Vogeltellingen

De Holten (broedvogeltelling):
In het voorjaar telt de vogelwerkgroep de broedvogels in het gebied De Holten, aan de westzijde van Vries. Dit zijn zogenaamde BMP-tellingen (Broedvogel Monitoring Project) voor Sovon, een landelijke organisatie op het gebied van vogelonderzoek. 
Het gebied is landschappelijk zeer gevarieerd. Het omvat besloten grasland met houtwallen, zandwegen, akkers en het Holtveen, bestaande uit een ven omgeven met bos. Er worden ca. 10 tellingen uitgevoerd in de periode maart-juli, waarvan 1 in de avond en de rest vroeg in de ochtend na zonsopkomst. Hierbij tellen we niet de aantallen vogels, maar het aantal vogelterritoria. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een vogel moet zingen (dit is territoriumgedrag) om mee te tellen. Vaak is het waarnemen van een paartje ook voldoende voor een geldige waarneming. 
De meest voorkomende soorten in het gebied zijn de Tjiftjaf, Zwartkop, Merel en Winterkoning. Andere vaste broedvogels zijn o.a. Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Matkop, Dodaars en  Kuifeend.


2017 leverde een record aantal territoria op van 350. En ook het aantal soorten van 43 was goed (max. tot dusver 45), ondanks dat we enkele gewone soorten dit jaar gemist hebben, zoals Waterhoen en Witte Kwikstaart.
Grootste verrassing was toch wel dat we voor het eerst een territorium van het Vuurgoudhaantje hebben kunnen noteren. En we hebben een nieuwe nummer 1: De Merel (34 territoria) heeft het gewonnen van de Winterkoning (31). De Tjiftjaf moet dit jaar genoegen nemen met slechts een gedeelde 3e plaats samen met de Zwartkop (28).
Mijn sterke vermoeden dat er meerdere territoria Appelvink in het gebied zitten komt er nu ook eindelijk eens uit. De Grote Lijster (3) heeft zich gehandhaafd t.o.v. vorig jaar. De Heggenmus (11) had dit jaar de beste score sinds we met de tellingen zijn begonnen en dat geldt ook voor de Staartmees (3). De Fitis (14) is wat uit het dal van de afgelopen jaren geklommen. De Bosuil kunnen we inmiddels tot de vaste bewoners rekenen.
Het waarnemen van Matkop en Goudvink ging moeizaam dit jaar, maar uiteindelijk komen beide toch nog op 2 territoria.
Ik ben benieuwd of de Vuurgoudhaan een blijvertje is. We zullen het volgend jaar zien.

Tot slot nog wat aantallen: Dodaars (1), Kuifeend (3), Holenduif (1), Koekoek (2), Grote Bonte Specht (6), Boompieper (11), Zanglijster (10), Braamsluiper (1), Goudhaan (2), Boomklever (3), Geelgors (8)

Download hier een volledig overzicht van de tellingen:

BMP De Holten 2017

Bongeveen (herfst- en wintertelling):


Sinds 2010 deed de vogelwerkgroep van IVN Vries maandelijks van september tot februari vogeltellingen in het Bongeveen, dat ligt ten westen van Bunne. In 2017 zijn we hier mee gestopt.

Het KNNV te Assen verricht in dit gebied, dat in eigendom is van Stichting Het Drentse Landschap,  al langer broedvogeltellingen.
Het Bongeveen is een klein restant van wat vroeger een veel uitgestrekter veengebied was. Voor een dergelijk klein gebied heeft het een behoorlijk grote vogelrijkdom. Een typerende soort voor dit gebied is de Wintertaling, waarvan er soms wel ca. 100 geteld kunnen worden. Ook de Watersnip voelt zich hier thuis. Bij vorst trekken echter veel watervogels weg naar gebieden met open water.

Midwintertelling watervogels:
Elk jaar worden er halverwege januari in internationaal verband (van Noorwegen tot Zuid-Afrika) alle watervogels geteld in een selectie van gebieden. Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. IVN Vries telt o.a. de watervogels in het Esveen en Kostersveen (Vries).

Huiszwaluwen atlasblok 12-34:
In de zomer worden de nesten van Huiszwaluwen geïnventariseerd in het atlasblok 12-34 (Heidenheim, Zeegse, Oudemolen, Taarlo)

Overige tellingen:

Verder is de vogelwerkgroep betrokken bij ganzen- en zwanentellingen, MUS (meetnet urbane soorten) en MAS (meetnet agrarische soorten). Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl. (ook t.a.v. vacante gebieden). En dan is er natuurlijk nog de jaarlijkse tuinvogeltelling in januari, waaraan u vanuit de huiskamer ook mee kunt doen.