Verslagen 2017

Verslag:

Vogels kijken en luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 26–03–2017.

De zomertijd was begonnen. Maar deze morgen was het hoewel zonnig, erg koud buiten de beschutting van de bomen.
Bij het home werden we verwelkomd door twee wilde eenden. Deze vielen als het ware uit de lucht en landden op de aanwezige vijver. Zie onderstaande opname. 

Rimburgerbos

Deze keer werd de wandeling gemaakt in omgekeerde richting als de vorige wandeling. Plus een extra lus. Omhoog bij het houten standbeeld van de heks.
Onderweg werden diverse vogels gehoord en/of waargenomen. Deze zijn in het bijgevoegd overzicht onder de betreffende datum vermeld.
Helaas zijn enkele gemaakte opnames mislukt of de vogels zaten te ver weg.
Zoals een buizerd die zijn prooi aan het verorberen was. Ook de torenvalk die poseerde op een tak van een vrijstaande boom. Van de boomklever die bezig was bij een nestkastje is de opname, hoewel niet helemaal perfect, toegevoegd. 

Rimburgerbos

Zo zie je maar dat het fotograferen niet altijd makkelijk is.
Verderop werd een geelgors gefotografeerd. Maar op het moment van de opname keerde de vogel de fotograaf de rug toe. 

Rimburgerbos

Via een omtrekkende wandeling hebben we ons terug naar het home begeven.
In het veld werden wederom reeën waargenomen. De fotograaf heeft deze helaas misgelopen.
Al bij al een geslaagd gebeuren.


Frans Verlaan, Chris Arets, Jan van Overmeeren

IVN lelie_______________________________________________________________________________________

Verslag:

Vogels kijken en luisteren IVN Ubach over Worms d.d.28-05-2017                
 

Vandaag op het vervolg van het gebeuren in het Rimburger bos is  De Grote Peel bezocht.
Het nationaal park De Grote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord Brabant. Het gebied is ca. 1500 hectare groot en wordt niet doorsneden door autowegen, hoogspanningsleidingen en ander ontsierende infrastructurele werken.
Na het afgraven van de turf wordt De Grote Peel beheerd door Staatsbosbeheer.
Nu is het een gebied van internationale klasse, vooral vermaard om zijn vogelrijkdom. Het landschap roept herinneringen op aan vroeger.
In Ospeldijk ligt het “Buitencentrum De Pelen”van Staatsbosbeheer, startpunt van wandelroutes.


Verderop een krakeenden vrouwtje met jongen. 

De Groote Peel

Doorlopend werden we verwelkomd door een grasmus. 

De Groote Peel

Van de ene verbazing bekomen volgde de volgende. Een tjiftjaf. 

De Groote Peel

Te veel om op te noemen. Noch te zwijgen van de blauwborsten met jongen. Opnames hiervan zijn helaas niet gelukt. Mogelijk een reden om nog eens terug te gaan.
En zeker niet te vergeten de koekoek die ons vrijwel de hele weg begeleid heeft.

Koekoek

Afsluitend koffie met gebak. Een dag om niet te vergeten.


Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren.

IVN lelie_______________________________________________________________________________________

Verslag:

Vogels kijken en luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 27–08–2017


Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan het Imstenraderbos. Zo gezegd het “thuisbos” van Chris.
De verwachtingen waren minder hoog gespannen. Dit omdat sommige vogels het land alweer verlaten hebben. Anderen zitten nog in de ruiperiode.
Bij aankomst op de parkeerplaats werden we echter verwelkomd door het geluid (gelach) van de groene specht. Dit was dus al een goed begin.
Tijdens het eerste gedeelte van de wandeling is van de deelnemers onderstaande groepsopname gemaakt.

 Imstenraderbos

Tijdens de wandeling inderdaad minder vogelgeluiden dan tijdens de voorgaande wandelingen.
In de buurt van de “Huynen” boerderij werd uitgekeken naar de boomvalk, die Chris eerder daar gezien had. Niks hiervan. Wel een waterhoen in de vijver en op de kant nijlganzen. Waarvan onderstaande opname. 

Imstenraderbos

Deze vogels lijken enorm in aantal toe te nemen in Nederland.
Opvallend veel huiszwaluwnesten zijn onder de dakrand van boerderij “Huynen”te zien.
De geluiden van boomklever en boomkruiper zijn gehoord. De laatste is zelfs waargenomen. Een foto maken is niet gelukt.
Wel een opname van de indrukwekkende beukenbomen. 

ImstenraderbosHet hele bos is als het ware uitnodigend, om een bezoek in een ander seizoen af te leggen.
Aan het eind van de wandeling een vijftal vogels, die door de hele groep zijn geobserveerd.
De een zag een vogel met rode borst. De ander hoorde het geluid van de kneu.
Met zijn allen hebben we kneuen in jeugdkleed waargenomen.
Samenvattend een familie kneu. Ter plekke werd door de ervaren waarnemer Frans ook nog een grasmus waargenomen. Leuke gebeurtenissen als afsluiting.


Chris Arets, Frans Verlaan, Jan van Overmeeren.  

IVN lelie ______________________________________________________________________________________

Verslag:


Vogels kijken en luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 24-09-2017
Vandaag is de Craneweyer bezocht. Onderstaand een opname van het gezelschap.

Cranenweijer

De Craneweyer is een stuwmeer in de Anstelvallei. Na de mijnsluitingen was een van de activiteiten een aanleg van een wandelgebied. Het stuwmeer maakt hier een deel van uit. Voor Eygelshoven werd een stuw gebouwd in de Anstelbeek. Voorheen werd de beek gebruikt om het vervuilde mijn afvalwater te lozen. De Craneweyer beslaat een oppervlakte van ca 20 Ha. Een uniek gebied door de variatie in bomen en de combinatie van aanwezige water- en bos- en parkvogels.
Dit wordt bevestigd door de waargenomen vogels vermeld in het bijgevoegd overzicht.
Bij het vertrekpunt in Lauradorp dichte mist. Bij aankomst aan de Craneweyer was deze grotendeels verdwenen.
Op de parkeerplaats werden we verwelkomd door het gezang van de winterkoning. Op het dak van kasteel Erenstein is onderstaande merel gefotografeerd.

 Craneweijer

Het donkere silhouet is als het ware het symbool van de situatie van de merel.
Het gaat bedroevend slecht met de merel.
Dit in tegenstelling met de Nijlganzen.

 Craneweyer

Dit is een ware plaag aan het worden. Menig ganzen soort staat onder druk van deze ganzen. Hoe de Canadese gans zich in deze handhaaft is de vraag. 

Prachtig of niet.
Een stuk verderop werd een meerkoet gefotografeerd.

 Craneweyer

De familie zwanen kan dan natuurlijk niet achter blijven. 

Craneweyer

Het is een geluk, dat het fotograferen tegenwoordig digitaal gaat, anders was het haast niet doenlijk. In de lijst van waargenomen vogels is te zien hoe veel het er wel waren. Afsluitend een opname die een beetje de sfeer van het moment weergeeft. 

Craneweyer

Chris Arets en Jan van Overmeeren

Lelie ______________________________________________________________________________________

Verslag:

Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 28-10-2017


Vandaag hebben we, een klein maar zeer gemotiveerd gezelschap, een bezoek gebracht aan de Schinveldse bossen. Aldaar hebben we de 5 sterren wandeling gelopen.
De route zijn we gestart bij de parkeerplaats van “Bovenwater Food & Drinks”. Aan de Voeëgelsjtang 1.
Vandaar komt u langs een echte Voeëgelsjtang, waar vroeger het koningsvogelschieten werd georganiseerd. Zie onderstaande detail foto.

Schinveldse bossenVerder lopend komen we bij de Schinveldse Es. Dit is een authentiek agrarisch cultuurlandschap.
Via deze Es passeren we de Lammandam Schans. Langs het zweefvliegveld en een omtrekkende route komen we terug bij het beginpunt.
In het gebied van de Schinveldse Es werden diverse grote groepen alsook kleine aantallen vogels waaargenomen.
Op onderstaande opname van de deelnemers is te zien hoe Frans geboeid een van deze groepen gade slaat. 

Schinveldse bossen

Bij grote groepen moet u denken aan kraaien samen met kouwen, vinken, houtduiven en een grote groep “vinkachtige”. Wijzelf dachten aan putters, mede omdat Frans een putter in de buurt gespot had.
In het veld een “eenzame” blauwe reiger. Opvliegende groenlingen, het geluid van kneu’s. Voor een indruk van de meeste tijdens de wandeling waargenomen resp. gehoorde vogels zie de lijst van waargenomen vogels.
Bij het verlaten van het bos daar waar diverse sparren staan, werden diverse vogels in de vlucht waargenomen, alsook geluiden van mezen en goudhaantjes gehoord.
Een leuke gebeurtenis aldaar, een grote specht die met houtbewerking doende was. Zie foto 

Schinveldse bossen

De vogel vloog op en meteen kwam er een klein vogeltje pikken aan de door de specht bewerkte plek. Dit tot driemaal toe.
Het bos verlatend in het dal van de Roode Beek heeft Frans twee zilverreigers waargenomen.
Wat mezelf (Jan) betreft, ik had wel een vreugdesprong kunnen maken toen

een drietal putters voor mij opvlogen en fluitend in de ruimte verdwenen.
Een koude maar leuke zaterdagmorgen.

Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

IVN lelie

 _______________________________________________________________________________

Verslag:


Vogels kijken en/of luisteren IVN Ubach over Worms d.d. 26-11-2017


Vandaag de laatste van de vogel kijken en/of luister dagen van 2017.
Over de bedoelde gang van zaken in 2018 wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan.


Vandaag heeft onderstaand gezelschap een wandeling door het Rimburgerbos gemaakt.

 Rimburgerbos
Ruwweg liep de wandeling vanaf het IVN “home”, langs het kapelletje en de camping. Verder op via een afdalend pad naar de Worm, die tot in Rimburg werd gevolgd. Omhoog en bovenaan via het bos terug naar het “home”.
Voor de vogels, die werden gezien en/of gehoord wordt naar de overzichtslijst verwezen. 
Enkele opmerkelijkheden worden onderstaand vermeld.
Ter hoogte van de Watertoren is een torenvalk waargenomen.


Het opmerkelijke zat ‘m er in dat een deel gorzen vlakbij de vogel op diverse takken plaatsnamen.
Als de torenvalk verder vloog naar een andere plaats volgden de gorzen hem.
Los hiervan was het bitter koud. Maar de echte liefhebber deert dit niet.
De meeste vogels werden in de open stukken bij de bosranden waargenomen. In het bos zelf was het opvallend stil.
Bij de visvijver in Rimburg werden twee blauwe reigers waargenomen. Een is op de gevoelige plaat vastgelegd.

 Rimburgerbos
Al met al meer vogels dan het aantal dat in het begin werd verwacht. Een mooie afsluiting van het vogel kijk en/of luisterjaar 2017.

Tot in 2018


Chris Arets en Jan van Overmeeren

IVN lelie