De Ommeloop

Beheer

Het Zuid-Hollands Landschap heeft de Ommeloop gekocht met giften van particulieren en bedrijven en een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij. Hierdoor kunnen de botanische waarden veilig worden gesteld voor het nageslacht. Kenmerkend zijn de oude greppelstractuur nen de hoge waterstand. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn in 2014 de greppels uitgediept, watergangen gegraven enwaterstuwen aangelegd. Ook de traditionele begrazing door schapen en koeien blijft gehandhaafd. Dit ie de beste waarborg voor het behoud van de bijzondere, soortenrijke graslanden.

Zoute kwel

Ook opborrelende zoute kwel herinnert aan de nabijheid van de zee. Door overtollig oppervlaktewater af te voeren, nam de waterdruk in dit lage gebied af. Daardoor breekt nog steeds brak grondwater door naar de oppervlakte. In de Ommeloop groeien tal van planten die van deze kwel afhankelijk zijn: Blauw Kweldergras, Gewone Zoutmelde, Knolvossenstaart, Zilt Torkruid en Zilte Rus.

 

De Stenen Baak

Op de rand van de Ommeloop staat de eerste stenen vuurtoren (1630) van ons land. Hij herinnert aan de tijd dat de schepen voor Rotterdam eerst langs  Den Briel moesten. Wie het vuur in de Stenen Baak op één lijn had met het vuur in de duinen van Oostvoorne, wist dat hij veilig kon binnenlopen. 

 

Bijzondere bewoners

Let op: hier scharrelt de zeldzame Noordse woelmuis rond! Een aparte ondersoort die alleen in Nederland leeft. En wie geluk heeft hoort in de rietkragen de klagende roep van de Waterral of ziet de Kleine Karekiet, Rietzanger of Rietgors. Zij brengen hier hun jongen groot. Op het natte grasland en de greppels zoeken steltlopers zoals Kievit, Watersnip en Witgat naar eten. Ook de lepelaar scharrelt regelmarig in de sloot zijn kostje bij elkaar.

Historie

Door de Ommeloop (3,3 ha) loopt de Katteweg. Rond 1561 werd de grond afgegraven voor de aanleg van een dijk. Zo ontstond het Karreveld. De naastgelegen akker maakt het hoogteverschil met het oorspronkelijke maaiveld nog prachtig zichtbaar. Door de afgraving en de hoge waterstand was het Karreveld te nat om op te boeren. Daarom werden de greppels gegraven en werd het water met en bosmanmolentje naar de hoger gelegen omgeving afgevoerd. Door de maaiveldverlaging en de druk van de onderliggende waterlagen ontstond zoute kwel. De bijzondere zilte natuur en de rijke geschiedenis maken de Ommeloop waardevol om te beschermen.