Graswegbos en Grasweggebied

In 2008 was het zeven hectare grote gebied tussen het Graswegbos en het Kooisteebos aan de rand van Hellevoetsluis nog een aardappelakker.

Het geïsoleerd gelegen natuurgebied Graswegbos (niet toegankelijk), moest verbonden worden met de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

De gemeente wilde dit combineren met woningbouw.

Door omwonenden en natuurliefhebbers is toen de SNG, Stichting Natuurlijk Grasweggebied opgericht om een zo optimaal mogelijke ecologische verbinding te realiseren.

Het gebied dat SNG in samenwerking met andere partijen heeft ontwikkeld, ligt tussen het bestaande natuurgebied, plaatselijk bekend als het Graswegbos, en het Kooisteebos aan de Grasweg in Hellevoetsluis

In oktober 2009 werd 70.000 kubieke meter grond afgegraven. Hierdoor ontstond een brede kreek met natuurvriendelijke oevers. Er zijn twee eilandjes die als broedplek fungeren voor vogels. De inrichting werd afgerond met de realisatie van een schapenweide, de aanleg van een vleermuisbunker, wandelpad en parkeerplaats, het plaatsen van een vogelobservatiescherm en de aanplant van duizenden bomen en struiken.

De gemeente Hellevoetsluis heeft de gronden voor 30 jaar in erfpacht gegeven aan het Zuid-Hollands Landschap. Samen met de vrijwilligers van de Stichting Natuurlijk Grasweggebied voeren zij het beheer.  

Door het Natuurlijk Grasweggebied loopt een vrij toegankelijk wandelpad. Vanaf dit pad kunt u het gebied goed overzien. Door de geringe omvang is het maken van een lange wandeling door het Natuurlijk Grasweggebied niet mogelijk. Aan de Zuidwestkant grenst het gebied aan het Kooisteebos van Staatsbosbeheer.

In het Natuurlijk Grasweggebied zijn verschillende biotopen te onderscheiden in de ecologische verbindingszone:

Bos: In het gebied is 2,2 tot 2,5 hectare bos aangepland. Een rijke struiklaag bestaande uit meidoorn, gewone vlier, hazelaar, kardinaalsmuts en sleedoorn maken het beeld compleet.

Water: In het plangebied is 10.000 m² open water aangelegd als waterberging. De diepe stukken dienen als overwinteringplaats voor vissen en andere waterorganismen. De ondiepe stukken zijn bedoeld als groeiplaats van riet en andere  water- en oevervegetatie en kan tevens dienen als paaiplaats voor vissen en amfibieën en broedplaats voor vogels.

Poel: In het westen van het perceel heeft de poel een waterdiepte van 2 meter onder maaiveld en een diameter van ongeveer 15 meter. De taluds lopen hier flauw op.

Moeras: De moeraszone is ca. 12.000  m² groot. Vanaf de waterlijn loopt het talud flauw op naar het huidige maaiveld. Op brede stroken worden kleine verlagingen aangebracht waardoor er veel diversiteit optreedt in de vochtigheid.

Weiland & Grasland: Tussen de bospercelen liggen stroken met grasland. De stroken met grasland zijn te verdelen in een kruidenrijke grasstrook en een ruigtestrook.

Bronnen:

www.zuidhollandslandschap.nl,

http://www.grasweggebied.nl/

https://sites.google.com/site/graswegbos/home

https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-voorne/grasweggebied

Geert Faasse