Vogeltellingen

De Holten (broedvogeltelling):
In het voorjaar telt de vogelwerkgroep de broedvogels in het gebied De Holten, aan de westzijde van Vries. Dit zijn zogenaamde BMP-tellingen (Broedvogel Monitoring Project) voor Sovon, een landelijke organisatie op het gebied van vogelonderzoek. 
Het gebied is landschappelijk zeer gevarieerd. Het omvat besloten grasland met houtwallen, zandwegen, akkers en het Holtveen, bestaande uit een ven omgeven met bos. Er worden ca. 10 tellingen uitgevoerd in de periode maart-juli, waarvan 1 in de avond en de rest vroeg in de ochtend na zonsopkomst. Hierbij tellen we niet de aantallen vogels, maar het aantal vogelterritoria. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een vogel moet zingen (dit is territoriumgedrag) om mee te tellen. Vaak is het waarnemen van een paartje ook voldoende voor een geldige waarneming. 
De meest voorkomende soorten in het gebied zijn de Tjiftjaf, Zwartkop, Merel en Winterkoning. Andere vaste broedvogels zijn o.a. Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Matkop, Dodaars en  Kuifeend.


2018 leverde toch weer de nodige verrassingen op. Het aantal territoria (317) ligt lager dan afgelopen jaren, maar we hebben ook wel lager gezeten. Het aantal soorten (42) valt uiteindelijk vrij gemiddeld uit. Opvallende gemiste soorten werden weer gecompenseerd door andere soorten. Geen territoria dit jaar voor o.a. Koekoek, Waterhoen (vorig jaar ook al niet), Bonte Vliegenvanger en Zwarte Kraai (4 waarnemingen waren blijkbaar niet genoeg). Daarentegen wel een Kleine Bonte Specht (was al weer 6 jaar geleden), een Braamsluiper en opnieuw een Vuurgoudhaan.

Een nieuwe maximumscore werd er behaald door de Holenduif (3) en de Grauwe Vliegenvanger (3). Dat geldt ook voor de Roodborst (32), die daarmee ook meteen de nieuwe nummer 1 van het gebied is. En ook de Koolmees heeft een nieuwe maximumscore (27) en komt daarmee op een gedeelde 3e plaats, samen met de Zwartkop. De Winterkoning (29) completeert de top 3.

Er waren echter ook 2 vogels met een laagterecord. De Fitis (7) heeft het slecht gedaan in De Holten. Echter ook de Tjiftjaf (22) lijkt in een vrije val te zijn beland. In 2010 waren het er nog 44, toen was de Tjiftjaf de onbetwiste nummer 1 van het gebied. De Merel (25) is waarschijnlijk enigszins de dupe geworden van harde wind tijdens een avondtelling. Geelgors (9), Tuinfluiter (11), Zanglijster (11) en Grote Bonte Specht (6) hebben het prima gedaan wat territoria betreft. 

Download hier een volledig overzicht van de tellingen:

BMP De Holten 2018

Bongeveen (herfst- en wintertelling):


Sinds 2010 deed de vogelwerkgroep van IVN Vries maandelijks van september tot februari vogeltellingen in het Bongeveen, dat ligt ten westen van Bunne. In 2017 zijn we hier mee gestopt.

Het KNNV te Assen verricht in dit gebied, dat in eigendom is van Stichting Het Drentse Landschap,  al langer broedvogeltellingen.
Het Bongeveen is een klein restant van wat vroeger een veel uitgestrekter veengebied was. Voor een dergelijk klein gebied heeft het een behoorlijk grote vogelrijkdom. Een typerende soort voor dit gebied is de Wintertaling, waarvan er soms wel ca. 100 geteld kunnen worden. Ook de Watersnip voelt zich hier thuis. Bij vorst trekken echter veel watervogels weg naar gebieden met open water.

Midwintertelling watervogels:
Elk jaar worden er halverwege januari in internationaal verband (van Noorwegen tot Zuid-Afrika) alle watervogels geteld in een selectie van gebieden. Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. IVN Vries telt o.a. de watervogels in het Esveen en Kostersveen (Vries).

Huiszwaluwen atlasblok 12-34:
In de zomer worden de nesten van Huiszwaluwen geïnventariseerd in het atlasblok 12-34 (Heidenheim, Zeegse, Oudemolen, Taarlo)

Overige tellingen:

Verder is de vogelwerkgroep betrokken bij ganzen- en zwanentellingen, MUS (meetnet urbane soorten) en MAS (meetnet agrarische soorten). Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. (ook t.a.v. vacante gebieden). En dan is er natuurlijk nog de jaarlijkse tuinvogeltelling in januari, waaraan u vanuit de huiskamer ook mee kunt doen.