Vogeltellingen

De Holten (broedvogeltelling):
In het voorjaar telt de vogelwerkgroep de broedvogels in het gebied De Holten, aan de westzijde van Vries. Dit zijn zogenaamde BMP-tellingen (Broedvogel Monitoring Project) voor Sovon, een landelijke organisatie op het gebied van vogelonderzoek. 
Het gebied is landschappelijk zeer gevarieerd. Het omvat besloten grasland met houtwallen, zandwegen, akkers en het Holtveen, bestaande uit een ven omgeven met bos. Er worden ca. 10 tellingen uitgevoerd in de periode maart-juli, waarvan 1 in de avond en de rest vroeg in de ochtend na zonsopkomst. Hierbij tellen we niet de aantallen vogels, maar het aantal vogelterritoria. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een vogel moet zingen (dit is territoriumgedrag) om mee te tellen. Vaak is het waarnemen van een paartje ook voldoende voor een geldige waarneming. 
De meest voorkomende soorten in het gebied zijn de Zwartkop, Roodborst, Winterkoning, Tjiftjaf en Merel. Andere vaste broedvogels zijn o.a. Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Dodaars, Bosuil en Kuifeend.

In 2021 hadden we een koud en nat voorjaar. Zowel het totale aantal territoria (318) als het aantal soorten met broedindicatie (38) is dit jaar aan de lage kant.
De Roodborst (33 territoria) heeft het onverminderd goed gedaan en is dit jaar de nummer 1 van het gebied. Gevolgd door de Zwartkop (31) en op een gedeelde 3e plaats Winterkoning en Merel (26). Daarna komt de Tjiftjaf (22), die alleen in 2018 ook zo laag zat. 
Nieuwe maxima zijn er voor Grote Bonte Specht (8) en Vuurgoudhaan (3), welke de Goudhaan (0) lijkt te hebben vervangen. Mooi is dat de Kleine Bonte Specht (1) er wederom bijzit en de Matkop (1)  blijkt nog steeds aanwezig in deelgebied De Fledders.
Veel soorten werden gemist, zoals Goudvink, Appelvink, Goudhaan, Staartmees, Bosuil, Groene Specht, Bonte Vliegenvanger, Holenduif.
Ook de Geelgors (7) zit dit jaar aan de lage kant. Maar dat geldt dan weer niet voor soorten als Boomkruiper (14), Boomklever (4), Grauwe Vliegenvanger (3), Gekraagde Roodstaart (4), Houtduif (12). 
Leuke overige waarnemingen waren een paartje Wintertaling en een zingende Kneu, maar beide buiten de datumgrenzen.

Download hier een volledig overzicht van de tellingen.

BMP De Holten - overzicht 2021

 

Bongeveen (herfst- en wintertelling):


Sinds 2010 deed de vogelwerkgroep van IVN Vries maandelijks van september tot februari vogeltellingen in het Bongeveen, dat ligt ten westen van Bunne. In 2017 zijn we hier mee gestopt.

Het KNNV te Assen verricht in dit gebied, dat in eigendom is van Stichting Het Drentse Landschap,  al langer broedvogeltellingen.
Het Bongeveen is een klein restant van wat vroeger een veel uitgestrekter veengebied was. Voor een dergelijk klein gebied heeft het een behoorlijk grote vogelrijkdom. Een typerende soort voor dit gebied is de Wintertaling, waarvan er soms wel ca. 100 geteld kunnen worden. Ook de Watersnip voelt zich hier thuis. Bij vorst trekken echter veel watervogels weg naar gebieden met open water.

Midwintertelling watervogels:
Elk jaar worden er halverwege januari in internationaal verband (van Noorwegen tot Zuid-Afrika) alle watervogels geteld in een selectie van gebieden. Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. IVN Vries telt o.a. de watervogels in het Esveen en Kostersveen (Vries).

Huiszwaluwen atlasblok 12-34:
In de zomer worden de nesten van Huiszwaluwen geïnventariseerd in het atlasblok 12-34 (Heidenheim, Zeegse, Oudemolen, Taarlo)

Overige tellingen:

Verder is de vogelwerkgroep betrokken bij ganzen- en zwanentellingen, MUS (meetnet urbane soorten) en MAS (meetnet agrarische soorten). Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. (ook t.a.v. vacante gebieden). En dan is er natuurlijk nog de jaarlijkse tuinvogeltelling in januari, waaraan u vanuit de huiskamer ook mee kunt doen.