Vogeltellingen

De Holten (broedvogeltelling):
In het voorjaar telt de vogelwerkgroep de broedvogels in het gebied De Holten, aan de westzijde van Vries. Dit zijn zogenaamde BMP-tellingen (Broedvogel Monitoring Project) voor Sovon, een landelijke organisatie op het gebied van vogelonderzoek. 
Het gebied is landschappelijk zeer gevarieerd. Het omvat besloten grasland met houtwallen, zandwegen, akkers en het Holtveen, bestaande uit een ven omgeven met bos. Er worden ca. 10 tellingen uitgevoerd in de periode maart-juli, waarvan 1 in de avond en de rest vroeg in de ochtend na zonsopkomst. Hierbij tellen we niet de aantallen vogels, maar het aantal vogelterritoria. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een vogel moet zingen (dit is territoriumgedrag) om mee te tellen. Vaak is het waarnemen van een paartje ook voldoende voor een geldige waarneming. 
De meest voorkomende soorten in het gebied zijn de Zwartkop, Roodborst, Winterkoning, Tjiftjaf en Merel. Andere vaste broedvogels zijn o.a. Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Dodaars, Bosuil en Kuifeend.

De inventarisatie van De Holten in 2020 leverde een nieuw maximum van 370 territoria op. Het aantal soorten broedvogels van 43 is redelijk goed, ook al zijn er opmerkelijke soorten gemist. Dit is weer gecompenseerd door andere soorten.
De Zwartkop heeft een nieuw maximum (38 territoria) en is daarmee net als vorig jaar de nummer 1 van het gebied. Ook de Roodborst heeft een nieuw maximum (33) en de top 3 wordt aangevuld met de Winterkoning (32). Ook waren er nieuwe maxima voor de Tuinfluiter (16), Pimpelmees (18), Koolmees (28), Brandgans (3) en Spreeuw (6). 
Geen nieuwe soorten dit jaar. Wel talloze soorten die nogal eens worden gemist, zoals Kleine Bonte Specht (1), Groene Specht (1), Bonte Vliegenvanger (2), Groenling (1), Appelvink (1), Rietgors (1). De Bosuil is inmiddels al jaren een vaste broedvogel. Oudgedienden als Gekraagde Roodstaart (5), Grauwe Vliegenvanger (3) en Geelgors (12) hebben het prima gedaan wat territoria betreft.
Voor het eerst sinds we in 2004 zijn begonnen met de tellingen ontbreekt de Matkop. Dit zag ik al jaren aankomen, vanwege steeds minder waarnemingen van deze mees. Dit is overigens in lijn met de landelijke dalende trend. Wederom geen Koekoek, die wel nabij het gebied te horen was. Bizar is het dat we afgelopen jaar wel een Vuurgoudhaantje hadden, maar geen Goudhaantje. Maar als deze laatste tijdens de tellingen de snavel niet opendoet , dan houdt het op. Er is verder 1 soort met een nieuw minimum, de Vink (17).

Download hier een volledig overzicht van de tellingen.

BMP_DeHolten_overzicht_2020

 

Bongeveen (herfst- en wintertelling):


Sinds 2010 deed de vogelwerkgroep van IVN Vries maandelijks van september tot februari vogeltellingen in het Bongeveen, dat ligt ten westen van Bunne. In 2017 zijn we hier mee gestopt.

Het KNNV te Assen verricht in dit gebied, dat in eigendom is van Stichting Het Drentse Landschap,  al langer broedvogeltellingen.
Het Bongeveen is een klein restant van wat vroeger een veel uitgestrekter veengebied was. Voor een dergelijk klein gebied heeft het een behoorlijk grote vogelrijkdom. Een typerende soort voor dit gebied is de Wintertaling, waarvan er soms wel ca. 100 geteld kunnen worden. Ook de Watersnip voelt zich hier thuis. Bij vorst trekken echter veel watervogels weg naar gebieden met open water.

Midwintertelling watervogels:
Elk jaar worden er halverwege januari in internationaal verband (van Noorwegen tot Zuid-Afrika) alle watervogels geteld in een selectie van gebieden. Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. IVN Vries telt o.a. de watervogels in het Esveen en Kostersveen (Vries).

Huiszwaluwen atlasblok 12-34:
In de zomer worden de nesten van Huiszwaluwen geïnventariseerd in het atlasblok 12-34 (Heidenheim, Zeegse, Oudemolen, Taarlo)

Overige tellingen:

Verder is de vogelwerkgroep betrokken bij ganzen- en zwanentellingen, MUS (meetnet urbane soorten) en MAS (meetnet agrarische soorten). Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. (ook t.a.v. vacante gebieden). En dan is er natuurlijk nog de jaarlijkse tuinvogeltelling in januari, waaraan u vanuit de huiskamer ook mee kunt doen.