Weidevogelgroep Boerdonk e.o.

Terug naar overzicht werkgroepen Vogels

Vrijwillige weidevogelbescherming

Weidevogelbescherming is een activiteit voor en door vrijwilligers en agrariërs ten behoeve van de weidevogels in het akker en grasland. Het voortbestaan van de weidevogel staat onder grote druk en aantallen gaan alleen maar achteruit. Oorzaken van de achteruitgang van veel weidevogels zijn heel divers. Dikwijls hebben we te maken met de afname van oppervlakte en kwaliteit van geschikt broedgebied. Het voortbestaan van de soorten is namelijk vooral afhankelijk van onder meer de beschikbaarheid van voldoende open gras- en bouwland als broed- en foerageergebied. Weidevogels zijn kwetsbaar en gevoelig voor ingrijpende veranderingen in die gebieden.

Samen en met de medewerking en inspanning van de kant van de boeren wordt er naar gestreefd om de weidevogel de kans te geven de eieren uit te broeden en de kuikens groot te brengen. Immers willen wij de weidevogel ieder jaar terug zien is bescherming echt een noodzaak. De realiteit, de harde cijfers, tonen aan dat het bijzonder slecht gaat met het weidevogelbestand.

Nestbescherming.

Met het voorjaar worden behalve onze weidevogels ook onze agrariërs weer actief op het land: het gras moet worden gemaaid, het land moet worden bemest, er wordt geploegd en gezaaid. Dat is het moment dat de vrijwilligers op pad gaan. Ze zoeken de nesten op en in overleg met de eigenaar worden de nesten beschermd zodat de legsels en daarmee de jongen een kans hebben te overleven. Natuurlijk is de waarneming en bescherming van een nest geen garantie dat het broedsel eindigt met kuikens die veilig de wereld in kunnen. Vele (natuurlijke) gevaren en andere onzekere factoren zullen nog een cruciale rol spelen. Daarop heeft een mens geen invloed

Weidevogelgroep Boerdonk

Sinds een aantal jaren zijn ook in onze directe omgeving, Erp, Keldonk en Boerdonk, een aantal vrijwilligers actief. De groep bestaat uit 22 actieve vrijwilligers die percelen van maar liefst (eveneens) 22 agrariërs observeren om daar waar mogelijk beschermend op te treden. De periode waarin actief nesten beschermd worden is van maart tot en met juni. Al enkele jaren boekt de Weidevogelgroep een bescheiden succes bij de bescherming van de broedsels en de uitgekomen kuikens. De gegevens die de groep jaarlijks verzamelt leveren een bijdrage aan het landelijke overzicht hoe het met het weidevogelbestand is gesteld.

Daarbij worden zij begeleidt en ondersteund door het Brabants Landschap.

Met het klinken van de langgerekte roep van een overvliegende wulp en de kreten van de baltsende kievit komt de werkgroep ieder voorjaar bijeen en gaan de “loopgroepen”weer op pad.

Geïnteresseerd om mee te werken? Neem dan contact op.

Waarneming.nl:

Kijk ook eens in de Weidevogelgroep Boerdonk e.o. fotogalerij

Contactgegevens:
Werkgroepen - Vogels - Weidevogelgroep Boerdonk e.o.
Coördinator - Tom van Lieshout - tel. 0413 - 36 62 55 / 06 - 5176 9185
e-mail:  secretariaat@ivn-veghel.nl

 

Terug naar overzicht werkgroepen Vogels