Quackgors

Quackgors was vroeger een getijdengebied. Door de aanleg van de Haringvlietdam in 1970 zijn eb en vloed verdwenen. Ook is het een zoetwatergebied geworden. Tot 1970 diende de Zuiddijk als zeewering, nu is dat niet meer nodig. Quackgors staat nu alleen nog onder water als tijdens een storm de sluizen dicht blijven en het water niet weg kan.
Op de dijk loopt een (fiets)pad. Hier is een klein uitkijkpunt. Vanaf daar is het, met verrekijker, bijzonder goed vogels spotten.


 
Eilandjes
In het buitendijkse deel van Quackgors zijn in 1996 eilandjes opgespoten. Dit om te voorkomen dat het Quackgors langzaam afbrokkelt. Deze eilandjes zijn een goed gebied voor visdiefje, dwergstern, kluut en bontbekplevier geworden. Op de zandplaten zoeken ze naar kokkels, mossels en wormen. Ook de lepelaar en kleine zilverreiger zoeken er regelmatig naar voedsel. Grauwe gans en brandgans overnachten hier.


 
Vogels en vlinders
Paarden en koeien grazen in het gebied zelf en houden zo de begroeiing kort. Soms kunt u er op klaarlichte dag reeën zien! In het riet broeden rietzanger, kleine karekiet, blauwborst en rietgors. Ook vliegen er veel dagvlinders als hooibeestje en gewoon blauwtje. In de winter is het een verblijfplaats voor kol-, grauwe en brandganzen en smienten.