Ulestraten
Overig
Op
woensdag17jan201819:30

Algemene ledenvergadering

 

Algemene  Ledenvergadering  IVN-Ulestraten 2018

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur in ons verenigingslokaal. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op 25 januari 2017.   Deze notulen staan vermeld in de lente-Haamsjeut 2017 (blz 6, 7 en 8)

3. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden dient Jo Frenken zijn plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Jo Frenken stelt zich herkiesbaar.

Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten ter verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door tenminste 5 IVN - leden en een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat voorhanden is. 

4. Presentatie van het jaarverslag 2017 door de voorzitter.

5. Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de coördinatoren.

6. Financieel verslag 2017

Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en nader toegelicht. 
Vaststelling contributie voor het jaar 2019.

7. Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascontrolecommissielid.
Zittende leden zijn: Frans Passier, Jacques Mulders en Henk Urlings.
Aftredend volgens rooster is Frans Passier.

8. Toekomstvisie IVN Ulestraten

9. Mededelingen van algemene aard.

10. Rondvraag.

11. Einde officiële gedeelte. 

Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Ulestraten, december 2017

Namens het bestuur, 
Leon Schoenmakers, Secretaris
Email: ivn.ulestraten@gmail.com

Algemene informatie

woensdag 17 januari 2018 - 19:30 tot 21:45
Locatie: 
Brocante Ulestraten
Nederland
Google Maps image