Uden
Biodiversiteit
zondag19mrt2017

Gebrek aan juiste informatie

Ingezonden artikel  door Jan Willem Hermans, voorzitter van vogelwacht Uden  met een duidelijk verhaal om de standpunten van de natuurorganisaties toe te lichten:

De Wisent verdient eerlijke kans in De Maashorst

Met teleurstelling en verbazing hebben we de discussie omtrent wisenten en recreatie gevolgd. Door een gebrek aan juiste informatie wordt er vaak gediscussieerd op emotie in plaats van feiten. De wisent verdient een eerlijke kans in de Maashorst. Teken voor 16 maart de petitie via www.vogelwachtuden.nl of www.petities.nl.

Natuurbeheer

De biodiversiteit in Nederland en de omgeving van Uden gaat nog steeds hard achteruit. In het natuurgebied de Maashorst kan dit terug gedrongen worden, vanwege het ontbreken van intensieve landbouw, een unieke ligging en bijzondere abiotische en ecologische kwaliteiten. Dit is ook erkend door Rijk en Provincie en deze laatste heeft geld ter beschikking gesteld om dit gebied verder te ontwikkelen op een moderne en vernieuwende wijze met aandacht voor biodiversiteit en recreatieve gebruiksmogelijkheden in de natuur. Eindelijk wordt het natuurnetwerk gerealiseerd zoals 30 jaar geleden al was afgesproken bij het vaststellen van de Ecologische Hoofdstructuur. De Maashorstgemeenten zouden dit moeten koesteren.
Natuur beheren is vooruitzien, niet gedurende vier jaren, maar langjarig. De stuurgroep de Maashorst heeft hiertoe een Maashorstmanifest voor de lange termijn opgesteld en later een Beheer- en inrichtingsplan (IBEP) vastgesteld. Er zijn destijds diverse informatie-avonden en terreinbezoeken geweest voor raadsleden. Beide stukken zijn door alle gemeenteraden van de diverse gemeenten aangenomen, onderschreven en ondertekend.
Er wordt volop gerecreëerd in de Maashorst. Deze extensieve recreatie zal gereguleerd dienen te worden, willen we natuur en recreatie samen laten gaan.

Proefperiode

Op dit moment loopt er een proef met Wisenten. Deze dieren lopen in een afgezet deel, circa 170 ha groot (totale Maashorst 4000 ha!). Na het beëindigen van de proef komt ook dit deel weer beschikbaar voor extensieve recreatie (wandelen zoals voorheen dat ook kon). De proef met de Wisenten zal moeten uitwijzen of deze dieren in dit gebied passen. De Wisenten lopen nu in een afgesloten gebied en vormen dus geen bedreiging voor de veiligheid. De huidige proef zal uitwijzen of de Wisenten wel of niet vrij los kunnen lopen, maar geef ze wel deze kans.

Fiets- en mountainbikeroutes

Zoals in het IBEP aangegeven zijn diverse fietspaden verbreed en ook aangelegd, zodat er nu meer fietspaden liggen en een rondje Maashorst mogelijk is. Dit geldt ook voor mountainbikeroutes. Een zeer opkomende sport die veel beoefend wordt, waarbij het zaak is dat een bepaalde regulering moet plaatsvinden. Er zijn mooie mountainbikeroutes aangelegd, herkenbaar door de driehoek met twee wielen. Deze zijn zo gesitueerd dat verstoring van bijvoorbeeld broedende vogels of dassen niet plaats vind. Als wandelaar kan je deze routes beter niet nemen om niet telkens aan de kant te moeten, dit geldt ook omgekeerd.

Ruiterroutes

Ook ruiterroutes zijn aangelegd en men is zelf met menners om tafel gegaan om te zorgen dat menners ook door het begrazingsgebied kunnen.

Hondenuitlaatgebieden

Honden dienen aan de lijn gehouden te worden. Dit is overal in Nederland in natuurgebieden en de Maashorst is hierop geen uitzondering. Het aantal vogellegsels dat door loslopende honden worden verstoord is groot. Ook vormen loslopende honden een risico voor recreanten en reeën. Er zullen een aantal terreinen volgens het IBEP worden aangelegd, waar honden vrij mogen worden uitgelaten. Afgesproken is dat er ruime hondenuitlaatterreinen worden aangelegd.

Grote grazers

In de Maashorst is afgesproken dat grote grazers het natuurbeheer gaan doen. Er is voor gekozen om dit niet meer met Schotse Hooglanders en IJslandse paarden te doen, maar met Wisenten, Taurossen en Exmoor pony’s. Deze dieren zijn winterhard, vullen elkaar aan en hebben elk een eigen graaspatroon, waardoor de diversiteit van de Maashorst vergroot wordt. Schotse Hooglanders hebben de gewoonte om bij wat warmer weer in de vennen te gaan staan, waardoor deze verstoord worden en ook nog eens verrijkt worden met mest.
Op dit moment zijn er meerdere begrazingsgebieden, die in de toekomst één gebied moeten worden. Door deze begrazingsgebieden liggen gewoon voetpaden, fietspaden en ruiterroutes waar iedereen gebruik van kan maken. Om de dieren geen verkeerde gewoontes aan te leren, wordt geadviseerd om daar 50 meter vanaf te blijven. Het gedrag van Taurossen op recreatie is al lange tijd onderzocht, in de Herperduinen (ook een onderdeel van de Maashorst) lopen deze dieren al zo’n drie jaar. Hierbij is aangetoond dat de vogelstand in Herperduin aanzienlijk is toegenomen.

Jan-Willem Hermans
Vogelwacht Uden
0413-269804

www.vogelwachtuden.nl