Veenendaal-Rhenen
Water
Op
woensdag07apr202120:00

On line lezingen van KNNV, woensdag 7 en 21 april 20 uur

Noordzee in transitie, Biodiversiteit wereldwijd

Woensdag 7 April Online lezing via Zoom. Aanvang 20.00 uur. Meld je uiterlijk 5 april aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl . Je ontvangt dan op 6 april een link naar de lezing. Iedere geïnteresseerde is welkom. Maximaal 100 deelnemers mogelijk.

Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud? Door Han Lindeboom De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van groot-schalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwd worden. En inter-nationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mo-gelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie. Natuurontwikkeling op zee. Door Erwin Coolen De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met na-tuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmid-dels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuur-gebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Bin-nen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversi-teitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.

Woensdag 21 April Online lezing via Zoom. Aanvang 20.00 uur. Meld je uiterlijk 19 april aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl . Je ontvangt dan op 20 april een link naar de lezing. Ie-dere geïnteresseerde is welkom. Maximaal 100 deelnemers mogelijk.

Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen. Door Christa Heyting De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosys-tem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en dier-soorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en dier-soorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiede-nis. De belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit zijn de verandering van het gebruik van land en de zee, klimaatverandering, vervuiling en nier duurzaam gebruik van de natuur – zoals overbevissing. Tegelijk draagt het Panel ook oplossin-gen aan om het verlies van onze natuur te stoppen. Christa Heyting heeft het rapport bestudeerd en geeft uitleg. Christa is o.a. coördinator van de korstmossenwerkgroep van KNNV Wageningen en omstreken na een werkzaam leven als hoogleraar molecu-laire genetica in Wageningen. In Bennekom en omstreken geniet ze bekendheid om-dat ze haar vrijstaande huis uit 1922 geheel energie-neutraal gemaakt heeft. Kijk door dierenogen en vergroot de biodiversiteit in je eigen omgeving. Door Nynke Groendijk We hebben in onze eigen woonomgeving een misschien kleine, maar wel heel con-crete invloed op de biodiversiteit. Als burgers kunnen we op verschillende manieren en schaalniveaus hieraan werken. Het helpt als je dan kijkt door dierenogen. Nynke Groendijk geeft in deze lezing voorbeelden wat je kunt doen in eigen tuin of omgeving. Nynke heeft gewerkt bij Wageningen Universiteit en daar o.a. onderwijs verzorgd op het gebied van wilde en cultuurplanten. Verder is zij actief in diverse groene initiatie-ven, zoals Bloemrijk Bennekom (vergroten biodiversiteit voor insecten in Bennekom), Stichting Steenbreek (ontstenen tuinen en openbare ruimte, en vergroten biodiversi-teit), en doet zij mee aan TIM Ede.

Algemene informatie

woensdag 7 april 2021 - 20:00