Uden
Insecten
vrijdag05jan2018

Rapportage Bruine eikenpageproject Maashorst

Stichting Natuurorganisaties de Maashorst heeft samen met Ark natuurontwikkeling, de Vlinderstichting, VLU en SBB op vrijdag 1 december 2017 een natuurwerkdag georganiseerd speciaal gericht op de biotoop van de Bruine Eikenpage. Voor de middag hebben de vrijwilligers eerst eitjes gezocht van de Bruine eikenpage en na de middag is op op een tweetal plekken biotoopverbetering gerealiseerd.

Verspreiding Bruine eikenpage op de Maashorst 1982Uden - Project Bruine eikenpage

Historie

Op verzoek van ecoloog Rob van de Burg van Bosgroep is in 2016 een onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Bruine eikenpage op de Maashorst. Bij het dagvlinderonderzoek in 1982 zijn op 10 van de 18 proefvelden een of meerdere Bruine eikenpages gevonden. In 2008 zijn 6 proefvlakken die nog geschikt waren voor bruine eikenpage opnieuw bezocht, maar er zijn geen pages meer gevonden. In 2017 zijn de sinds 1982 bekende vliegplaatsen van de bruine eikenpage nog eens bezocht. Ook toen zijn er geen Bruine eikenpages waargenomen. Er zijn in de periode na 2008 nog wel enkele losse waarnemingen van de Bruine eikenpage in de Maashorst gedaan.
De proefvelden van 1982 werden gekenmerkt door openheid met kleine eikjes en kruiden; in 2008 waren meerdere proefvelden dicht gegroeid.

Uden - Project Bruine eikenpageBiotoopverbetering begrazingsgebied

Als voorbereiding op de natuurwerkdag is in het begrazingsgebied gezocht naar kansrijke biotopen voor de bruine eikenpage. Kleine eikjes zijn in kaart gebracht. Er is gekozen voor het maken van inhammen In de randen van een jonge eikenaanplant. Het opschot op de afgezaagde stammen moet geschikte waardplanten vormen voor de bruine eikenpage. De afgezaagde stammen zijn in een rand rondom de afgezaagde stompen gelegd om grote grazers buiten te sluiten. Tegelijkertijd zijn er veren van zomereik en enkele struiken, waaronder hondsroos en veldroos aangeplant binnen de exclosure.

Eitje van de Bruine eikenpageUden - Project Bruine eikenpage

Biotoopverbetering Karlingerweg

Omdat bij de inrichting van de Karlingerweg door de Stichting ARK op een aangekocht graslandperceel al een aantal slecht groeiende eikjes stonden, is voor dit perceel de inrichting afgestemd op de eisen van de Bruine eikenpage. Twee rijen hoge sparren zijn gerooid en verder zijn er zomereikjes en struiken aangeplant.  De kale grond is bekalkt met steenmeel en ingezaaid met een geschikt kruidenmengsel.

Uden - Project Bruine eikenpageWild van Vlinders

Op vrijdag 1 september hebben Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, en Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, ‘Wild van Vlinders’, een herstelplan voor dagvlinders in Zuidoost-Nederland gepresenteerd. Stichting ARK gaat samen met de Vlinderstichting dit herstelplan vormgeven in de Maashorst: “Wild van Vlinders Maashorst”. Voor 2018 is het voornemen om een aantal maatregelen uit te voeren, die het gebied geschikter moeten maken voor de dagvlinders. In het kader van Landschap van Allure heeft de gemeente vele kilometers bermen langs de wegen in de Maashorst verschraald door de graszode te verwijderen en zijn de bermen ingezaaid met een kruidenrijk mengsel.

Tekst: Nico Ettema
Foto’s natuurwerkdag: Nico Ettema
Foto eitje: Kars Veling
Foto vlinder: Janny van Os