Veenendaal-Rhenen
Biodiversiteit
Vanaf
woensdag22mrt201721:00

Lezing over inventarisatie van de Hel en de Blauwe Hel.

Inventarisatie van De Hellen lezing door Eric Minke

De Hellen (De Hel en De Blauwe Hel) liggen in het noordwesten van het Binnenveld bij Veenendaal. De twee deelterreinen bestaan uit waardevol blauwgrasland, trilvenen, veenmosrietland en elzenbroekbosjes en maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Beide terreinen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. De Hellen vormen één van de laatste locaties waar blauwgraslanden en trilvenen voorkomen. Dit gegeven maakt de terreinen bijzonder waardevol. Het is van groot belang deze gebiedjes in stand te houden.

Net als in 2012 is in 2016 een ’brede inventarisatie’ uitgevoerd, waarbij een groot aantal taxonomische groepen is onderzocht. Willem van Raamsdonk heeft de microflora- en fauna in het water bekeken en de waterkwaliteit onderzocht. Helaas blijkt de waterkwaliteit zeer slecht te zijn. De gehalten aan fosfaten en stikstof waren zeer hoog. De gevolgen van de hoge voedselconcentratie uitten zich in een sterke afname van Sieralgen (indicatoren voor schoon water) en het gering aantal individuen per soort van de libellen en zoetwatermollusken. De laatste twee taxonomische groepen zijn onlosmakelijk verbonden met water en dus de waterkwaliteit. De Kader Richtlijn Water (KRW) verplicht om in Natura 2000-gebieden de waterkwaliteit te verbeteren. Het is dus van belang om de waterkwaliteit op orde te hebben.

Bij de inventarisatie zijn meer dan duizend soorten organismen gevonden, waaronder 52 soorten die op de Rode Lijst staan van kwetsbare en bedreigde soorten. Het hoge aantal Rodelijstsoorten is opmerkelijk gezien de kleine oppervlakte van de terreinen. In De Hellen komen veel planten en vogels voor die op de Rode Lijst voorkomen. Het uiterst zeldzame Geel schorpioenmos is nog in De Hellen te vinden. Landelijk is dit nog één van de weinige locaties waar dit mos voorkomt.

Algemene informatie

woensdag 22 maart 2017 - 21:00
De lezing vindt plaats na Algemene Ledenvergadering KNNV Wageningen
Locatie: 
Bevrijdingskerk
Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg
Wageningen