Vogeltellingen

De Holten (broedvogeltelling):
In het voorjaar telt de vogelwerkgroep de broedvogels in het gebied De Holten, aan de westzijde van Vries. Dit zijn zogenaamde BMP-tellingen (Broedvogel Monitoring Project) voor Sovon, een landelijke organisatie op het gebied van vogelonderzoek. 
Het gebied is landschappelijk zeer gevarieerd. Het omvat besloten grasland met houtwallen, zandwegen, akkers en het Holtveen, bestaande uit een ven omgeven met bos. Er worden ca. 10 tellingen uitgevoerd in de periode maart-juli, waarvan 1 in de avond en de rest vroeg in de ochtend na zonsopkomst. Hierbij tellen we niet de aantallen vogels, maar het aantal vogelterritoria. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een vogel moet zingen (dit is territoriumgedrag) om mee te tellen. Vaak is het waarnemen van een paartje ook voldoende voor een geldige waarneming. 
De meest voorkomende soorten in het gebied zijn de Tjiftjaf, Zwartkop, Merel en Winterkoning. Andere vaste broedvogels zijn o.a. Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Matkop, Dodaars en  Kuifeend.

2019 blijkt een zeer goed jaar voor de Zwartkop. In het telgebied van De Holten is het zelfs de nieuwe nummer 1 geworden, met een nieuw maximumrecord van 34 territoria. De Roodborst (31) blijft het goed doen en de Tjiftjaf (30) is weer terug in de top 3.

We hebben zowaar een nieuwe soort in ons telgebied: de Grauwe Gans. Leuke soorten dit jaar zijn o.a. Fluiter, Roodborsttapuit en Vuurgoudhaan. Het Waterhoen is ook weer terug. De Grauwe Vliegenvanger (4) heeft een nieuw maximum en de Gekraagde Roodstaart (4) zit weer wat hoger dan afgelopen jaren. De Geelgors (11) heeft het uitstekend gedaan. 

Het totale aantal territoria is met 342 best hoog (alleen 2 jaar geleden zaten we hoger). Echter het aantal soorten is met 38 aan de lage kant. Dat komt doordat we nogal wat soorten gemist hebben. Daar zitten ook soorten bij die (daar ga ik wel van uit) er echt wel zitten. Een selectieve opsomming van gemiste soorten:  Nijlgans, Holenduif, Koekoek, Groene Specht, Witte Kwikstaart, Braamsluiper, Bonte Vliegenvanger, Staartmees, Spreeuw, Appelvink.

Download hier een volledig overzicht van de tellingen. Ook is een plot toegevoegd van de Geelgors met nog wat soorten:

BMP De Holten 2019

Plot Geelgors 2019

Bongeveen (herfst- en wintertelling):


Sinds 2010 deed de vogelwerkgroep van IVN Vries maandelijks van september tot februari vogeltellingen in het Bongeveen, dat ligt ten westen van Bunne. In 2017 zijn we hier mee gestopt.

Het KNNV te Assen verricht in dit gebied, dat in eigendom is van Stichting Het Drentse Landschap,  al langer broedvogeltellingen.
Het Bongeveen is een klein restant van wat vroeger een veel uitgestrekter veengebied was. Voor een dergelijk klein gebied heeft het een behoorlijk grote vogelrijkdom. Een typerende soort voor dit gebied is de Wintertaling, waarvan er soms wel ca. 100 geteld kunnen worden. Ook de Watersnip voelt zich hier thuis. Bij vorst trekken echter veel watervogels weg naar gebieden met open water.

Midwintertelling watervogels:
Elk jaar worden er halverwege januari in internationaal verband (van Noorwegen tot Zuid-Afrika) alle watervogels geteld in een selectie van gebieden. Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. IVN Vries telt o.a. de watervogels in het Esveen en Kostersveen (Vries).

Huiszwaluwen atlasblok 12-34:
In de zomer worden de nesten van Huiszwaluwen geïnventariseerd in het atlasblok 12-34 (Heidenheim, Zeegse, Oudemolen, Taarlo)

Overige tellingen:

Verder is de vogelwerkgroep betrokken bij ganzen- en zwanentellingen, MUS (meetnet urbane soorten) en MAS (meetnet agrarische soorten). Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. (ook t.a.v. vacante gebieden). En dan is er natuurlijk nog de jaarlijkse tuinvogeltelling in januari, waaraan u vanuit de huiskamer ook mee kunt doen.