Ubach over Worms
Vogels
maandag06feb2017

Vogels kijken en luisteren

IVN Ubach over Worms op 26-11-2017

Verslag: Vandaag de laatste van de vogel kijken en/of luister dagen van 2017. Over de bedoelde gang van zaken in 2018 wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan.

Vandaag heeft onderstaand gezelschap een wandeling door het Rimburgerbos gemaakt.

Vogels kijken en luisteren

Ruwweg liep de wandeling vanaf het IVN “home”, langs het kapelletje en de camping. Verder op via een afdalend pad naar de Worm, die tot in Rimburg werd gevolgd. Omhoog en bovenaan via het bos terug naar het “home”.

Voor de vogels, die werden gezien en/of gehoord wordt naar de overzichtslijst verwezen. 

Enkele opmerkelijkheden worden onderstaand vermeld.

Ter hoogte van de watertoren is een torenvalk waargenomen. 

Vogels kijken en luisteren

Het opmerkelijke zat ‘m er in dat een deel gorzen vlakbij de vogel op diverse takken plaatsnamen.                                                                                                   Als de torenvalk verder vloog naar een andere plaats volgden de gorzen hem.

Los hiervan was het bitter koud. Maar de echte liefhebber deert dit niet.

De meeste vogels werden in de open stukken bij de bosranden waargenomen. In het bos zelf was het opvallend stil.

Bij de visvijver in Rimburg werden twee blauwe reigers waargenomen. Een is op de gevoelige plaat vastgelegd. 

Vogels kijken en luisteren

Al met al meer vogels dan het aantal dat in het begin werd verwacht. Een mooie afsluiting van het vogel kijk en/of luisterjaar 2017.

Tot in 2018

Chris Arets en Jan van Overmeeren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms, overzicht vogelwaarnemingen 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 28-10-2017

Verslag:

Vandaag hebben we, een klein maar zeer gemotiveerd gezelschap, een bezoek gebracht aan de Schinveldse bossen. Aldaar hebben we de 5 sterren wandeling gelopen.

De route zijn we gestart bij de parkeerplaats van “Bovenwater Food & Drinks”. Aan de Voeëgelsjtang 1.

Vandaar komt u langs een echte Voeëgelsjtang, waar vroeger het koningsvogelschieten werd georganiseerd. Zie onderstaande detail foto.

Vogels kijken en luisteren

Verder lopend komen we bij de Schinveldse Es. Dit is een authentiek agrarisch cultuurlandschap.

Via deze Es passeren we de Lammandam Schans. Langs het zweefvliegveld en een omtrekkende route komen we terug bij het beginpunt.

In het gebied van de Schinveldse Es werden diverse grote groepen alsook kleine aantallen vogels waaargenomen.

Op onderstaande opname van de deelnemers is te zien hoe Frans geboeid een van deze groepen gade slaat.

Vogels kijken en luisteren

Bij grote groepen moet u denken aan kraaien samen met kouwen, vinken, houtduiven en een grote groep “vinkachtige”. Wijzelf dachten aan putters, mede omdat Frans een putter in de buurt gespot had.

In het veld een “eenzame” blauwe reiger. Opvliegende groenlingen, het geluid van kneu’s. Voor een indruk van de meeste tijdens de wandeling waargenomen resp. gehoorde vogels zie de lijst van waargenomen vogels.

Bij het verlaten van het bos daar waar diverse sparren staan, werden diverse vogels in de vlucht waargenomen, alsook geluiden van mezen en goudhaantjes gehoord.

Een leuke gebeurtenis aldaar, een grote specht die met houtbewerking doende was.

Vogels kijken en luisteren

De vogel vloog op en meteen kwam er een klein vogeltje pikken aan de door de specht bewerkte plek. Dit tot driemaal toe.

Het bos verlatend in het dal van de Roode Beek heeft Frans twee zilverreigers waargenomen.

Wat mezelf (Jan) betreft, ik had wel een vreugdesprong kunnen maken toen een drietal putters voor mij opvlogen en fluitend in de ruimte verdwenen.

Een koude maar leuke zaterdagmorgen.

Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overzicht vogelwaarneming Schinveldse bossen 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IVN Ubach over Worms op 24-09-2017

Verslag:

Vandaag is de Cranenweyer bezocht. Onderstaand een opname van het gezelschap.

IVN Cranenweyer 2017

De Cranenweyer is een stuwmeer in de Anstelvallei. Na de mijnsluitingen was een van de activiteiten een aanleg van een wandelgebied. Het stuwmeer maakt hier een deel van uit. Voor Eygelshoven werd een stuw gebouwd in de Anstelbeek. Voorheen werd de beek gebruikt om het vervuilde mijn afvalwater te lozen. De Cranenweyer beslaat een oppervlakte van ca 20 Ha. Een uniek gebied door de variatie in bomen en de combinatie van aanwezige water- en bos- en parkvogels.

Dit wordt bevestigd door de waargenomen vogels vermeld in het bijgevoegd overzicht.

Bij het vertrekpunt in Lauradorp dichte mist. Bij aankomst aan de Cranenweyer was deze grotendeels verdwenen.

Op de parkeerplaats werden we verwelkomd door het gezang van de winterkoning. Op het dak van kasteel Erenstein is onderstaande merel gefotografeerd.

IVN Craneweyer 2017

Het donkere silhouet is als het ware het symbool van de situatie van de merel.

Het gaat bedroevend slecht met de merel.

Dit in tegenstelling met de Nijlganzen.

IVN Craneweyer 2017

Dit is een ware plaag aan het worden. Menig ganzen soort staat onder druk van deze ganzen. Hoe de Canadese gans zich in deze handhaaft is de vraag. 

IVN Craneweyer 2017

Prachtig of niet.

Een stuk verderop werd een meerkoet gefotografeerd.

IVN Craneweyer 2017

De familie zwanen kan dan natuurlijk niet achter blijven.

IVN Craneweyer 2017

Het is een geluk, dat het fotograferen tegenwoordig digitaal gaat, anders was het haast niet doenlijk. In de lijst van waargenomen vogels is te zien hoe veel het er wel waren. Afsluitend een opname die een beetje de sfeer van het moment weergeeft. 

IVN Craneweyer 2017

Chris Arets en Jan van Overmeeren

-------------------------------------------------------------------------

Overzicht vogelwaarneming Cranenwyer 2017

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 27-08-2017

Verslag:

Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan het Imstenraderbos. Zo gezegd het “thuisbos” van Chris.

De verwachtingen waren minder hoog gespannen. Dit omdat sommige vogels het land alweer verlaten hebben. Anderen zitten nog in de ruiperiode.

Bij aankomst op de parkeerplaats werden we echter verwelkomd door het geluid (gelach) van de groene specht. Dit was dus al een goed begin.

Tijdens het eerste gedeelte van de wandeling is van de deelnemers onderstaande groepsopname gemaakt.

Vogels kuiken en luisteren

Tijdens de wandeling inderdaad minder vogelgeluiden dan tijdens de voorgaande wandelingen.

In de buurt van de “Huynen” boerderij werd uitgekeken naar de boomvalk, die Chris eerder daar gezien had. Niks hiervan. Wel een waterhoen in de vijver en op de kant nijlganzen. Waarvan onderstaande opname.

Vogels kuiken en luisteren

Deze vogels lijken enorm in aantal toe te nemen in Nederland.

Opvallend veel huiszwaluwnesten zijn onder de dakrand van boerderij “Huynen”te zien.

De geluiden van boomklever en boomkruiper zijn gehoord. De laatste is zelfs waargenomen. Een foto maken is niet gelukt.

Wel een opname van de indrukwekkende beukenbomen.

Vogels kuiken en luisteren

Het hele bos is als het ware uitnodigend, om een bezoek in een ander seizoen af te leggen.

Aan het eind van de wandeling een vijftal vogels, die door de hele groep zijn geobserveerd.

De een zag een vogel met rode borst. De ander hoorde het geluid van de kneu.

Met zijn allen hebben we kneuen in jeugdkleed waargenomen.Samenvattend een familie kneu. Ter plekke werd door de ervaren waarnemer Frans ook nog een grasmus waargenomen. Leuke gebeurtenissen als afsluiting.

Chris Arets, Frans Verlaan, Jan van Overmeeren. 

-------------------------------------------------------------------------

Overzicht vogelwaarnemingen 27 augustus Imstenraderbos

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 28-05-2017

Vandaag op het vervolg van het gebeuren in het Rimburger bos is  De Grote Peel bezocht.

Het nationaal park De Grote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord Brabant. Het gebied is ca. 1500 hectare groot en wordt niet doorsneden door autowegen, hoogspanningsleidingen en ander ontsierende infrastructurele werken.

Na het afgraven van de turf wordt De Grote Peel beheerd door Staatsbosbeheer.

Nu is het een gebied van internationale klasse, vooral vermaard om zijn vogelrijkdom. Het landschap roept herinneringen op aan vroeger.

In Ospeldijk ligt het “Buitencentrum De Pelen”van Staatsbosbeheer, startpunt van wandelroutes.

De Grote Peel

Vandaag wordt een korte route (rode) van 2à3 km gelopen.

Het aantaal deelnemers was gering.

Deelnemers 

We kunnen stellen dat de twee vrouwelijke deelnemers vandaag privé uitleg hebben gekregen van de initiatiefnemers van de cursus.

Dit wisten ze ook zeer te waarderen.

Verder menen wij dat de afwezigen iets gemist hebben, achteraf gezien. Wat een prachtig gebied.

Wat een diversiteit aan vogels hebben we waargenomen. Kijk hiervoor (vooral) naar de lijst van Chris.

Laten we enkele nader bekijken. Enkele meters het gebied in “holenduiven”.

In het Rimburger bos hebben we ze vaker gehoord, maar nooit gezien. Hier zat er eentje voor ons te poseren zo gezegd.

Holenduif

Verderop een krakeenden vrouwtje met jongen.

Krakeendenvrouwtj met jongen

Doorlopend werden we verwelkomd door een grasmus.

Grasmus

Van de ene verbazing bekomen volgde de volgende. Een tjiftjaf.

Tjiftjaf

Te veel om op te noemen. Noch te zwijgen van de blauwborsten met jongen. Opnames hiervan zijn helaas niet gelukt. Mogelijk een reden om nog eens terug te gaan.

En zeker niet te vergeten de koekoek die ons vrijwel de hele weg begeleid heeft.

Koekoek

Afsluitend koffie met gebak. Een dag om niet te vergeten.

Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren.

-------------------------------------------------------------------------

Overzicht vogelwaarnemingen 28mei Groote Peel  

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 30-04-2017

Verslag:

De aanwezigen vertrokken vanaf het home richting Steenenbergweg. Gade geslagen door een mannetjes merel.Merel

Die vroeg zich waarschijnlijk af: Wie zijn dat? Een groep “licht”verdrietig kijkende mensen. De vogel wist niet dat dit onze laatste cursusdag was.

Er werd een afkorting door het bos genomen met vrij steile hellingen. Niet voor herhaling vatbaar.

Aan de bosrand richting Rimburgerweg werden weinig vogelgeluiden waargenomen.

Des te luidruchtiger werd het in het dalletje bij de “houten Heks”.

Winterkoning, pimpelmees, boomklever, roodborst en heggenmus, om er een paar te noemen, werden gehoord of gezien.

Willy heeft iedereen verbaasd om ze bij naam te kennen. De cursus heeft dus vruchten afgegooid.

Op de vlakte tegenover de ingang van de camping werden o.a. boerenzwaluwen, een buizerd en een torenvalk waargenomen.

Voor het totaal van de diverse waarnemingen zie overzicht.

De buizerd in zweefvlucht is niet gefotografeerd. Wel een opname van een buizerd, op een afrasteringpaaltje, die ik van de week genomen heb.Buizerd

In het restaurant van de camping werd onder het genot van een kop koffie, al dan niet met vlaai, gesproken over het vervolg van de cursus.

Volgend jaar (2018) een soort herhaling van dit jaar. Mogelijk met aansluitend een uitbreiding naar de Brunssummerheide.

Dit jaar nog een maandelijks gebeuren naar andere gebieden. 

Chris en Frans zullen daarvoor een voorstel opstellen.

Bij het verlaten van het restaurant werden we toegezongen door een vertegenwoordiger van de vogels. Roodborstje

Het was alsof hij wou zeggen; wij hebben ons best gedaan net als jullie. Het was leuk. Tot de volgende keer.

Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 23-04-2017

Verslag:

Vanaf het home werd richting Heikleverweg gelopen. Via, ondertussen, bekende paden werd het Rimburger bos verkend.

De velden waar voorheen de reeën verbleven waren omgeploegd. Van reeën geen spoor meer.

Vogelgefluit alom. Vooral de vinken lieten zich horen. Moeilijk om een goede opname te maken , als de vogels zich al lieten zien.

Dit is mij (Jan) wel gelukt in het Willy Dohmen park. Deze zal ik u niet onthouden. Op onderstaande foto een vrouwtje, dat aan het fourageren is. Vink (vrouwtje)

Op de volgende foto een close up van een mannetje. Prachtig nietwaar? 

Vink (mannetje)

Op het overzicht van de waargenomen vogels valt het veelvoud van soorten op dat we gehoord hebben. Het zien wordt door het uitlopen van de bomen en struiken steeds minder.

Voor het eerst werd de tuinfluiter gehoord en de boerenzwaluw  alsook de witte kwikstaart waargenomen. Een vogel die we gemist hebben is de heggenmus

Voorbij de camping was een van de vele roodborsten zijn gezang weer aan het geven. Hij zat iets te ver af om een goede opname te maken. Die heb ik (Jan) wel kunnen maken in het Kreupelbusch (voormalig stort). Zie onderstaande opname, Roodborstje

Ondanks het zien van de boerenzwaluwen leek, door de gure wind, het helemaal nog geen lente.

Wederom een succesvolle vogel kijk- en luister wandeling. De volgende keer de laatste bijeenkomst. Een mooie gelegenheid om te overleggen hoe nu verder.

De laatste  bijeenkomst is Zondag 30 april om 8 uur.

Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 08-04-2017

Verslag:

Vandaag zijn we zo’n beetje in omgekeerde richting gelopen als op 2 april.

Ik (Jan) denk gedreven door de vraag of de geelgors nog rond dezelfde plek aanwezig zou zijn. Zoals u zich herinnert zijn ze al twee keer waargenomen bij het kapelletje in de buurt van de watertoren.

Maar voor we zo ver waren heeft Leo ten velde, in de buurt van het home, een haas ontdekt. Deze heb ik niet op de digitale plaat kunnen vastleggen.

De vraag blijft nu was het een echte haas of een vroege paashaas??

Wandelend richting kapelletje werden we o.a. begeleid door het fluiten van twee veldleeuweriken. Sommige menen er zelfs drie gehoord te hebben.

In de buurt van het kapelletje hoorden we het gefluit van het geelgorzen mannetje. Ik (Jan ) heb zelfs een opname kunnen maken.

Niet zo’n mooie als bij de vorige wandeling. Maar de goede kijker ziet hier echt het geelgorzen mannetje. Geelgors

Al verder lopend richting camping werden onbekende “wezens”in de bomen ontdekt. Wat is dat? Een vliegende hond? Nee die komt alleen in heel warme landen voor. Inzoomend met de camera werd het raadsel onthuld.

Gevlogen schoenen.Gevlogen schoenen

Verder wandelend wordt het geluid van diverse (kleine) vogels min of meer als bekend gehoord.

De cursus begint zijn vruchten af te werpen. Hoewel er problemen zijn met het doffe geluid van de holen duif. Een kwestie van beter luisteren of beter horen?

In de buurt van de Rimburgerweg overviel Ger iets van en “nu naar het thuisfront”.

 Ietwat mistroostig heeft hij dan ook de groep verlaten.Wandelaar

Deze laatste trok verder richting home. Jammer dat in de buurt van de boerderij van Jan Spierts, het luisteren naar vogelgeluiden verstoord werd door het geluid van een tractor.

Bij het home aangekomen werd van elkaar afscheid genomen met de minder prettige gedachte; we zien mekaar pas weer over 14 dagen.

Mogelijk dat de mensen van Rimburg dan de paashaas hebben gezien, waarvan het niet uitgesloten is dat wij die vandaag al hebben waargenomen.

Volgende bijeenkomst: Zondag 23 april om 8 uur.

Chris Arets, Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 2-04-2017

Verslag:

Een zonnige dag. Fris wellis waar maar niet echt koud. We hebben ongeveer dezelfde wandeling gemaakt als op zondag 26-03-2017.

De hoop was gevestigd op een betere opname van de boomklever en indien nog aanwezig van de geelgors.

Het eerste nieuwe geluid dat werd waargenomen in de buurt van het home, was het geluid van de zwartkop. Een onopvallend vogeltje van        ca. 14 cm. Het mannetje heeft een zwarte bovenkop. Bij het vrouwtje is deze roodbruin.

Vlak bij de plek waar al vaker reeën als ook een buizerd gezien werden is deze laatste gefotografeerd.Zwartkop

Veel vogels werden gezien of gehoord. Allen vol levenslust en paringsdrift. Sommigen zelfs met bouwmateriaal in hun bek.

Verderop werden zowel houtduiven als holenduiven als ook de turkse tortel gehoord. De hand van Erdogan??

Bij een van de nestkastjes waren de boomklevers volop bezig. Boomklever

Echt voorjaar. Hopelijk kunnen we dit nog vaker waarnemen.

 Bij het weilandje tegenover de watertoren werden wederom de geelgorzen waargenomen. Van het mannetje werd onderstaande opname gemaakt. Geelgors

Hopelijk zijn het blijvers en kunnen we ze nog vaker waarnemen.

Weer terug bij het home kon de zanglijster gefotografeerd worden. Waarschijnlijk was hij bezig na te gaan of de woensdagmorgen activiteiten zijn goedkeuring kon krijgen. Zanglijster

Al met al weer een leuke en leerzame ervaring.

Volgende bijeenkomst: 8 april. Tijdstip  8 uur

Jan  van Overmeeren, Chris Arets en Frans Verlaan

------------------------------------------------------------------------IVN Ubach over Worms op 26-03-2017

Verslag:

De zomertijd was begonnen. Maar deze morgen was het hoewel zonnig, erg koud buiten de beschutting van de bomen.

Bij het home werden we verwelkomd door twee wilde eenden. Deze vielen  als het ware uit de lucht en landden op de aanwezige vijver. Zie onderstaande opname. Wilde eenden

Deze keer werd de wandeling gemaakt in omgekeerde richting als de vorige wandeling. Plus een extra lus. Omhoog bij het houten standbeeld van de heks.

Onderweg werden diverse vogels gehoord en/of waargenomen. Deze zijn in het bijgevoegd overzicht onder de betreffende datum vermeld.

Helaas zijn enkele gemaakte opnames mislukt of de vogels zaten te ver weg.

Zoals een buizerd die zijn prooi aan het verorberen was. Ook de torenvalk die poseerde op een tak van een vrijstaande boom. Van de boomklever die bezig was bij een nestkastje is de opname, hoewel niet helemaal perfect, toegevoegd.Boomklever

Zo zie je maar dat het fotograferen niet altijd makkelijk is.

Verderop werd een geelgors gefotografeerd. Maar op het moment van de opname keerde de vogel de fotograaf de rug toe. Geelgors

 

Via een omtrekkende wandeling hebben we ons terug naar het home begeven.

In het veld werden wederom reeën waargenomen. De fotograaf heeft deze helaas misgelopen.

Al bij al een geslaagd gebeuren.

Volgende bijeenkomst: 8 april. Tijdstip  8 uur

Jan  van Overmeeren, Chris Arets en Frans Verlaan

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 19-03-2017

Verslag:

Op deze miezerige dag, gelukkig geen echte regen, hebben we vrijwel dezelfde wandeling gemaakt als op 4 maart. Dat wil zeggen met een kleine verlenging.

Ik (Jan) heb vooraf een beetje geoefend met de vogelgeluiden via de pagina van de vogelbescherming. Maar ik moet toegeven dat ik blij was dat de “meesters” Frans (Verlaan) en Chris er weer bij waren.

Redelijk zelfverzekerd deze mensen. Hoewel er ooit een kleine discussie was over een holenduif en houtduif. 

Ook nu weer zijn de vandaag waargenomen vogels opgenomen in een meegestuurd overzicht.

Enkele opnames gedurende de wandeling. Onderstaande foto van een “gewoon” kauwtje in het veld.Kauw

Vervolgens een opname van een reiger, die zich te goed deed aan kikkers, die de overzetprocedure waren misgelopen.Reiger

Eerder werden ook nog opnames gemaakt van padjes uit een opvangemmer, slakken en reeën als ook de bloeiende sleedoorn en een Maarts viooltje.

Deze zullen we u alhier onthouden. Ze kunnen mogelijk in een ander verband gebruikt worden.

De hele wandeling was vrij van regen. Die kwam toen we weer bij het home gearriveerd waren. Geluk gehad.

Wederom een leuke en leerzame wandeling.

Volgende bijeenkomst: zondag 26 maart om 8 uur.(zomertijd)

Chris Arets, Frans Verlaan, Jan van Overmeeren

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 04-03-2017

Verslag:

De wandeling begint met een korte omloop bij het home. Hierna wordt ze voortgezet naar het houten beeld van de “heks”.Heks van RimburgDe waargenomen geluiden en/of vogels zijn in de toegevoegde lijst vermeld.

Nieuw in het lijstje is o.a. de geelgors, boomkruiper, heggenmus en de appelvink. Deze laatste vogel (lengte 18 cm) komt niet algemeen voor. Bovendien wordt hij niet gauw opgemerkt. Hij zit vrijwel uitsluitend hoog in loofbomen.

Het is niet gelukt een opname van deze vogel te maken. Reden dat een foto van een gekweekt exemplaar is toegevoegd.Appelvink (gekweekt exemplaar)

Wat verder opviel was een grote toename van de vinken. Van de heggenmus kan nog opgemerkt worden, dat deze zich gedraagt als een “hippie”. Een vrouwtje kan meerdere mannetjes hebben en andersom ook.

Al met al weer een leuke leerzame morgen.

Volgende bijeenkomst: zondag 19 maart om 8 uur.

Jan van Overmeeren, Chris Arets, Frans Verlaan.

-------------------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 19-02-2017                                     

Verslag:

De dag begint met een minder leuk binnenkomertje.  

Gedropt afval op het terrein van het home.VuilstortNa opruimen en bepraten hiervan wordt aan de wandeling begonnen. Vandaag een iets andere route dan op 5 februari.

Bij de open velden aangekomen meende Chris een veldleeuwerik te horen.

Met haast ingehouden ademen gespitste oren werd geluisterd. Jawel hoor het geluid van een veldleeuwerik. Op een gegeven ogenblik werd de vogel zelfs waargenomen.

Verder lopend het dal in richting het houten beeld van de “heks”, een ware kakofonie van geluiden.O.a. veroorzaakt door koolmezen, roodborstje, merel, winterkoning, boomklever maar vooral veel vinken werden gehoord.De soorten zijn in onderstaande lijst vermeld.Heel veel aandacht voor koerende duiven.

Koerende duiven?Houtduiven of holenduiven.

Na uitleg van het koeren van de houtduif door Frans(Verlaan) was het gezelschap het eens. Houtduiven dus.

Voor alle zekerheid een opname van een houtduif opgenomen door Jan, afgelopen zaterdag in Didam(achterhoek).HoutduifVia de rand van het bos werd teruggelopen naar het beginpunt bij het home.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 4 maart om 8 uur.

Chris Arets,Frans Verlaan en Jan van Overmeeren

 

----------------------------------------------------------------

IVN Ubach over Worms op 05-02-2017                                              

Verslag: 

5 februari de eerste van hopelijk een reeks van dagen van vogels kijken maar ook luisteren.

In een kort welkomstwoord van Chris Arets wordt nogmaals de bedoeling van het gebeuren onderstreept. Namelijk gezamenlijk komen tot meer inzicht in het vogelgebeuren.

Een vogelgebeuren dat zich in het begin hoofdzakelijk afspeelt rond het home van de Sleeënberg. Hierna toog het gezelschap op weg.

De eerste waargenomen gebeurtenis rond de vogels. Twee spechten in achtervolging van elkaar. Rivalen of een paartje? We dachten het eerste.

In de buurt van de draaiboom van het home een ander natuurlijk tafereel.

Geen vogels , maar een zevental reeën.

Op onderstaande foto wordt een ervan weergegeven.Ree

Een achtervolging door een jagende hond van drie van deze reeën zorgde voor een confrontatie van IVN’ers en hondenbezitters.

Hopelijk hebben deze laatsten nu (nog) meer inzicht in het natuurlijk gebeuren.

Verder met de vogelgebeurtenissen. Het gefluit van een vroege vink eindigend op siesterwiet. Geluid van duiven. Chris Arets meende holenduiven.

Fluiten van pimpelmezen. Zelfs werden twee pimpelmezen waargenomen bij en broedkastje.

Hoog in de bomen op grote afstand de silhouetten van een vijftal vogels.

Reden tot discussie. Duiven of kraaien. Een werd zelfs aan een buizerd gedacht.

De groep beleefde een leermoment. Uiteindelijk waren we het eens. Waarschijnlijk duiven.

Een ander onbekend geluid kreeg de nodige aandacht. Veroorzaakt door een roofvogel??

Later kregen we het antwoord. Vlaamse gaai. Het geluid en de vogels werden samen waargenomen.

Via een omtrekkende beweging werd teruggekeerd naar het home. 

Een leuke op een ontspannen manier leerzame gebeurtenis.

Volgende bijeenkomst: 19 februari. Tijdstip nader te bepalen.

Jan  van Overmeeren, Chris Arets en Frans Verlaan

______________________________________________________

overzicht vogelwaarnemingen

___________________________________________________________

 

Naam

Herkenning:

   
Koolmees Link
Pimpelmees Link
Roodborst Link
Merel Link
Winterkoning Link
Zanglijster Link
Zwarte kraai Link
Roek Link
Kauw Link
Holenduif Link
Houtduif Link
Grote bonte specht Link
Boomklever Link
Vink Link
Groenling Link
Canadese gans Link
Vlaamse gaai Link
Ekster

Link

 Tjiftjaf                 Link
Groene specht Link
Wilde eend Link
   
Nijlgans Link
Torenvalk           Link
Turkse tortel Link
Zwartkop Link
Aalscholver Link

Tuinfluiter

Link 

Boerenzwaluw Link
Witte kwikstaart Link
Grote lijster       

Link