overschrijding van de norm. Het is moeilijk om maatregelen te nemen die een flinke vermindering van de fijnstofconcentratie bereiken. We moeten het  fijnstof probleem niet groter te maken dan het is. We willen niet minder auto’s in de binnenstad om de fijnstofconcentratie te beperken. Er zijn voor zowel de binnenstad als het buitengebied geen acute maatregelen nodig.

D’66: Fijnstofconcentratie is wél een probleem, voor nu en voor de toekomst. Het gaat om een mentaliteitsverandering, het is een verantwoordelijkheid voor ieder van ons. Aanpak fijnstof in de stad: meer groen. We hebben bedenkingen bij fijnstofzuiveraars in de stad. Dit is symptoombestrijding en pakt de oorzaak niet aan. De oorzaak ligt bij de mensen zelf. Wij willen faciliteiten voor meer fietsen, meer elektrisch rijden. Voorlichting over houtkachels als oorzaak. In het buitengebied veroorzaakt de intensieve veehouderij veel fijnstof. We zien het probleem ook regionaal (10 v/d 33 vervuilendste bedrijven liggen in Nederweert). Pleidooi voor samenwerking met de boeren om uitstoot te beperken.

Reacties m.b.t. milieu/fijnstof:

CDA: Boeren doen al veel aan fijnstofvermindering. Ze gebruiken nieuwe technieken onder druk van de landelijk wetgeving. Er wordt ingespeeld op de nieuwe, strengere normen. In Weert doet de fijnstofproblematiek zich niet voor zoals in Nederweert.

PvW: In de bio-industrie is de laatste jaren al heel veel gedaan. De uitstoot is nu van 5000 varkens evenveel als van 500 varkens vroeger. Dit is een verbetering. Grote bedrijven kunnen meer investeren en  i.s.m. de gemeente nog meer doen. De PvW wil het buitengebied niet afvallen want ze doen hun uiterste best.

DUS Weert: Ammoniak is een van de grootse problemen. We overschrijden misschien niet de normen voor fijnstof, maar in Japan is die 15 mgr/m3 en in de VS 12 mgr/m3. Dus zitten wij in Weert hoog. Wij moeten hier wat aan doen. We moeten de bron aanpakken, en dat is de veestapel.

S.P.: Het is wat makkelijk gezegd om de bron aan te pakken, de gemeente heeft hier niet alles over te vertellen. Fijnstof komt van andere gebieden en stopt niet bij de grenzen. In Weert is aanpakken van de bron erg lastig,  Wat we wel kunnen doen is het aanbrengen van filterinstallaties en groenbeplanting aanbrengen, stimuleer bij burgers bv het aanbrengen van klimop. Zo brengen we het fijnstofniveau op straatniveau omlaag.

Energie:  

DUS Weert: De gemeente heeft wel een visie op duurzaamheid. Het stuk hierover moet geactualiseerd worden. De paragraaf over energie is niet meer up to date. In 2020 zou 14 % van de totale energie duurzaam opgewekt moeten zijn. Dat gaan we bij lange na niet halen. Er is ontzettend veel te doen. Wij zijn ervoor om ieder jaar bij de begroting apart aandacht aan duurzaamheid te besteden. Met name ook aan energie. In algemene zin zou elk voorstel op duurzaamheid getoetst worden. Mensen maken zich zorgen over de opwekking van warmte in de toekomst omdat we van het gas afgaan. Daar moet de gemeente aandacht aan geven, niet d.m.v. studies naar het centraal warmtenet maar naar wat je lokaal kunt doen aan warmteopwekking. Daar zitten echte kansen.

S.P.: Gemeente doet veel aan duurzaamheid. Van belang is het dat huurders, huiseigenaren, Weertenaren dus, mee laten doen, mogelijkheden voor scheppen. Gemeenteraad heeft initiatieven genomen, bv zonnepanelen voor huurders. Dus in de toekomst voor verduurzaming vooral naar de mensen gaan. Gemeente moet het goede voorbeeld geven en zonnepanelen op gemeentegebouwen plaatsen.

Reacties m.b.t. energie:

VVD: In college zijn we goed bezig. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en er zijn veel initiatieven. In komende 4 jaar moeten duurzaamheid, energie en milieu  in het volledige beleid van de gemeente zitten. In omgevingswet willen we duurzaamheid prioriteiten geven. Duurzaamheid moet in alle beleid terugkomen en duurzaamheid moet voor iedereen een prioriteit worden.

Weert Lokaal: Duurzaamheid heeft te maken met bewustwording bij particulieren en bedrijven. Samenwerken met bedrijven en energie coöperaties. We kunnen echt veel meer doen dan de afgelopen 4 jaar. Nu is het tijd voor integreren van duurzaamheid in alle afdelingen van de gemeente. Niet één duurzaamheid coördinator maar duidelijkheid hierover binnen iedere afdeling. Met een duurzaamheidsparagraaf bij de raadsvoorstellen. Wij willen bewustwording bij bedrijven en particulieren. Energie- en warmtevisie visie is belangrijk.

P v/d A: We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Opvoeding en voorlichting en begeleiding vanuit de gemeente is heel belangrijk. Hoe kun je burgers gebruik laten maken van aardwarmte en eigen energie opwekken. Dit geldt ook voor de gemeente en openbare gebouwen zoals scholen. Voor het NMC is hierbij een rol weggelegd. De gemeente heeft een voorlichtingsrol.

PvW.: Dit spreken over energie en milieu stuit ons tegen de borst. Het komt schijnheilig over. De gemeente koopt zelf grijze stroom in en dekt dit af met groencertificaten. En deze zijn niets waard, die kun je op de markt kopen. En de gemeente stimuleert de burgers groene stroom te nemen.

S.P.: Vreemde opmerking. Als de PvW gaat besturen gaan we dus een nieuw stroomnet aanleggen.

PvW: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en dat hebben ze tot nu toe niet gedaan.

Weert lokaal: Wij willen de burgers betrekken door een warmteproject met bv warmtescans waardoor zij kunnen zien waar warmtelekken zijn en mogelijkheden zien waar zij kunnen isoleren en energie besparen. Dus kleinschalig t.a.v. tal van burgerinitiatieven als het energie loket, energie coaches en adviezen. En ook bij grote bedrijven die iets met energie gaan doen. We hebben geluk in Weert met de energie coöperatie, die doen het super.

D’66: Bij bedrijven is er een kans. Zij kunnen gebruik maken van elkaars afval. Bv cradle to cradle in Venlo. Ook in Weert moeten zij  gebruik maken van elkaars afvalstromen. De fundering voor integreren van duurzaamheid is echt gelegd, maar nu de volgende stap door bv de wethouder verantwoordelijk te maken voor duurzaamheid en milieu maar ook voor klimaat. Daar moet één persoon voor verantwoordelijk gemaakt worden i.p.v. versnippering van de verantwoordelijkheid.

DUS Weert: Als toevoeging: de energie coöperatie is de belangrijkste manier om duurzaamheid dichter bij de burger te brengen. Daarnaast heeft de gemeente een stimulerende rol door in structuurvisies en plannen voor het buitengebied zonnepanelen te faciliteren. En mensen die zonnepanelen willen plaatsen of via een energie coöperatie aan willen schaffen stimuleren met subsidies.

Bomen en groen:

 P v/d A: We willen dit in een ruimer kader zetten. Willen dit “Rain proof” maken. De bodem moet tegenwoordig veel water kunnen opnemen. Daarom is nodig: de oppervlakte rondom de boom  vergroten, heel veel groen om dichtslaan van de grond te voorkomen, stimulansen dat mensen hun eigen regenwater opslaan door regentonnen en minder tegelwerk in de tuin, loskoppelen regenwaterafvoer van de riolering en waterdoorlatende verharding. Het regenwater willen we opvangen voor later gebruik in waterbekkens in de wijken en in de buitengebieden, i.p.v. meteen af te voeren. De P v/d A wil dit in een breder kader zien en voorkomen dat de bodem dichtslaat door te zorgen dat die luchtig en absorberend en in goede conditie blijft. Dit alles staat niet zo direct in het partijprogramma, dat is meer globaal en we kijken hoe je dit lokaal kunt invullen. Tussen de regels staat dit er wel in.

PvW: We hebben het de afgelopen dagen kunnen zien. De natuur geeft zelf aan welke bomen niet gezond zijn. Dat heeft te maken met de grond. Er is een te kleine cirkel om de boom die zo niet zijn eigen humus kan maken. Wij mensen willen het liefst alle bladeren van gazon en tegels weg. Het is kiezen of delen. Ik ga voor goed onderhoud en dat is op dit moment niet goed. Dat zie je aan de omgewaaide bomen. Je ziet ook in de wijken, er wordt niet goed meer onderhouden. De gemeente concentreert dit op het centrum, wij willen dit meer in de wijken hebben. Wij willen dat er gekeken wordt naar wát voor bomen er geplant worden; geven ze meer overlast, zet ze dan ergens anders neer. Wij willen functioneel groen.

Reacties m.b.t. bomen en groen:

CDA: De omgevallen bomen hebben niet alleen te maken met het onderhoud. Het onderhoud van het groen in het centrum en de wijken heeft niet de aandacht gekregen die het nodig had. Dit ten gevolge van de mogelijk onverstandige bezuinigingen die nu voor een deel zijn bijgedraaid. We moeten in de toekomst eindelijk aandacht geven aan het bomenbeheer. We hebben er geen rekening mee gehouden dat die bomen groter worden en staan nu op plaatsen waar ze niet meer te handhaven zijn. Er moet een compleet beeld gemaakt worden: waar moeten bomen weg of gesnoeid moeten om voor de toekomst een goed bomenbeheer en aanplant te hebben. Er staan nu bomen op de verkeerde plaats.

S.P.: In de jaren ’60, ’70 en ‘80 zijn bomen geplant, die worden groter. Die worden gesnoeid maar wat in de grond gebeurt is net zo belangrijk. Daar is nooit iets aan gedaan zoals los gemaakt en bemest. Opgave voor de komende jaren is een bomenbeheerplan en het maken van keuze waar een boom kan staan en die dan gezond houden. Zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan, want bij het recht leggen van de stoepen kan de groeiomgeving van de boom meteen verbeterd worden. Zie bv verbetering van de ondergrond bij de drie bomen op de markt, wat we op veel meer plekken in Weert moeten gaan doen.

VVD: Eens met dat het groenonderhoud de afgelopen jaren aan wensen overgelaten heeft. We moeten kijken hoe we het groenonderhoud in de wijken beter kunnen gaan organiseren, dichter bij de mensen brengen en de wijkteams moeten misschien terugkomen. We moeten aan de mensen vragen welk soort groen en bomen ze willen, die dan toekomstbestendig moeten zijn. We willen allemaal dat Weert groen is maar het moet wel leefbaar en niet onveilig zijn. Vergroening en verduurzaming is heel belangrijk en moet in de toekomst ook  blijven.

Weert Lokaal: Groen is van belang maar er moet een balans zijn. Ik ben er niet voor om zomaar bomen te kappen vanwege last van blaadjes en wortels. Wel kijken waar bomen te onveilig of groot zijn, daar zorgen voor vervanging. In toekomst niet in één keer alles vervangen. Dus ook op lange termijn een groene stad. Een ander thema is de ontstening. Operatie “steenbreek”. Er is meer bewustwording nodig en gezamenlijke verantwoordelijkheid m.b.t. geveltuinen, meer groenoppervlak, wateroverlast In Moezel, Keent en Boshoven, infiltreren. We moeten inzetten op vergroening en ontstening.

DUS Weert: We moeten inderdaad kijken met de wijken naar functioneel groen. Minder onderhoud, dus minder kosten en laten groeien tot een hoogte die mensen acceptabel vinden. Dan zijn er geen problemen met ontstening en wateropvang.

PvW: Ontstening gaat vaak over enkele tegels. Laten we kijken naar industrieterreinen. Het is raadzaam om daar, voor het ontworpen is, ook groen neer te zetten.

CDA: Die wijsheid hebben we al

DUS Weert: Het omvallen van bomen is volgens Groen Weert vooral een gevolg van beschadiging van het wortelstelsel door gebruik van zware machines bij de aanleg van glasvezel of andere infrastructurele objecten. Er is geen of onvoldoende handhaving. Dat levert potentieel levensgevaarlijke situaties op.

P v/d A: Gebruik van zware machines, ook in de landbouw zorgt ervoor dat de bodem verandert en de wortels aantast. Zelf ben ik gecharmeerd door wateropvang door daken die zijn voorzien van groen. Dit kan ook gerealiseerd worden bij daken van nieuwe industrie.

D’66: In ons verkiezingsprogramma staat subsidie voor groene daken. Ik mis in de discussie de bloemen, planten, bijen. Belangrijk is dat we de bijen ruimte geven want daar gaat het niet goed mee. Denk aan voedselbossen en fruitbomen. Er is wat gedaan, maar het moet veel meer.

S.P.: We moeten helemaal stoppen met bestrijdingsmiddelen. Deze zijn levensgevaarlijk  voor de bijen. Bv Round Up. Daar zijn we in Weert overigens al mee gestopt. Op veel meer plekken kijken of je minder gras kunt maaien zodat bermen tot bloei kunnen komen. Verder kijken naar alternatieven   voor gladheidbestrijding met zout. Insecten en bijen nog meer de ruimte geven door bv mensen bloemzaadmengsels te geven om uit te strooien.

VVD: Stop bestrijdingsmiddelen bij onkruid: oké. We moeten gaan naar natuurlijke bermen, maar die moeten niet tot overlast leiden. We krijgen van burgers klachten dat het gras te hoog staat en er bij kruispunten onveilige situaties ontstaan. We moeten de mensen die eromheen wonen en wijkraden betrekken bij de leefomgeving die duurzaam en milieuvriendelijk is, maar ook fijn is om te wonen. Dat vergeten we weleens als we doorslaan door geen bestrijdingsmiddelen te willen en alles maar willen laten groeien, hoe goed dat ook is en waar we het mee eens zijn.

CDA: Moet hierbij denken aan de St Maartenslaan waar bewoners hebben gezegd dat het een wanorde is die niet in de stad thuishoort. Kiezen we dan voor het uitleggen van goede bedoelingen of voor de mensen die het anders gewend zijn en die dat onkruid niet voor hun deur willen hebben.

Weert Lokaal: Er zijn honderden reacties van mensen die daar foto’s van hebben gemaakt en zeggen dit geweldig te vinden. We moeten dit uitbreiden. Groene daken, inzaaien van bloemen,…… gardening doen we al veel, maar wat mij betreft nooit genoeg. Biodiversiteit is super belangrijk en daar moeten we mee doorgaan i.s.m. de mensen in de wijk.

DUS Weert: We moeten beginnen bij educatie. Jongeren opvoeden dat het anders kan. Dan ga je het de komende jaren ook anders krijgen.

NMC:

VVD: Het prachtige NMC is heel belangrijk voor de educatie van onze kinderen door de vrijwilligers. Daarnaast is het NMC de toegangspoort voor het Kempenbroek en dáár ligt nog wel een uitdaging en kansen voor het NMC. Voor mensen die in Weert  gaan recreëren moet stap één zijn om via het NMC  de Kempen Broek te gaan bezoeken. Meer nadruk op het NMC als toegangspoort voor Kempen Broek evt i.s.m. VVV en gemeente. We moeten als gemeente dit meer gaan uitdragen. Misschien is het “Natuur en milieucentrum” niet de beste naam.

Weert Lokaal: Hoofddoel NMC is een educatiecentrum en dus contacten met scholen. Deze kunnen nog versterkt worden, want de scholen hebben het druk met allerlei zaken. We hebben het over de toekomst, over bewustwording  van jong tot oud. Het NMC is de spil waar allerlei groene verenigingen bij elkaar komen. Het loopt als bezoekerscentrum én educatietaken tegen haar grenzen aan en verdient uitbreiding of in ieder geval meer plaats voor de groene verenigingen. Als studenten bezig zijn met een daadwerkelijk doel en natuurbeleving kunnen ze geen groene verenigingen ontvangen. Het NMC kan ook contact zoeken met bedrijven die zich ook bewust moeten zijn van de duurzame en groene toekomst en blij zijn met zo’n centrum in de gemeenschap. Het NMC kan zo ook gesponsord worden. Het NMC heeft dus een educatieve taak om ervaring op te doen op het gebied van duurzaamheid, bijen, water, geologie, energie, biodiversiteit voor jonge kinderen, studenten Fontys, middelbare scholen en bezoekers.  

Reacties m.b.t. NMC:

S.P.: De basis voor het NMC is educatie en toegangspoort voor Kempen Broek. Daarom moet we het centrum aantrekkelijker maken. Bv door eens na te denken om i.s.m. lokale horeca broodjes te verkopen.

P v/d/A: Belangrijkste doel NMC is educatie. Hij merkt op eigen school dat docenten bv goed erfelijkheidsleer of fotosynthese uitleggen maar natuur uitleggen in eigen omgeving is er niet. Jonge kinderen weten niet meer waar de aardappelen vandaan komen. Verder moet het NMC een informatie centrum zijn die samenwerkt met allerlei instanties en verenigingen die te maken hebben met het groen, energie en duurzaamheid. En voor informatie die de gemeente niet heeft moeten we gebruik maken van de kennis van enthousiaste mensen. Alle mogelijkheden van het centrum moeten worden gestructureerd en vergroot. We hebben een heel mooi natuurgebied rondom Weert en moeten daarbij samenwerken met België.

DUS WEERT: Natuureducatie staat op een centrale plaats in ons actieplan . We  vergeten één ding: de middelen. Middelen om uitbreiding van het gebouw en interactieve exposities mogelijk te maken. Samenwerking met bedrijfsleven is belangrijk maar we vragen ons welke rol de gemeente heeft om dit te stimuleren. M.n. het basisonderwijs heeft moeite met het invullen van duurzaamheid, energie en materialen in hun normale onderwijsprogramma. Hun bezoeken aan het NMC zijn niet structureel genoeg.

D’66: We moeten niet alleen leerlingen naar het NMC halen, maar ook náár de scholen gaan. Wat is er in de buurt van de school haalbaar. Bv moestuinen bij school i.s.m. groene verenigingen. Een andere kans is om duurzaamheid in het onderwijs te krijgen. Dit is een rol voor de gemeente én voor de groene verenigingen door bv lespakketten over duurzaamheid te ontwikkelen. Als we doorgaan met zoals we nu doen, hou ik m’n hart vast. Financiële middelen zijn mogelijk als het goed onderbouwd is. Gebruik de leegstaande ruimtes in Weert i.p.v. alles willen centraliseren.

PvW: Sluit aan bij deze mooie woorden, behalve die over de verkoop van broodjes. Wij willen de medewerkers van het centrum een compliment geven voor al het mooie werk wat ze hier doen. Bedankt.

CDA: Weet dat er al een paar jaar gedacht wordt over een uitbreiding. Ik zeg: maak maar eens een plan, bied het aan de gemeente aan en dan komt er een besluitvorming. In de raad is er, net als bij ons, altijd een positieve houding en veel waardering voor het centrum. Met die houding zal ook  een plan beoordeeld worden.

Weert Lokaal: Er moeten ook mensen zijn die een dergelijk plan kunnen  maken. De middelen kunnen van bedrijven en via andere bronnen van inkomsten komen. Als het NMC tegen grenzen aanloopt moeten we kijken wat de plannen kunnen zijn om meer ruimte aan de verenigingen en ook aan scholen te geven.

VVD: Het zou goed zijn dat er een plan komt voor de toekomst van het NMC. We moeten wel realistisch zijn. Niet alleen het NMC zal klagen om meer middelen. En hoewel het heel belangrijk is, we moeten creatief zijn. Het NMC heeft meer functies dan het opleiden van kinderen op basisscholen. Die hebben minder budgetten. Kijk naar bedrijven en kijk of je toerisme en recreatie als speerpunt kunt maken. Want dan kun je op meerdere potjes aanspraak maken. Als je ook echt probeert het bezoekerscentrum van Kempen Broek te zijn, kunnen we kijken als gemeente of we daar middelen voor hebben. We kunnen dan proberen of we het NMC meer middelen ter beschikking stellen zodat ze ook hun ambitie op het gebied van educatie uit kunnen voeren. Het NMC dient ook een bezoekerscentrum te zijn voor bezoekers van Weert die willen recreëren en daarvoor éérst hier langs komen. Meer middelen voor het NMC zou heel gemakkelijk gaan als wij jullie als NMC kunnen belonen voor het feit dat jullie iets doen aan toerisme en recreatie.

P v/A : Zoek samenwerking met bedrijfsleven die zich bezighouden met duurzaamheid voor de innovatie van duurzaamheid. Dan hebben zij ook reclame voor hun producten.